Ulga podatkowa – IP BOX. Ogromne korzyści dla braży informatycznej

Od 1 stycznia 2019, każdy podmiot tworzący projekty innowacyjne mają prawo do skorzystania z tzw. ulgi IP BOX (ang. skrót IP: intellectual property – własność intelektualna). Polega ona na możliwości zastosowania przez podatnika preferencyjnej stawki 5% w stosunku do dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Z ulgi może skorzystać każdy, kto prowadzi działalność badawczo-rozwojową bezpośrednio związaną ze stworzeniem, rozwojem, ulepszeniem lub komercjalizacją kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Zarówno na gruncie ustawy o CIT* jak i ustawy o PIT**, do katalogu kwalifikowanych praw własności intelektualnej zaliczamy:

 1. patent,
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 7. wyłączne prawo do odmiany roślin, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432),
 8. autorskie prawo do programu komputerowego.

Aby móc skorzystać z omawianej ulgi konieczne jest, aby kwalifikowane IP zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej.

Pozostałe warunki, jakie musi spełnić podatnik, to:

 • objęcie wyników działań B+R ochroną prawną zgodnie z listą kwalifikowanych praw własności intelektualnej (lista wskazana powyżej),
 • osiągnięcie dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, który podlega opodatkowaniu na terytorium RP,
 • prowadzenie ewidencji kosztów prowadzonych działań B+R, w wyniku których przedsiębiorca uzyskał kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Podatnik, który zamierza skorzystać z ulgi IP BOX, powinien prowadzić ewidencję rachunkową na podstawie które będzie możliwe ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodu i dochodu oraz wyodrębnienia kosztów B+R przypisanych do konkretnego prawa własności intelektualnej.

Mimo, że powyższe warunki mogą wydawać się skomplikowane, z ulgi może skorzystać większość firm prowadzących działalność z zakresie rozwoju oprogramowania. Dotyczy to zarówno dużych firm, jak i indywidualnych działalności gospodarczych. Każdej z nich jesteśmy gotowi pomóc w następujących obszarach:

 • Opracowanie procedury w celu wdrożenia IP BOX oraz wsparcie prawne we wdrożeniu procedury,
 • Wsparcie prawne w procesie ochrony praw własności intelektualnej,
 • Przygotowanie właściwych deklaracji do złożenia w urzędzie skarbowym,
 • Weryfikacja pod kątem posiadania przez klienta praw kwalifikowanych,
 • Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

 

adwokat Bartosz Graś
aplikant adwokacki Michał Kołtunowicz
doradca podatkowy Szymon Murawski

 


* Ustawa z dnia 15 lutego 1995 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 865)

** Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 5 lipca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387)