16 pażdziernika 2017

Szanowni Państwo,

Bardzo miło jest nam poinformować, iż w dniu 16.10.2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny podjął w sprawie o sygn. akt I FPS 1/17 uchwałę, przychylając się do stanowiska zaprezentowanego przez adw. Mateusza Grosickiego o następującej treści:

„Podstawą wznowienia postępowania, o której mowa w art. 272§ 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm. ) może być orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydane w trybie pytania prejudycjalnego, także w przypadku, gdy orzeczenie to nie zostało doręczone stronie wnoszącej skargę o wznowienie postępowania”.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał tym samym na zasadę stosowania pierwszeństwa prawa unijnego. Podatnik ma więc prawo oczekiwać, że w jego sprawie zostanie podjęte rozstrzygnięcie uwzględniające orzecznictwo TSUE. Przyjęcie odmiennego stanowiska doprowadziłoby do zachwiania zasady wyrażonej w art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej tj. zasady równości obywateli wobec prawa.

Literalna wykładnia stosowania art. art. 272 §3 ppsa doprowadziłaby więc do uniemożliwienia dochodzenia swoich praw podatnikom, którzy nie wystąpili by do TSUE z pytaniem prejudycjalnym. Uprawniony jest więc pogląd, przedstawiany w toku postępowania wznowieniowego, że podstawą wznowienia postępowania o której mowa w art. 272§ 3 ppsa może być orzeczenie TSUE wydane w trybie pytania prejudycjalnego, także wtedy, gdy orzeczenie to nie zostało doręczone stronie wnoszącej skargę o wznowienie postępowania. Użyty w przepisie zwrot „można żądać wznowienia postępowania” oznacza, że z żądaniem takim może wystąpić każdy, jeżeli zachodzi przesłanka przedmiotowa określana w tym przepisie. Należy jednak mieć na uwadze że termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania dla skarżącego, który nie był stroną przed organem międzynarodowym wynosi trzy miesiące od daty publikacji tego rozstrzygnięcia wobec tego, iż orzeczenie to z tym dniem wchodzi w życie.

Podjęta uchwała, ma olbrzymie znaczenie konstytucyjnie chronionych praw obywateli oraz dla bezpieczeństwa obrotu prawnego.

W tym miejscu należy wyrazić uznanie dla pracy dokonanej przez adw. Mateusza Grosickiego, adw. Bartosza Graś oraz Piotra Pelca w przedmiotowej sprawie.