W związku z epidemią COVID-19 wszyscy przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne znajdują się obecnie w bardzo trudnej sytuacji. Nakładane przez rząd ograniczenia i zakazy utrudniają, a niektórym wręcz uniemożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej. Wyjątkowość tej sytuacji sprawia, że wiele osób nie wie, czy zostali objęci ograniczeniami, a także w jaki sposób stosować się do istniejących nakazów i zakazów.

Kancelaria stara się pomóc Państwu przetrwać ten krytyczny czas, oferując nasze wsparcie we wszystkich czynnościach, które pomogą zachować Państwu płynność finansową. W szczególności Kancelaria oferuje usługi związane z wprowadzeniem systemu pracy zdalnej, a także uzyskaniu pomocy i świadczeń, o których mowa w tzw. „Tarczy antykryzysowej”.

Poniżej publikujemy w formie alertów informację i porady dla Państwa w tym problematycznym czasie.

Zmniejszenie wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach skarbu państwa

ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086), zwana tarczą antykryzysową 4.0, przyniosła rozwiązania ważne nie tylko dla podmiotów działających na rynku nieruchomości, ale dla przedsiębiorców będących użytkownikami wieczystymi, najemcami, dzierżawcami lub w inny sposób użytkującymi nieruchomości Skarbu Państwa

Read more

Informacja nt. biegu terminów procesowych wynikające z Tarczy 3.0

Jak poprzednio wskazywaliśmy, w dniu 16 maja 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ma ona istotny wpływ na aspekt proceduralny prowadzonych postępowań, gdyż zakłada wznowienie zawieszonych wcześniej terminów, a także rozpoczęcie biegu terminów, które swojego biegu nie mogły rozpocząć ze względu na COVID 19.

Read more

Tarcza anrykryzysowa 3.0 została uchwalona. Przedstawiamy najważniejsze zmiany.

W dniu 15 maja 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. tarczę antykryzysową 3.0. To kolejny pakiet przepisów prawa, stanowiący uzupełnienie pakietu przepisów wprowadzonych w związku ze stanem epidemii obowiązującym w Polsce.

Read more

Rozwiązania Tarczy antykryzysowej dla gastronomii

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „Tarcza antykryzysowa”) firmom przysługuje szereg świadczeń i ułatwień. Niniejszy alert ma na celu zaprezentowanie rozwiązań, z których mogą skorzystać firmy z branży gastronomicznej.

Read more

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców zawarte w „Tarczy antykryzysowej”

Panująca obecnie pandemia wirusa SARS-CoV-2 wpływa na wszystkie sektory gospodarki. Specyficzne skutki epidemii mogą odczuć przedsiębiorcy, którzy opierają swoją działalność na pracownikach niebędących obywatelami polskimi. Wielu obcokrajowców, przede wszystkim tych zza wschodniej granicy, opuściło terytorium Rzeczpospolitej Polskiej już na samym początku pojawienia się zagrożenia, a szacuje się, że w najbliższym czasie do kraju ojczystego wróci kilkaset tysięcy obywateli Ukrainy. Obowiązująca tzw. „Tarcza antykryzysowa” ustanowiła znaczące zmiany w postępowaniach dotyczących legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców, które mogą uchronić przedsiębiorców przed utratą doświadczonych pracowników.

Read more

Uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Pakiet wsparcia prawnego.

Od dnia 1 kwietnia 2020 roku obowiązuje tzw. tarcza antykryzysowa, czyli szereg przepisów i rozwiązań prawnych wprowadzonych w związku z panującą epidemią COVID-19. Tarcza antykryzysowa, tj. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przewiduje między innymi możliwość uzyskania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników.

Read more

Jak zachować płynność finansową? BGK proponuje gwarancje de minimis

W dniu 28 marca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tzw. ,,tarczę antykryzysową”. Nad ustawą nadal są prowadzone prace legislacyjne, czekamy więc na jej ostateczny kształt.

Read more

Windykacja

W obliczu bieżących wydarzeń dotyczących panującej pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonego na terenie kraju stanu epidemii, wiele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zostało narażonych na utrudnienia w funkcjonowaniu na rynku na dotychczasowych zasadach. Wielu z tych przedsiębiorców spotkają problemy z zachowaniem płynności finansowej oraz regulowaniem zaciągniętych zobowiązań. Pojawiający się kryzys powoli zaczyna dotykać zarówno podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i podmioty działające w ramach dużych spółek osobowych czy kapitałowych. Obecna sytuacja rodzi wiele pytań oraz wątpliwości, między innymi tych dotyczących możliwości uzyskania zapłaty za usługi wykonane zgodnie z zawartymi umowami.

Read more

Opinia prawna w zakresie odpowiedzi na pytanie: czy ograniczenia w przemieszczaniu się obowiązujące od dnia 25 marca 2020 r., obejmują również dojazd pracowników do pracy?

Ograniczenia wprowadzone od dnia 25 marca 2020 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, nie obejmują pracowników, którzy dojeżdżają do pracy jednym środkiem transportu.

Read more

Zmiany terminów

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na gruncie ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 kwietnia 2020 r. podmioty posiadające status dużego przedsiębiorcy zamiast deklaracji miesięcznych VAT-7 i kwartalnych VAT-7K miały obligatoryjnie przesyłać do urzędu skarbowego elektroniczny JPK_VAT. Ministerstwo Finansów wskazywało, że zmiany w tym zakresie to jeden z etapów uszczelniania systemu VAT, walki z nadużyciami podatkowymi i wystawianiem pustych faktur.

Read more

Pandemia COVID-19 a wykonywanie zobowiązań

Skutki wprowadzonych przez rząd działań widoczne są dla wszystkich gołym okiem: zamknięte restauracje, puste ulice, odwołane imprezy. Większość przedsiębiorców spotyka się z takimi obostrzeniami po raz pierwszy w czasie swojej działalności. Wątpliwości nasuwają się w szczególności w zakresie wykonywania zobowiązań umownych. Jak uchronić się przed problemami z bieżącą działalnością firmy?

Read more

Sytuacja przedsiębiorcy w obliczu pandemii koronawirusa

Z jakimi trudnościami mogą spotkać się przedsiębiorcy w obliczu pandemii koronawirusa w Polsce? Poniżej omówiono najważniejsze konsekwencje wypływajace z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz Ustawy o stanie wyjątkowym.

Read more