WNIOSKI W SPRAWIE DECYZJI ODPADOWYCH (BDO)

Na skutek nowelizacji ustawy o odpadach, przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie przetwarzania, bądź zbierania odpadów, do dnia 5 marca 2020 roku, mają czas na złożenie wniosku o zmianę posiadanej decyzji w zakresie gospodarki odpadami. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (tzw. ustawa pożarowa)

W/w termin został wskazany na złożenie wniosku, a nie otrzymanie zmiany tej decyzji. Wnioski złożone w terminie, ale zawierające braki, zostaną zwrócone przedsiębiorcy wraz ze wskazaniem terminu na ich uzupełnienie. Rozporządzenie dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego ustanawia znacznie więcej obowiązków, niż dotychczas.

We wniosku należy wskazać, m.in.

  • maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie,
  • największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w obiekcie budowlanym

W razie niezłożenia wniosku w wyznaczonym terminie, przedsiębiorca utraci posiadaną decyzję na gospodarowanie odpadami.

 

adwokat Mateusz Grosicki