WEJŚCIE W ŻYCIE PIERWSZEJ CZĘŚCI ZMIAN KPC

(ORAZ USTAWY O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH)

21 sierpnia 2019 r. weszła w życie pierwsza grupa znowelizowanych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz Ustawy o Kosztach Sądowych w Sprawach Cywilnych. Poniżej wybrana część zmian które w ocenie Kancelarii będą miały największe znaczenie dla stron postępowania.

Zmiany Kodeksu Postępowania Cywilnego

 1. Art. 103 został uzupełniony o punkt dotyczący spółek handlowych – Sąd będzie mógł przyznać zwolnienie od kosztów spółce nie tylko jeśli brak jej dostatecznych środków, ale również jeśli spółce nie może zostać udzielona pożyczka.
 2. Art. 182 skraca czas na zgłoszenia wniosku o podjęcie postępowania, od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania z dotychczasowych 12 miesięcy do:
  • a. 3 miesięcy dla postępowań zawieszonych z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6:
   • i. W razie niestawiennictwa obu stron na rozprawie oraz w razie niestawiennictwa powoda, gdyż powód nie żądał rozpoznania sprawy w jego obecności, a pozwany nie zgłosił wniosku o rozpoznanie sprawy;
   • ii. Jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonych terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu;
  • b. 6 miesięcy dla postępowań zawieszonych na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy.
 3. Umorzenie postępowania jest również możliwe dla postępowań zawieszonych z przyczyny wskazanej w art. 174 § 1 pkt 2 (jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, chyba że ustanowiono kuratora) po upływie dwóch lat od daty postanowienia o zawieszeniu.
 4. Dotychczas, art. 8042 dokładnie nie określał możliwości osoby, na którą przeszło uprawnienie po powstaniu tytułu wykonawczego dotyczącego wszczęcia egzekucji. Obecnie osoba ta może wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi na podstawie tego tytułu, jeżeli wykaże przejście uprawnienia dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.
 5. Równie istotną nowelizacją jest dodanie pkt 11 do art. 825 dotyczącego postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części gdy zażąda tego dłużnik, jeżeli przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu, a wierzyciel nie wykaże, że nastąpiło zdarzenie, wskutek którego bieg terminu przedawnienia został przerwany;

Zmiany w Ustawie o Kosztach Sądowych w Sprawach Cywilnych

 1. Podniesiono opłatę maksymalną ze 100.000 do 200.000 zł.
 2. Ustawodawca na wzór postepowania uproszczonego, wprowadził widełkowe opłaty od 30 zł do 1.000 zł dla wartości przedmiotu sporu do 20.000 zł oraz 5% ponad tą wartość.
 3. Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wzrośnie do 1/5 opłaty od pozwu wobec 40 lub 100 złotych jak dotychczas.
 4. Również do art. 25 dodano nową regulację ustanawiającą, że opłata od pisma zawierającego oświadczenie o rozszerzeniu powództwa lub jego zmianie w rezultacie której wartość przedmiotu wzrasta, równa jest wysokości różnicy między opłatą należną od powództwa rozszerzonego lub zmienionego, a opłatą należną sprzed rozszerzenia; nie może być jednak niższa niż 30 złotych.
 5. Dodatkowo, do ustawy wprowadzono nowe opłaty, takie jak:
  • a. Opłata od wniosku o zabezpieczenie dowodów (uwzględnionych w art. 80 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych), która wynosić będzie 200 złotych;
  • b. Opłata od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia lub zarządzeniach – osoba składająca ten wniosek będzie musiała zapłacić 100 złotych; która to opłata zostanie zaliczona na poczet opłaty od apelacji/zażalenia.
  • c. Opłata od wniosku o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub strony, jeżeli wniosek został złożony po zatwierdzeniu planu rozprawy będzie obciążała obywatela 100 złotych lub w konieczności zarządzenia przymusowego sprowadzenia świadka, 200.
 6. Poszerzono zakres osób, które nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, dodając osoby, które są stronami w sprawach dotyczących wypłat oraz zwrotu należności powstałych w wyniku realizacji przepisów z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Ponadto, zawężono zastrzeżenia z art. 35 i 36 na art. 35 zdanie drugie (w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, od pracownika i pracodawcy pobiera się opłatę stosunkową od wszystkich podlegających opłacie pism) oraz ustalono, że zastrzeżenie to będzie się odnosiło tylko do pracownika wnoszącego powództwo a nie również strony wnoszącej odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.
 7. Zmianie uległy także opłaty kancelaryjne:
  • a. Wysokość opłat zmalała w przepisie o opłacie od wniosku o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności lub zaświadczenia – koszty liczone są nie za stronicę lecz za każde 10 stron rozpoczętego dokumentu, w miejsce 6 zł za stronę.
  • b. Opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy została taka podwyższona z 1 zł za stronę na 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

 

Artykuł przygotowała Julia Kuźma pod nadzorem adw. Marcina Zawistowskiego