Rada miasta st. Warszawy podjęła tzw. uchwałę krajobrazową

W dniu 16 stycznia 2020 roku Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Uchwała ma na celu uporządkować przestrzeń w Warszawie i pozbyć się reklam oraz ogrodzeń, które zaburzają ład przestrzenny.

Ustawodawca w 2015 roku przyznał samorządom terytorialnym kompetencje do regulacji tych kwestii nowelizując ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (nowelizacja ta jest nazywana ustawą krajobrazową). Uchwała krajobrazowa będąca aktem prawa miejscowego swoim zasięgiem obejmuje cały obszar miasta stołecznego Warszawy w granicach jego administracyjnych.

Przedmiotowa uchwała dzieli obszar Warszawy na trzy strefy, dla których obowiązują różne zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, tj.: obszar centralny, obszar śródmiejski oraz obszar miejski i przedmieść. Uchwała zawiera także szereg postanowień o charakterze generalnym odnoszącym się do wszystkich wyżej wymienionych obszarów.

Generalnie jeśli chodzi o sytuowanie reklam, to uchwała krajobrazowa rozróżnia szyldy oraz tablice reklamowe i urządzenia reklamowe niebędące szyldami, które umieszczane są na budynkach, budowlach lub są wolnostojące. Przedmiotowy akt szczegółowo reguluje dopuszczalne miejsce ich położenia oraz wymiar. Z kwestii najważniejszych zabronione będzie przesłanianie nośnikami reklamowymi okien i detali architektonicznych (np. ornament, gzyms, palister, kolumna) . Co do zasady niedozwolone będzie także umieszczanie reklam niebędących szyldami na elewacji oraz dachach budynków. Zakaz będzie dotyczył również obszarów wpisanych do rejestru lub ewidencji budynków oraz pomników przyrody. Wolnostojące nośniki reklamowe będą mogły z kolei być zlokalizowane wyłącznie wzdłuż ulic.

Uchwała nakazuje dostosować do jej wymogów istniejące szyldy w terminie 3 lat od dnia wejścia w jej życie, a w odniesieniu do tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niebędących szyldami w terminie 2 lat.

Omawiany akt prawa miejscowego reguluje także wygląd obiektów małej architektury (będących niewielkimi urządzeniami, np.: ogrodowymi, służącymi do rekreacji, utrzymania porządku lub będącymi obiektami kultu religijnego), które są usytuowane w przestrzeni miejskiej dostępnej publicznie. W tym zakresie uchwała przewiduje 5 letni okres na ich odpowiednie dostosowanie.

Uchwała krajobrazowa reguluje również kwestie sytuowania ogrodzeń w zakresie lokalizacji, wysokości i przezierności oraz materiałów z których są wykonane. Istotne jest, że z obowiązku dostosowania do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale zwalnia się ogrodzenia istniejące w dniu wejścia uchwały w życie.

Jak wynika z powyższego, przepisy uchwały będą miały zastosowanie nie tylko na przyszłość, ale także do obiektów już istniejących. Należy także oczekiwać podjęcia przez Radę miasta st. Warszawy kolejnej uchwały, która będzie regulować tzw. opłatę reklamową – opłatę za umiejscowienie na nieruchomości reklamy oraz tzw. opłatę karną – za naruszenie przepisów uchwały krajobrazowej.

Uchwała krajobrazowa zostanie przekazana Wojewodzie Mazowieckiemu, którym w ramach swoich kompetencji nadzorczych może stwierdzić jej nieważność. W praktyce wojewodowie niejednokrotnie takie decyzje podejmują, które w skutek skarg jednostek samorządów terytorialnych są następie przedmiotem rozpoznania przez wojewódzkie sądy administracyjne. Spowodować to może dalsze opóźnienie wejścia w życie przedmiotowego aktu.

Jeżeli jednak Wojewoda nie podejmie wyżej wymienionej decyzji nadzorczej, to przedmiotowy akt prawa miejscowego wejdzie w życie po upływie 90 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

adwokat Michał Rutkowski