STOP ograniczaniu kontaktów tymczasowo aresztowanych z obrońcami przez funkcjonariuszy!

Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu jest decyzją o charakterze nagłym i niespodziewanym. Zapewnienie osobie zatrzymanej przez organy ścigania kontaktu z obrońcą powinno nastąpić bezzwłocznie. Pamiętajmy, że czas na decyzję sądu o aresztowaniu oraz podjęcie obrony zatrzymanego celem uchronienia go od spędzenia najbliższych 3 miesięcy w areszcie to tylko 72 godziny!

Read more

Brak bezpieczeństwa przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, iż Stany Zjednoczone w sprawach ochrony danych osobowych, które są przekazywane z UE do USA, nie stosują się do zasady proporcjonalności, przyjętej przez Unię, poprzez złe przystosowanie programów nadzoru. Jest to wyraźny sygnał ostrzegawczy dla administratorów danych osobowych. Trybunał uznał, że stosowany w USA nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych nie spełnia standardów UE w stosunku do osób nie posiadających obywatelstwa amerykańskiego.

Read more

Nowelizacja Prawa Budowlanego: istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu – sprawdź co się zmieni!

W tym tygodniu przygotowaliśmy dla Państwa zagadnienia nowelizacji Prawa budowlanego związane ze zmianami dotyczącymi istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę oraz postępowania w przedmiocie ich legalizacji.

Read more

Nakaz informowania przedstawicieli spółek o przetwarzaniu danych osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął stanowisko dotyczące informowania spółek o przetwarzaniu danych osobowych. Nakazuje spółkom informowanie prezesów spółek, z którymi zawierają umowę, o tym, iż ich dane osobowe będą przetwarzane. Należy zatem stosować art. 13 i 14 RODO w sytuacjach, gdy w dokumentacji pojawiają się dane osób upoważnionych do reprezentowania spółek. Zmiany te mogą wiązać się z ogromnymi kosztami. Jest to znacząca zmiana dotychczasowego stanowiska UODO.

Read more

Zmniejszenie wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach skarbu państwa

ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086), zwana tarczą antykryzysową 4.0, przyniosła rozwiązania ważne nie tylko dla podmiotów działających na rynku nieruchomości, ale dla przedsiębiorców będących użytkownikami wieczystymi, najemcami, dzierżawcami lub w inny sposób użytkującymi nieruchomości Skarbu Państwa

Read more

Warunki wykonywania pracy w okresie epidemii COVID-19

Epidemia koronawirusa spowodowała, że dotychczasowy charakter wykonywanej pracy uległ zmianie. Pracodawcy w ramach tarczy antykryzysowej 1.0, musieli zmienić warunki pracy, a mianowicie zlecić pracownikom wykonywanie pracy zdalnej poza biurem. Rozwiązanie to zapewniło ciągłość funkcjonowania zakładu pracy. Wprowadzona tarcza antykryzysowa 4.0 dopełnia przepisy dotyczące pracy zdalnej z domu.

Read more

Nowelizacja prawa budowlanego – sprawdź jak będzie wyglądał projekt budowlany po zmianach!

Alert, który przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu, dotyczy jednej z najbardziej istotnych zmian wprowadzonych przez nowelizację, czyli nowego kształtu projektu budowlanego. Głównym celem ustawodawcy było ograniczenie ilości dokumentów składanych na potrzeby wniosku o pozwolenie na budowę oraz przyśpieszenie rozpatrywania takiego wniosku.

Read more

Zmiany w oznakowaniu stacji paliw

Od 1 lipca 2020 r. w życie wchodzi część przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, na mocy których wprowadzony zostaje szereg zmian w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Read more

Nowelizacja prawa budowlanego – jak zalegalizować samowolę budowlaną po nowelizacji?

W tym tygodniu przygotowaliśmy dla Państwa alert, w którym omawiamy zagadnienia mające doniosłe znaczenie dla wielu osób, dotyczą bowiem problemów związanych z legalizacją samowoli budowlanych. Obecnie procedura legalizacji samowoli budowlanej jest nie tylko skomplikowana i czasochłonna, ale i kosztowna, w związku z czym nowelizację przepisów należy ocenić bardzo pozytywnie.

Read more

Wpływ COVID-19 na Prawo Budowlane – czyli które przepisy nie obowiązują przez 180 dni

Pandemia COVID-19 od kilku miesięcy konsekwentnie wpływa także na rynek nieruchomości. Wszyscy z uwagą obserwujemy skutki epidemii w Prawie Budowlanym, dlatego dzisiaj chcemy wskazać na wybrane przepisy wprowadzone w stanie epidemii. Należy pamiętać, o tym że w związku z nowelizacją Prawa budowlanego (o której pisaliśmy w poprzednim artykule), przepisy te będą miały charakter przejściowy.

Read more

Nowelizacja prawa budowlanego – czyli co, gdzie i kiedy?

O nowelizacji ustawy Prawo budowlane wiele mówiło się w trakcie prac legislacyjnych. Jednakże moment jej publikacji – tj. 18 marca 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 471), zbiegł się wczasie z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i kolejnymi krokami podejmowanymi przez władze w związku z COVID-19. W tym momencie warto jednak wrócić do tych zagadnień, by być przygotowanym na jej wejście w życie, gdyż wiele wprowadzonych rozwiązań w sposób znaczący wpłynie na proces budowlany.

Read more

Ulga podatkowa – IP BOX. Ogromne korzyści dla braży informatycznej

Od 1 stycznia 2019, każdy podmiot tworzący projekty innowacyjne mają prawo do skorzystania z tzw. ulgi IP BOX (ang. skrót IP: intellectual property – własność intelektualna). Polega ona na możliwości zastosowania przez podatnika preferencyjnej stawki 5% w stosunku do dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Z ulgi może skorzystać każdy, kto prowadzi działalność badawczo-rozwojową bezpośrednio związaną ze stworzeniem, rozwojem, ulepszeniem lub komercjalizacją kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Read more

Informacja nt. biegu terminów procesowych wynikające z Tarczy 3.0

Jak poprzednio wskazywaliśmy, w dniu 16 maja 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ma ona istotny wpływ na aspekt proceduralny prowadzonych postępowań, gdyż zakłada wznowienie zawieszonych wcześniej terminów, a także rozpoczęcie biegu terminów, które swojego biegu nie mogły rozpocząć ze względu na COVID 19.

Read more

Tarcza anrykryzysowa 3.0 została uchwalona. Przedstawiamy najważniejsze zmiany.

W dniu 15 maja 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. tarczę antykryzysową 3.0. To kolejny pakiet przepisów prawa, stanowiący uzupełnienie pakietu przepisów wprowadzonych w związku ze stanem epidemii obowiązującym w Polsce.

Read more

Rozwiązania Tarczy antykryzysowej dla gastronomii

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „Tarcza antykryzysowa”) firmom przysługuje szereg świadczeń i ułatwień. Niniejszy alert ma na celu zaprezentowanie rozwiązań, z których mogą skorzystać firmy z branży gastronomicznej.

Read more

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców zawarte w „Tarczy antykryzysowej”

Panująca obecnie pandemia wirusa SARS-CoV-2 wpływa na wszystkie sektory gospodarki. Specyficzne skutki epidemii mogą odczuć przedsiębiorcy, którzy opierają swoją działalność na pracownikach niebędących obywatelami polskimi. Wielu obcokrajowców, przede wszystkim tych zza wschodniej granicy, opuściło terytorium Rzeczpospolitej Polskiej już na samym początku pojawienia się zagrożenia, a szacuje się, że w najbliższym czasie do kraju ojczystego wróci kilkaset tysięcy obywateli Ukrainy. Obowiązująca tzw. „Tarcza antykryzysowa” ustanowiła znaczące zmiany w postępowaniach dotyczących legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców, które mogą uchronić przedsiębiorców przed utratą doświadczonych pracowników.

Read more

Uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Pakiet wsparcia prawnego.

Od dnia 1 kwietnia 2020 roku obowiązuje tzw. tarcza antykryzysowa, czyli szereg przepisów i rozwiązań prawnych wprowadzonych w związku z panującą epidemią COVID-19. Tarcza antykryzysowa, tj. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przewiduje między innymi możliwość uzyskania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników.

Read more

Jak zachować płynność finansową? BGK proponuje gwarancje de minimis

W dniu 28 marca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tzw. ,,tarczę antykryzysową”. Nad ustawą nadal są prowadzone prace legislacyjne, czekamy więc na jej ostateczny kształt.

Read more

Windykacja

W obliczu bieżących wydarzeń dotyczących panującej pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonego na terenie kraju stanu epidemii, wiele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zostało narażonych na utrudnienia w funkcjonowaniu na rynku na dotychczasowych zasadach. Wielu z tych przedsiębiorców spotkają problemy z zachowaniem płynności finansowej oraz regulowaniem zaciągniętych zobowiązań. Pojawiający się kryzys powoli zaczyna dotykać zarówno podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i podmioty działające w ramach dużych spółek osobowych czy kapitałowych. Obecna sytuacja rodzi wiele pytań oraz wątpliwości, między innymi tych dotyczących możliwości uzyskania zapłaty za usługi wykonane zgodnie z zawartymi umowami.

Read more

Opinia prawna w zakresie odpowiedzi na pytanie: czy ograniczenia w przemieszczaniu się obowiązujące od dnia 25 marca 2020 r., obejmują również dojazd pracowników do pracy?

Ograniczenia wprowadzone od dnia 25 marca 2020 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, nie obejmują pracowników, którzy dojeżdżają do pracy jednym środkiem transportu.

Read more

Zmiany terminów

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na gruncie ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 kwietnia 2020 r. podmioty posiadające status dużego przedsiębiorcy zamiast deklaracji miesięcznych VAT-7 i kwartalnych VAT-7K miały obligatoryjnie przesyłać do urzędu skarbowego elektroniczny JPK_VAT. Ministerstwo Finansów wskazywało, że zmiany w tym zakresie to jeden z etapów uszczelniania systemu VAT, walki z nadużyciami podatkowymi i wystawianiem pustych faktur.

Read more

System dozoru elektronicznego – opis obecnego stanu prawnego oraz projektu nowelizacji

Dozór elektroniczny to nowoczesny system odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Do kontroli wykonywania tej kary i rejestracji całego przebiegu jej odbywania służy nadajnik, który zostaje zainstalowany na nodze lub przegubie dłoni, a urządzenie monitorujące będzie zamontowane w miejscu odbywania kary. Urządzenia te będą kontrolować w szczególności czy skazany przebywa w miejscu które sąd wyznaczył do odbywania kary w godzinach wyznaczonych przez sąd.

Read more

Podatek od sprzedaży detalicznej

Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej weszła w życie 1 września 2016 r., jednak z uwagi na Decyzję Komisji Europejskiej 2018/160 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie pomocy państwa SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) wdrożonej przez Polskę w odniesieniu do podatku od sprzedaży detalicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4449), Komisja nakazała Polsce wstrzymanie wprowadzenia podatku, wobec czego ustawa została zawieszona.

Read more

Pandemia COVID-19 a wykonywanie zobowiązań

Skutki wprowadzonych przez rząd działań widoczne są dla wszystkich gołym okiem: zamknięte restauracje, puste ulice, odwołane imprezy. Większość przedsiębiorców spotyka się z takimi obostrzeniami po raz pierwszy w czasie swojej działalności. Wątpliwości nasuwają się w szczególności w zakresie wykonywania zobowiązań umownych. Jak uchronić się przed problemami z bieżącą działalnością firmy?

Read more

Sytuacja przedsiębiorcy w obliczu pandemii koronawirusa

Z jakimi trudnościami mogą spotkać się przedsiębiorcy w obliczu pandemii koronawirusa w Polsce? Poniżej omówiono najważniejsze konsekwencje wypływajace z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz Ustawy o stanie wyjątkowym.

Read more

Przedsiębiorca jak konsument

W dniu 1 czerwca 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Przedmiotowa regulacja wprowadza rewolucyjną zmianę w zakresie zastosowania klauzul niedozwolonych, rękojmi czy odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Mianowicie wskazane przepisy nie będą dotyczyć już tylko konsumentów, lecz także osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Read more

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DZ.U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.) na szereg przedsiębiorców zostały nałożone obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Oznacza to między innymi obowiązek wdrożenia odpowiednich procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i spoczywa on na podmiotach, które posiadają status instytucji obowiązanych w rozumieniu ww. ustawy.

Read more

Wykorzystywanie wizerunku

Wykorzystywanie wizerunku jest aspektem, z którym każdy z nas ma styczność, ze względu na rozwój techniki. Utrwalany on jest na wszelkiego rodzaju sposoby, czy to na zdjęciach na stronie internetowej danego zakładu pracy, czy też w reklamie telewizyjnej promującej dany produkt. Aby lepiej zrozumieć omawiany temat, należy wiedzieć, czym tak właściwie, jest wizerunek.

Read more

Wojewoda ma obowiązek rozpatrzyć w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemców dokumenty przedłożone nawet po terminie wskazanym w wezwaniu – Wyrok WSA

Miło nam poinformować, że w odpowiedzi na skargę na bezczynność organu administracji publicznej, wniesionej przez Cudzoziemkę reprezentowaną przez adwokata Mateusza Grosickiego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do stanowiska skarżącej dot. procedury legalizacji pobytu cudzoziemców oraz rozpatrywania przez organy administracji publicznej dokumentów przedłożonych po terminie wskazanym w wezwaniu.

Read more

Zmiany w Prawie Budowlanym

W dniu 23 stycznia 2020 roku Sejm przyjął ustawę nowelizację ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 89, poz. 414 z późn. zm.). Ustawy zostanie w najbliższym czasie skierowana do Senatu w celu dalszych prac1 Ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Read more

Subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu na podstawie art. 299 k.s.h.

W kolejnym z cyklu artykułów poświęconych tematyce odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych, zostanie szczegółowo omówione zagadnienie dotyczące odpowiedzialności członków zarządu przewidziane w art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych Ustawy prawo upadłościowe dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 wraz ze zmianami; dalej jako: k.s.h.).

Read more

Odpowiedzialność karna menadżera za decyzje zarządcze

Odpowiedzialność cywilna i karna kadry podejmującej decyzje zarządcze w spółkach ewoluowała na przestrzeni czasu. Obecnie odpowiedzialność menadżera jest coraz większa w związku z doświadczeniami w gospodarce w ostatnich latach w szczególności w postaci baniek spekulacyjnych, coraz częściej obserwowanych afer korupcyjnych, wyłudzeń podatków VAT, karuzel podatkowych, nieetycznych zachowań w biznesie, a także wieloletnich zaniechań i indolencji organów państwa.

Read more

Urlopy pracownicze

Jakie wyróżniamy? O czym warto pamiętać?
Urlopy pracownicze to jedna z najważniejszych kwestii z punktu widzenia pracownika, ale i pracodawcy. Mają istotny wpływ na organizację procesu pracy oraz funkcjonowanie zakładu pracy, dlatego w przedmiotowym opracowaniu przybliżamy najważniejsze cechy i elementy poszczególnych urlopów.

Read more

Pobieranie utworów za pomocą plików o rozszerzeniu .torrent a prawa autorskie

Dynamiczny rozwój technologiczny zapoczątkowany na przełomie XX i XXI wieku oraz powszechny dostęp do Internetu spowodował, że bardzo popularne stało się rozpowszechnianie utworów drogą elektroniczną. W związku z tym, Ustawodawca stanął przed zadaniem objęcia ochroną prawną utworów, które twórcy udostępniają w Internecie oraz rozwiązania narastającego problemu nielegalnego ich rozpowszechniania.

Read more

Czym jest pieniądz elektroniczny?

W Polsce prawne możliwości prowadzenia działalności w formie instytucji pieniądza elektronicznego istnieją od 1 maja 2004, tj. od uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. Pierwotnie odpowiednią regulację zawierała uchylona ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, a obecnie zawiera wielokrotnie nowelizowana ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Pomimo istnienia stosownych ram prawnych aż do 23 kwietnia 2019 r. żaden podmiot z siedzibą w Polsce nie uzyskał od KNF zezwolenia na prowadzenie działalności jako instytucja pieniądza elektronicznego. W tym dniu Komisja zezwoliła na wydawanie pieniądza elektronicznego oraz świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji pieniądza elektronicznego przez spółkę Billon Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Read more

Identyfikacja klienta w przypadku zawierania transakcji internetowych na odległość

W dzisiejszych czasach coraz więcej transakcji odbywa się w sposób zdalny. Postęp techniczny dał możliwość załatwiania interesów w dowolnym miejscu na świecie za pomocą smartfona. Nikogo nie dziwi dziś dokonywanie płatności mobilnych czy zakładanie konta bankowego przez Internet, bez konieczności udawania się do banku. Coraz popularniejsze jest także obsługiwanie klientów bez konieczności ich osobistego pojawienia się u kontrahenta – kontakt ogranicza się dziś często do maili lub telekonferencji.

Read more

Nowelizacja prawa upadłościowego

W dniu 6 września 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Ustawa”). Wprowadzane przez ustawodawcę rozwiązania mają, usprawnić i przyspieszyć całą procedurę, poprzez zmniejszenie uciążliwości i dotkliwości postępowania upadłościowego. Poniżej znajdą Państwo omówienie głównych zmian w zakresie przepisów regulujących postępowanie upadłościowe wobec przedsiębiorców, wprowadzanych Ustawą, z których większość wchodzi w życie w dniu 24 marca 2020 r.

Read more

Skutki podatkowe dla ustanowionego współwłaściciela konta bankowego

Prawo bankowe stanowi o tym, że rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób fizycznych, kilku jednostek samorządu terytorialnego albo stron umowy o współpracy w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Kolejny przepis tego aktu określa uprawnienia podmiotów wspólnie prowadzących rachunek bankowy, o ile w umowie nie postanowili inaczej – prawo do samodzielnego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku oraz prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy.

Read more

Już czas na weryfikację przepisów o ograniczonych obszarach użytkowania

Odszkodowanie za straty wynikające z sąsiedztwa lotniska powinno być zasadne jeśli obiektywnie oceniając powstała w rzeczywistości szkoda, a szkoda ta powinna być wykazana i udowodniona. Tego jednak w przepisach obecnie nie znajdziemy – twierdzi adwokat Maksymilian Graś. I dodaje, że jest najwłaściwszy czas na weryfikację przepisów.
Rozmowa z Maksymilianem Grasiem – adwokatem z Kancelarii Kijewski Graś.

Read more

Nowe postępowanie upadłościowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

W dniu 24 marca 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Ustawa”). Ustawa w istotny sposób ingeruje w dotychczasowy przebieg procedury upadłościowej prowadzonej wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także umożliwia uzyskania oddłużenia osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie przepisów regulujących tzw. „upadłość konsumencką”. Nowe rozwiązania wprowadzane przez ustawodawcę to przede wszystkim kolejna liberalizacja podstaw ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Proponowane rozwiązania mają prowadzić do zmniejszenia uciążliwości i dotkliwości postępowania upadłościowego. Poniżej znajdą Państwo omówienie głównych zmian wprowadzanych Ustawą.

Read more

Nowe zasady zachowania kierowców

Celem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym było stworzenie jednoznacznych zasad zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego (tzw. korytarz życia), a także gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów (tzw. jazda na suwak).

Read more

Pieniądze za bezprawne wygaszenie etatu – wyrok SN

Miło nam poinformować, że mec. Mateusz Grosicki brał udział w posiedzeniu Sądu Najwyższego dot. wygaszania stosunków pracy przy reorganizacji urzędów i przyznania odszkodowania na rzecz pracownika. Wyrok ten jest przełomowy dla tysięcy osób które toczą i w przyszłości będą toczyły spory z instytucjami państwowymi w związku ze zmianami organizacyjnymi oraz wygaśnięciem stosunków pracy.

Read more

Aspekty prawne związane z pochówkiem zmarłej osoby

W ostatnim czasie wiele kontrowersji wywołała kwestia pochowania zmarłego tragicznie Piotra Woźniak – Staraka. W mediach pojawiały się różne pogłoski o zamiarach rodziny co do formy pochówku – jedne gazety informowały o umieszczeniu urny z prochami w specjalnie przygotowanych na prywatnej posesji katakumbach, inne z kolei podawały wiadomość o rozsypaniu ich na wodach mazurskiego jeziora. Pojawiła się plotka o wydaniu przez sanepid, na wniosek rodziny, „specjalnego” pozwolenia na pochówek poza obszarem cmentarza, jednakże informacja ta została szybko zdementowana przez przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie. Dziennikarze zaczęli rozważania na temat prawnej dopuszczalności pochowania zmarłego w „nietypowej” formie, odmiennej od tradycyjnego pochówku na cmentarzu.

Read more

Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa dla pracowników, wyzwanie dla pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe wciąż budzą sporo kontrowersji. Mogą stanowić problem głównie dla mniejszych firm oraz gorzej zarabiających pracowników. Wprowadzony system oparty jest na dobrych założeniach, ale sposób jego implementacji pozostawia nieco do życzenia. Na rynku panuje chaos, a potencjalni uczestnicy nie mają podstawowej wiedzy z zakresu możliwości, które program daje, ale również z zakresu ograniczeń, z którymi jest związany.

Read more

Odpowiedzialność karna członków zarządu spółki kapitałowej za niezgłoszenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 586 Kodeksu spółek handlowych

Kontynuując serię artykułów poświęconych odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych, w niniejszym wpisie zostanie omówione zagadnienie dotyczące dodatkowej, karnej odpowiedzialności członków zarządu przewidzianej, w art. 586 Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 roku, Dz.U. z 2019 r. poz. 505 – dalej jako: „KSH”).

Read more

Dobra osobiste – skutki naruszenia i środki ochrony

W dobie mediów społecznościowych oraz wciąż rosnącej popularności portali plotkarskich, coraz częściej słyszymy o procesach sądowych dotyczących naruszenia dóbr osobistych. Tego rodzaju sprawy trafiają do wiadomości publicznej w szczególności dlatego, że najczęściej dotykają one osób, które ze względu na swoją działalność są już obecne w mediach – co jednak w żaden sposób nie jest równoznaczne z tym, że należą one do kategorii osób publicznych i powinny liczyć się z większym zainteresowaniem opinii publicznej z tego tytułu.

Read more

Nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

W dniu 02 lipca 2019 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (dalej: „Ustawa o KZN”) oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Nowelizacja”). Ustawa został opublikowana w dniu 15 lipca 2019 roku i większość zmian wchodzi w życie po upływie 30 dni.

Read more

Debata „Po upadku Bitmarket: Bezpieczeństwo środków klientów na polskich giełdach kryptowalut”

Marek Parzynski wraz z Mateuszem Grosickim i Michałem Szymankiewiczem uczestniczyli w debacie: „Po upadku Bitmarket: Bezpieczeństwo środków klientów na polskich giełdach kryptowalut”, w której udziała brali m.in.: przedstawiciel GPW, właściciele giełd kryptowalut, Izba Gospodarcza Blockchain, Coinfirm i liczni przedstawiciele z branży kryptowalut.

Read more

Nowości w procedurach AML po 13 lipca

Zdążyliśmy już zapomnieć o nowych obowiązkach polskiej ustawy AML, obowiązującej od 13 lipca 2018 r., a to nie koniec nowości, których powinniśmy spodziewać się w najbliższym czasie. Każda instytucja obowiązana po dniu 13 lipca 2019 r. powinna dokonać walidacji własnej wewnętrznej oceny ryzyka prania pieniędzy.

Read more

Prawa zatrzymanego

Z całą mocą należy podkreślić, że prawo do kontaktu z adwokatem przysługuje każdemu we wszystkich stadiach postępowania karnego. Zatrzymany ma prawo zażądać kontaktu z adwokatem, a obowiązkiem zatrzymujących jest niezwłoczne umożliwienie mu nawiązania w dostępnej formie kontaktu ze swoim obrońcą, także bezpośrednią z nim rozmowę.

Read more