Czy skuteczna obrona członków zarządu przed roszczeniami wierzycieli z art. 299 k.s.h. jest możliwa?

Przypomnijmy na wstępie, że w sytuacji, gdy egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna, wierzyciele spółki mogą dochodzić zaspokojenia swojego roszczenia z majątku osobistego członków zarządu na podstawie art. 299 k.s.h. Członek zarządu spółki, aby uwolnić się od tej odpowiedzialności musiałby (i) we właściwym czasie zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie uzyskać postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo zatwierdzeniu układu (ii) ew. niezgłoszenie wniosku nie nastąpiło z winy członka zarządu, albo (iii) że pomimo niezgłoszenia wniosku wierzyciel nie poniósł szkody.

Trzeba zaznaczyć, iż skuteczna obrona jest możliwa. Potwierdzają to wygrane przez kancelarię Kijewski Graś sprawy: najświeższa pochodzi z grudnia tego roku w której Sąd oddalił powództwo skierowane przeciwko członkowi zarządu.

Pojawia się więc pytanie, jak w takiej sytuacji członek zarządu powinien się bronić przed roszczeniami wierzycieli spółki? I czy w ogóle jest to możliwe?

Sukcesy Kancelarii

Trzeba zaznaczyć, iż skuteczna obrona jest możliwa. Potwierdzają to wygrane przez kancelarię Kijewski Graś sp.k. sprawy:

  1. Najświeższa z grudnia 2019 r. w której Sąd opierając się na materiale dowodowy, w tym opinii biegłego, oddalił powództwo skierowane przeciwko członkowi zarządu, wskazując, iż nawet w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie wskazanym przez biegłego, nie doszłoby do zaspokojenia wierzyciela. Przy orzekaniu wzięto pod uwagę fakt, iż już wcześniej Sąd upadłościowy stwierdził brak środków wystarczających nawet na pokrycie kosztów postepowania upadłościowego o czym wierzyciel wiedział od dłuższego czasu, a tym samym zasadny był zarzut przedawnienia. Sąd podkreślił również iż sprawozdania finansowe podpisane przez tego członka zarządu wykazywały na dodatnie kapitały.
  2. Z maja 2019 r., w której brak było legitymacji biernej pozwanego, polegającej na niedysponowania przez wierzyciela tytułem wykonawczym przeciwko spółce przed pozwaniem członka zarządu. Co więcej w tej sprawie roszczenie przeciwko samej spółce uległo w międzyczasie przedawnieniu.
  3. W dwóch bliźniaczych sprawach, Sąd orzekł, iż pozwanemu członkowi zarządu nie można przypisać winy w zakresie niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ponieważ wszedł on do spółki jedynie jako inwestor, natomiast nie był odpowiedzialny za sprawy finansowe, czy księgowe. Dodatkowo, ze względu chociażby na ograniczony dostęp do dokumentacji spółki, nie wiedział jaka jest jej faktyczna sytuacja finansowa. Ponadto postepowanie dowodowe, w tym przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego wykazało, iż powód nie poniósł szkody w rozumieniu art. 299 k.s.h., ponieważ nawet gdyby członek zarządu pierwszego dnia sprawowania swojej funkcji, złożył odpowiedni wniosek, i tak powód nie uzyskałby zaspokojenia.

Wiemy jak bronić członków zarządu przed roszczeniami wierzycieli

Roszczenia wobec członków zarządu z art. 299 k.s.h. nie zawsze są straszną i bezwzględną groźbą. Jak zostało to potwierdzone na powyższych przykładach, nasza Kancelaria znalazła sposób na skuteczną obronę członków zarządów przed wierzycielami niewypłacalnych spółek.

Więcej na temat odpowiedzialności członków zarządu w naszych poprzednich artykułach: