Nowelizacja ustawy AML – nowe KARY oraz nowe SZKOLENIA po 30 listopada.

Ważne zmiany czekają wszystkich przedsiębiorców odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”). Celem opublikowanej przez Sejm nowelizacji jest pełne i prawidłowe wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy AML IV. Zmiany wejdą w życie po 30 listopada 2019.

Po 30 listopada 2019 r. obciążeni karami pieniężnymi do 1 000 000 zł, mogą zostać nie tylko członkowie zarządu, ale również pracownicy firmy odpowiedzialni za AML.

Na mocy nowych przypisów, powiększeniu ulegnie krąg osób odpowiedzialnych za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, które mogą zostać obciążone karą pieniężną do wysokości 1 000 000 zł. W nowej rzeczywistości prawnej za brak np. wdrożenia wewnętrznej procedury AML lub brak aktualizacji tzw. Oceny Ryzyka1 firmy odpowie nie tylko członek organu zarządzającego firmy (zwykle członek zarządu spółki) odpowiedzialny za wdrażanie AML ale również pracownik zajmujący kierownicze stanowisko, odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działalności firmy z przepisami AML.

Nowości dotkną również pośredników w obrocie nieruchomościami (art. 2 ust. 1 pkt 18 Ustawy AML). Osoby prowadzące taką działalność, zajmujące stanowiska kierownicze, a także będące beneficjentami rzeczywistymi lub wspólnikami, w tym akcjonariuszami w takich firmach, będą obowiązane spełniać wymóg niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Brak możliwości przedstawienia na żądanie GIIF stosownego zaświadczenia o niekaralności może skutkować karą do wysokości 10 000 zł.

Tej samej karze do 10 000 zł będą podlegały osoby zajmujące kierownicze stanowiska oraz beneficjenci rzeczywiści w firmach świadczących usługi korporacyjnej obsługi innych spółek. Kary będą nakładane za nieprzedstawienie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia obejmującego prawne lub praktyczne zagadnienia związane ze świadczeniem tych usług. Jeżeli więc Twoja firma świadczy usługi polegające na zakładaniu spółek, pełnieniu funkcji członka zarządu lub zapewnianiu wirtualnego adresu (art. 2 ust. 1 pkt 16 Ustawy AML), to najpóźniej do dnia 30 stycznia 2020 r. powinieneś odbyć stosowne szkolenie. Z tego obowiązku zostaniesz zwolniony tylko, jeżeli świadczysz swoje usługi przez okres co najmniej jednego roku i jesteś w stanie ten fakt udokumentować.

10 000 zł kary pieniężnej za brak szkolenia potwierdzającego wiedzę i kompetencje w zakresie korporacyjnej obsługi spółek.

CO NOWE ZMIANY OZNACZAJĄ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

– komentarz apl. adw. Michała Szymankiewicza

Nie da się ukryć, że polski ustawodawca zmierza do uszczelniania krajowego sytemu gospodarczego. Temu celowi ma służyć coraz szerszy katalog sankcji związanych z nieprzestrzeganiem ustawy AML oraz nowe kary pieniężne, które zaczną obowiązywać od 30 listopada. To również kolejny sygnał ostrzegawczy wysyłany do polskich przedsiębiorców, informujący o konieczności walidacji własnych wewnętrznych procedur AML. Jasne i precyzyjne rozgraniczenie kompetencji kluczowego personelu firmy w zakresie AML pozwoli uniknąć w przyszłości nieporozumień oraz nadużyć dotyczących stosowania Ustawy AML w Państwa firmie.

Walidacja wewnętrznej procedury AML/KYC oraz szkolenie personelu Twojej firmy, może zapobiec osobistej odpowiedzialności finansowej za niedopełnienie ustawowych obowiązków.

Polscy przedsiębiorcy nie powinni zaniedbywać także doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzonej przez siebie działalności. Ten obowiązek został przewidziany w art. 52 Ustawy AML. Szczególnie teraz, z perspektywy oczekiwanej nowelizacji ustawy oraz rozszerzenia podmiotów zagrożonych karą pieniężną, rozwijanie kompetencji dotyczących stosowania procedur AML może okazać się kluczowe, aby uniknąć dotkliwych, indywidualnych konsekwencji finansowych.

aplikant adwokacki Michał Szymankiewicz

 


1 Na temat obowiązku aktualizacji Oceny Ryzyka przedsiębiorstwa po 13 lipca 2019 r. zob. kglegal.pl/2019/07/13/nowosci-w-procedurach-aml-po-13-lipca/