Wojewoda ma obowiązek rozpatrzyć w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemców dokumenty przedłożone nawet po terminie wskazanym w wezwaniu – Wyrok WSA

Miło nam poinformować, że w odpowiedzi na skargę na bezczynność organu administracji publicznej, wniesionej przez Cudzoziemkę reprezentowaną przez adwokata Mateusza Grosickiego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do stanowiska skarżącej dot. procedury legalizacji pobytu cudzoziemców oraz rozpatrywania przez organy administracji publicznej dokumentów przedłożonych po terminie wskazanym w wezwaniu.

Wyrok ten jest przełomowy dla tysięcy osób, które toczą i będą toczyły spory z instytucjami państwowymi w związku z pozostawianiem wniosków bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia braków formalnych

W przytoczonej sprawie Cudzoziemka wystąpiła do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie Skarżąca otrzymała wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania ww wezwania. Cudzoziemka skutecznie dostarczyła wymagane dokumenty, jednak jeden z nich – załącznik nr 1 do wniosku, skarżąca dostarczyła osobiście ósmego dnia od otrzymania wezwania.

Wojewoda Mazowiecki postanowił pozostawić sprawę bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia braków formalnych. Organ postanowił nie uwzględniać dokumentu przedłożonego po terminie wskazanym w wezwaniu. Należy tutaj wskazać, iż rozstrzygnięcie takie jest niezaskarżalne i jest równoznaczne z nieuzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, a co za tym idzie – koniecznością opuszczenia terytorium RP. Skarżąca postanowiła skierować ponaglenie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W odpowiedzi, Wojewoda Mazowiecki wniósł o oddalenie skargi, wskazując na przekroczenie przez Cudzoziemkę terminu jaki przysługiwał jej na uzupełnienie braków formalnych wniosku. W ocenie organu nie było możliwe merytoryczne rozpoznanie wniosku o pobyt czasowy i pracę, oraz zasadnym było jego pozostawienie bez rozpoznania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się jednak do stanowiska pełnomocnika Cudzoziemki o stwierdzeniu bezczynności organu. Wskazał, iż bezczynność organu administracji publicznej zachodzi wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, ale nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub innego aktu, tudzież nie podjął stosownej czynności. Co więcej, jak zgodnie przyjmuje się w orzecznictwie, nieuzasadnione pozostawienie podania bez rozpoznania jest nierozpoznaniem sprawy w terminie.

Z doświadczenia Działu Legalizacji naszej kancelarii wynika, że pozostawianie przez wojewodów wniosków bez rozpoznania z powodu uchybienia terminu wskazanego na uzupełnienie braków formalnych jest praktyką rutynową.

Istotą niniejszej sprawy było uchybienie terminu przez Cudzoziemkę o jeden dzień. Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że w przypadku gdy strona usunęła brak formalny po terminie określonym w wezwaniu, lecz przed wysłaniem przez organ administracji publicznej pisma informującego o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, stosowanie przepisu art. 64 §. 2 K.p.a. jest niedozwolone. Oznacza to, że uchybienie terminu może być znacząco dłuższe niż jeden dzień. Sąd zapewnił, że usunięcie przez stronę braku formalnego wniosku po upływie wyznaczonego w tym celu terminu, a przed wystosowaniem przez organ zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania nie wywołuje negatywnego skutku procesowego.

Wyrok ten jest kluczowy dla wielu cudzoziemców ubiegających się o pozwolenie na pobyt czasowy i pracę na terytorium Polski. Przytaczając wygraną sprawę w WSA w Warszawie, będzie możliwość oskarżenia organu o bezczynność, a sam organ będzie zobligowany do wydania decyzji z uwzględnieniem dokumentów złożonych przed datą wystosowania zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

W każdej sytuacji kiedy organ nie rozpozna Państwa sprawy w terminie, przysługuje Państwu skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu. Skutki orzeczenia przez Sąd bezczynności organu są niezwykle korzystne dla skarżących. Wyżej opisane postępowanie zakończyło się zobowiązaniem Wojewody Mazowieckiego do rozpatrzenia wniosku Cudzoziemki w terminie miesiąca od dostarczenia odpisu wyroku oraz zasądzeniem na rzecz Skarżącej zwrot kosztów postępowania. Takie rozstrzygnięcie jest konwencjonalne dla tego typu spraw, a organ zobowiązany do wydania decyzji będzie musiał wydać ją w terminie.

Wyrok ten jest kluczowy dla wielu cudzoziemców ubiegających się o pozwolenie na pobyt czasowy i pracę na terytorium Polski. Przytaczając wygraną sprawę w WSA w Warszawie, będzie możliwość oskarżenia organu o bezczynność, a sam organ będzie zobligowany do wydania decyzji z uwzględnieniem dokumentów złożonych przed datą wystosowania zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

W każdej sytuacji kiedy organ nie rozpozna Państwa sprawy w terminie, przysługuje Państwu skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu. Skutki orzeczenia przez Sąd bezczynności organu są niezwykle korzystne dla skarżących. Wyżej opisane postępowanie zakończyło się zobowiązaniem Wojewody Mazowieckiego do rozpatrzenia wniosku Cudzoziemki w terminie miesiąca od dostarczenia odpisu wyroku oraz zasądzeniem na rzecz Skarżącej zwrot kosztów postępowania. Takie rozstrzygnięcie jest konwencjonalne dla tego typu spraw, a organ zobowiązany do wydania decyzji będzie musiał wydać ją w terminie.

W przypadku gdy posiadają Państwo podobny problem do opisanego powyżej, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Panem Mecenasem Mateuszem Grosickim lub Liderem Działu Prawa Imigracyjnego Prawnikiem Pawłem Kaczorkiem.

 

adwokat Mateusz Grosicki

prawnik Paweł Kaczorek