STOP ograniczaniu kontaktów tymczasowo aresztowanych z obrońcami przez funkcjonariuszy!

Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu jest decyzją o charakterze nagłym i niespodziewanym. Zapewnienie osobie zatrzymanej przez organy ścigania kontaktu z obrońcą powinno nastąpić bezzwłocznie. Pamiętajmy, że czas na decyzję sądu o aresztowaniu oraz podjęcie obrony zatrzymanego celem uchronienia go od spędzenia najbliższych 3 miesięcy w areszcie to tylko 72 godziny!

Brak bezpieczeństwa przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, iż Stany Zjednoczone w sprawach ochrony danych osobowych, które są przekazywane z UE do USA, nie stosują się do zasady proporcjonalności, przyjętej przez Unię, poprzez złe przystosowanie programów nadzoru. Jest to wyraźny sygnał ostrzegawczy dla administratorów danych osobowych. Trybunał uznał, że stosowany w USA nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych nie spełnia standardów UE w stosunku do osób nie posiadających obywatelstwa amerykańskiego.

HOW2

How2 to technologiczno-wydawniczy startup – pierwsze w Polsce w pełni cyfrowe wydawnictwo oraz pierwsza w naszym kraju tego typu platforma z ebookami.

Nowelizacja Prawa Budowlanego: istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu – sprawdź co się zmieni!

W tym tygodniu przygotowaliśmy dla Państwa zagadnienia nowelizacji Prawa budowlanego związane ze zmianami dotyczącymi istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę oraz postępowania w przedmiocie ich legalizacji.

Nakaz informowania przedstawicieli spółek o przetwarzaniu danych osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął stanowisko dotyczące informowania spółek o przetwarzaniu danych osobowych. Nakazuje spółkom informowanie prezesów spółek, z którymi zawierają umowę, o tym, iż ich dane osobowe będą przetwarzane. Należy zatem stosować art. 13 i 14 RODO w sytuacjach, gdy w dokumentacji pojawiają się dane osób upoważnionych do reprezentowania spółek. Zmiany te mogą wiązać się z ogromnymi kosztami. Jest to znacząca zmiana dotychczasowego stanowiska UODO.

Zmniejszenie wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach skarbu państwa

ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086), zwana tarczą antykryzysową 4.0, przyniosła rozwiązania ważne nie tylko dla podmiotów działających na rynku nieruchomości, ale dla przedsiębiorców będących użytkownikami wieczystymi, najemcami, dzierżawcami lub w inny sposób użytkującymi nieruchomości Skarbu Państwa

Warunki wykonywania pracy w okresie epidemii COVID-19

Epidemia koronawirusa spowodowała, że dotychczasowy charakter wykonywanej pracy uległ zmianie. Pracodawcy w ramach tarczy antykryzysowej 1.0, musieli zmienić warunki pracy, a mianowicie zlecić pracownikom wykonywanie pracy zdalnej poza biurem. Rozwiązanie to zapewniło ciągłość funkcjonowania zakładu pracy. Wprowadzona tarcza antykryzysowa 4.0 dopełnia przepisy dotyczące pracy zdalnej z domu.

Nowelizacja prawa budowlanego – sprawdź jak będzie wyglądał projekt budowlany po zmianach!

Alert, który przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu, dotyczy jednej z najbardziej istotnych zmian wprowadzonych przez nowelizację, czyli nowego kształtu projektu budowlanego. Głównym celem ustawodawcy było ograniczenie ilości dokumentów składanych na potrzeby wniosku o pozwolenie na budowę oraz przyśpieszenie rozpatrywania takiego wniosku.