Zmiany w Prawie Budowlanym

W dniu 23 stycznia 2020 roku Sejm przyjął ustawę nowelizację ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 89, poz. 414 z późn. zm.). Ustawy zostanie w najbliższym czasie skierowana do Senatu w celu dalszych prac1 Ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu na podstawie art. 299 k.s.h.

W kolejnym z cyklu artykułów poświęconych tematyce odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych, zostanie szczegółowo omówione zagadnienie dotyczące odpowiedzialności członków zarządu przewidziane w art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych Ustawy prawo upadłościowe dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 wraz ze zmianami; dalej jako: k.s.h.).

Odpowiedzialność karna menadżera za decyzje zarządcze

Odpowiedzialność cywilna i karna kadry podejmującej decyzje zarządcze w spółkach ewoluowała na przestrzeni czasu. Obecnie odpowiedzialność menadżera jest coraz większa w związku z doświadczeniami w gospodarce w ostatnich latach w szczególności w postaci baniek spekulacyjnych, coraz częściej obserwowanych afer korupcyjnych, wyłudzeń podatków VAT, karuzel podatkowych, nieetycznych zachowań w biznesie, a także wieloletnich zaniechań i indolencji organów państwa.

Ograniczenie Zatorów Płatniczych

Od 1 stycznia 2020 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych wprowadzono szereg regulacji, które mają na celu poprawienie prawnej sytuacji wierzycieli, którzy poprzez działania swoich kontrahentów ponoszą szkodę.

Urlopy pracownicze

Jakie wyróżniamy? O czym warto pamiętać?
Urlopy pracownicze to jedna z najważniejszych kwestii z punktu widzenia pracownika, ale i pracodawcy. Mają istotny wpływ na organizację procesu pracy oraz funkcjonowanie zakładu pracy, dlatego w przedmiotowym opracowaniu przybliżamy najważniejsze cechy i elementy poszczególnych urlopów.