Warszawa, dnia 13 marca 2020 r.

Sytuacja przedsiębiorcy w obliczu pandemii koronawirusa

Z jakimi trudnościami mogą spotkać się przedsiębiorcy w obliczu pandemii koronawirusa w Polsce? Poniżej omówiono najważniejsze konsekwencje wypływajace z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz Ustawy o stanie wyjątkowym.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 1. Czego mogą dotyczyć polecenia?
  1. Ustawa nie reguluje w jakim przedmiocie i czego będą dotyczyć ew. obowiązki nakładane przez Premiera, tym samym należy rozumieć to szeroko i przyjąć, iż polecenie może dotyczyć wszystkich obszarów działalności danego przedsiębiorcy.
  2. Ustawa wskazuje jedynie, że polecenia nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej, a także nie mogą dotyczyć czynności operacyjno- rozpoznawczych, dochodzeniowo- śledczych oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń.
 2. W jaki sposób będą wydawane polecenia?
 3. W sytuacji poleceń wydawanych przez Premiera- ustnie, telefoniczne lub mailowo.

  Polecenia GIS będą co do zasady pisemne lub ustnie- w nagłych przypadkach, będą potwierdzane na piśmie, niezwłocznie.

 4. Kto nakłada obowiązki?
 5. Premier na wniosek Wojewody, po poinformowaniu Ministra Rozwoju.

  Główny Inspektorat Sanitarny lub wojewódzki inspektorat sanitarny (głonie dotyczy podmiotów, które wykonują działalność leczniczą).

 6. W jakiej formie będą wydawane polecenia?
 7. W sytuacji poleceń Premiera- będzie to decyzja administracyjna, potwierdzona następnie umową pomiędzy przedsiębiorcą, a wojewodą.

  Decyzje wydawane przez GIS będą miały formę decyzji, zaleceń lub wytycznych.

 8. Od kiedy decyzje wiążą przedsiębiorcę?
 9. Decyzja jest natychmiast wykonalna, z chwilą doręczenia lub ogłoszenia.

 10. Możliwość odwołania.
 11. Przysługuje jedynie od decyzji GIS. Należy je wnieść w terminie 2 dni roboczych od dnia doręczenia decyzji lub potwierdzenia na piśmie decyzji ustnej do Ministra Zdrowia. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia.

 12. Czy akt prawny przewiduje rekompensatę, odszkodowanie?
 13. Realizację zadań określonych w Umowie finansuje budżet państwa.

  Przygotowanie do realizacji zadań (prace planistyczne) są finansowe ze środków własnych przedsiębiorcy.

  Ustawa o klęsce żywiołowej.

  klęska żywiołowa – rozumie się przez to katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem.

 14. Jakie ograniczenia mogą zostać wprowadzone podczas stanu klęski żywiołowej?
  1. zawieszenie działalności określonych przedsiębiorców;
  2. nakaz lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju;
  3. nakazanie pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia;
  4. zakaz okresowego podwyższania cen na towary lub usługi określonego rodzaju;
  5. nakaz stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów;
  6. nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
  7. wykorzystanie, bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej, nieruchomości i rzeczy ruchomych.
 15. Ponadto, na podstawie ustawy osoby fizyczne oraz prawne mogą zostać zobowiązane do:
  1. oddania do używania posiadanych nieruchomości lub rzeczy ruchomych;
  2. udostępnienia pomieszczeń osobom ewakuowanym;
  3. użytkowania nieruchomości w określony sposób lub w określonym zakresie;
 16. Kto wprowadza?
 17. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić stan klęski żywiołowej z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego wojewody.

 18. Na jaki czas może zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej?
 19. Wprowadza się na czas oznaczony, niezbędny dla zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni, z możliwością przedłużenia.

 20. Kto wprowadza ograniczenia?
 21. Wójt, starostwa lub wojewoda w drodze rozporządzenia, które podlegają ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych lub w inny sposób miejscowo przyjęty, a także przez ogłoszenie w lokalnej prasie.

  Redaktorzy naczelni dzienników oraz nadawcy programów radiowych i telewizyjnych są obowiązani do niezwłocznego, nieodpłatnego podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, przekazanego im przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę redakcji lub nadawcy.

 22. Charakter decyzji.
  1. decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia.
  2. mogą być w nagłych wypadkach wydawane ustnie, a następnie niezwłocznie potwierdzane na piśmie;
 23. Możliwość odwołania od decyzji.
  1. odwołanie od nich wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia lub potwierdzenia na piśmie decyzji wydanej ustnie;
  2. wniesione odwołania podlegają przekazaniu organowi odwoławczemu w terminie 3 dni, a rozpatrzeniu – w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu odwołania;
  3. organem wyższego stopnia w sprawach decyzji wydanych przez starostę i wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest wojewoda.
 24. Ustawa o stanie wyjątkowym.

 25. Kto wprowadza.
 26. Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów.

 27. Na jaki czas.
 28. Na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, z możliwością przedłużenia na czas oznaczony nie dłuższy niż 60 dni.

 29. Ogłoszenie o stanie wyjątkowym.
 30. Stan wyjątkowy obowiązuje od dnia ogłoszenia rozporządzenia Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

 31. Zakres ograniczenia praw i wolności:
  1. Ograniczenie dostępu do towarów konsumpcyjnych, poprzez całkowitą lub częściową reglamentację zaopatrzenia ludności;
  2. Ograniczenie swobody uzgadniania cen przez strony umowy, poprzez zakazanie okresowego podwyższania cen na towary lub usługi określonego rodzaju albo nakazanie stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów;
  3. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej, poprzez nakazanie okresowego zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju albo ustanowienie obowiązku uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej określonego rodzaju;
  4. Ograniczenie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz w ruchu jednostek pływających na morskich wodach wewnętrznych i na morzu terytorialnym, a także na śródlądowych drogach wodnych.
 32. Sposób wprowadzenia ograniczeń:
 33. Zakres ograniczeń określi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia (m.in. szczegółowy tryb i sposoby oraz obszarowy, podmiotowy i przedmiotowy zakres wprowadzenia i stosowania ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela).

W przypadku szczególnego zainteresowania tematem możliwego ograniczenia przedsiębiorców w wykonywaniu działalności gospodarczej prosimy o skontaktowanie się z adwokatem dedykowanym dla obsługi Państwa przedsiębiorstwa lub:
Adwokatem Marcinem Zawistowskim – m.zawistowski@kglegal.pl +48 519 353 931
Aplikantką radcowską Izabelą Cybul-Gruba – i.cybul@kglegal.pl +48 502 469 739

 

adwokat Marcin Zawistowski

aplikantka radcowska Izabela Cybul-Gruba