Nowe zasady zachowania kierowców

Celem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym było stworzenie jednoznacznych zasad zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego (tzw. korytarz życia), a także gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów (tzw. jazda na suwak). Ustawa została uchwalona przez Sejm oraz Senat i w tym momencie czeka na podpisanie przez Prezydenta RP, a następnie na zarządzenie jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

Korytarz życia – niezwykle ważne przede wszystkim w miastach i tam powinno być obowiązkiem każdego kierowcy. Korytarz życia jest nieocenioną pomocą dla służb ratowniczych

Ustawa określa sposób, w jaki obowiązani są zachować się kierujący pojazdami poruszającymi się po:

  • jezdni o dwóch pasach ruchu w tym samym kierunku, kierujący poruszający się lewym pasem obowiązani są usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, zaś kierujący poruszający się prawym pasem ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;
  • na jezdni z więcej niż dwoma pasami w tym samym kierunku, poruszający się skrajnym lewym pasem obowiązany jest zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, zaś kierujący poruszający się pozostałymi pasami – zjechać jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu,

W skrócie – kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami – na prawo, tak aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom ratunkowym.

Ponadto ustawa zawiera kategoryczny zakaz korzystania z utworzonej w ten sposób drogi przejazdu kierującym pojazdami innymi niż uprzywilejowane (z wyjątkiem pojazdów zarządców dróg lub pomocy drogowej biorącej udział w akcji ratowniczej).

Jazda na suwak bądź metoda zamka błyskawicznego to najlepszy sposób na rozładowanie korków, w miejscach, w których następuje zwężenie jezdni. Polega ona na tym, że kierowcy z głównego pasa mogą jechać płynnie, ale muszą zostawiać między sobą miejsce, tak aby wpuszczać kierowców z pasa, który się kończy.

Uregulowano również tzw. „jazdę na suwak”, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy. Wskazano również na sytuację, gdy zwężeniu ulegają dwa pasy ruchu w tym samym kierunku, a między nimi znajduje się pas ruchu, który umożliwia jazdę – wtedy to kierujący pojazdem znajdujący się na tym pasie ruchu obowiązany jest najpierw umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi z lewej strony.

Poza wskazaną powyżej ustawą zmienione ma zostać również rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego (Numer w wykazie prac legislacyjnych MSWiA: 526). Nowe przepisy przewidują szereg zmian, w tym między innymi:

  • możliwość postoju pojazdu policyjnego w miejscu, gdzie jest to zabronione – niezbędnym warunkiem jest niezagrażanie bezpieczeństwu ruchu drogowego,
  • wskazuje się regułę, aby odczyt wskazań drogomierza był obligatoryjny w odniesieniu do pojazdu zatrzymanego do kontroli , niezależnie czy kontrola ma objąć stan techniczny tego pojazdu, czy tylko dokumentów, w tym stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami,
  • Policjant, a także inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusz Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej, podczas kontroli drogowej, będzie mógł sprawdzić przebieg zarówno zatrzymanego do kontroli pojazdu, jak i pojazdu przewożonego np. na lawecie,
  • wskazuje się na fakt dokonania pokwitowania za zatrzymanie określonego dokumentu – wprowadzono odrębne pokwitowanie za każdy dokument,
  • możliwość, w przypadku zastrzeżeń po wstępnej kontroli technicznej pojazdu użytkowego – np. ciężarowego lub autobusu, skierowania go na bardziej szczegółowe badania,
  • rozszerza katalog możliwości wpuszczenia kierowcy kontrolowanego pojazdu do radiowozu. Policjant będzie mógł to zrobić, jeśli np. kierowca zadeklaruje chęć zapłaty mandatu za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego,
  • Sprecyzowano także, że przeprowadzenie kontroli w radiowozie może nastąpić w przypadku czynności dotyczących spraw o naruszenie o charakterze administracyjnym, wykroczenie i przestępstwo, także wówczas, gdy występują trudne warunki pogodowe,
  • w sytuacji przeprowadzania tzw. szybkich testów trzeźwości policjant w mundurze nie będzie musiał legitymować się każdemu kierowcy,

Obecnie zamieszczony projekt znajduje się jeszcze w fazie uzgodnień międzyresortowych, dlatego też ostateczne zapisy mogą ulec zmianie. Szczegółowy status projektu można śledzić na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

 

Mateusz Grosicki