Czy wirtualna broń może zostać zarejestrowana jako znak towarowy?

12.10.2023 | Technoglogy

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) odrzucił ostatnio wniosek o zarejestrowanie wirtualnej broni palnej jako znaku towarowego. Swą decyzją (sygn. R 275/2023-4), Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO uznała, iż przedstawienie graficzne wirtualnej broni nie posiadało charakteru odróżniającego, które jest konieczne aby móc zarejestrować dany znak towarowy.

Czeska spółka Colt CZ Group SE, złożyła w 2022 r. wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego (m.in. w klasach 9, 35 i 41) przede wszystkim w zakresie wirtualnych towarów i usług udostępniania wirtualnej broni do wirtualnego użytku, przez Internet.

Jeszcze w 2022 r. EUIPO wydało decyzję odmowną w przedmiocie zgłoszonego wniosku o rejestrację znaku, z uwagi na nieposiadanie przez przedmiotowy znak charakteru odróżniającego w myśl art. 7 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej 2017/1001 (Rozporządzenie). Argumentacja przemawiająca za odrzuceniem w.w. znaku sprowadzała się do tego, iż przede wszystkim zgłoszony znak stanowi wierny obraz wirtualnej broni palnej, nieodbiegający zbytnio od sposobu jej powszechnego przedstawiania a właściwy krąg odbiorców mógłby postrzegać go jako przedstawienie takiego przedmiotu, co uniemożliwia przekaz handlowy takiego znaku towarowego. Ponadto, zwrócono uwagę, że poziom uwagi właściwego konsumenta (odbiorcy) musiałby być na poziomie średnim lub wysokim, ponieważ powszechne stosowanie technologii informatycznych (IT) oznacza, że bardzo prawdopodobnym jest, że przedmiotowe towary czy usługi byłyby używane przez osoby nieposiadające szczegółowej wiedzy o broni palnej. Co więcej, zwrócono uwagę na fakt, iż to, że właściwy krąg odbiorców może stanowić częściowo osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, nie może mieć wpływu na prawne kryteria stosowane przy ocenie charakteru odróżniającego znaku, ani też wcześniejsze używanie tego znaku nie wpływa na posiadanie przez niego zdolności odróżniającej. W wyniku powyższego zaś stwierdzono, że przedmiotowa broń wirtualna nie posiada charakteru odróżniającego.

Czeska spółka Colt odwołała się od powyższego orzeczenia, wskazując przede wszystkim na to, że w toku rozpoznania sprawy nie wzięto pod uwagę specyfiki zgłoszenia, a w szczególności tego, że zgłoszony znak stanowi wizerunek broni który w znaczący sposób odbiega od normalnego przedstawiania broni palnej. Przedmiotowy znak przedstawiający karabin szturmowy, zdaniem odwołującego, posiadał złożony kształt który miałby być rozpoznawany przez każdego konsumenta, choć odrobinę zainteresowanego tematyką broni. Wskazywano ponadto, że sam wygląd ogólny przedmiotowego znaku, nadaje mu unikalny wygląd, który miałby być oczywisty dla właściwego odbiorcy (konsumenta), a ponadto zawierał także element słowny „CZ BREN 2”. Podkreślono również, że pomimo tego, że świat wirtualny cieszy się coraz większą popularnością, to jednak przedmiotowe produkty i usługi nie są aż tak powszechnie dostępne, a właściwymi odbiorcami będą osoby zainteresowane bronią palną lub wirtualną bronią palną. Odwołujący zwrócił również uwagę na fakt, że kształt karabinu szturmowego „CZ BREN 2” jest zarejestrowany jako wzór wspólnotowy, przesądza o jego indywidualnym charakterze.

Izba Odwoławcza stwierdziła, że charakter odróżniający w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, oznacza, iż zgłoszony znak towarowy musi „służyć do identyfikacji towarów lub usług objętych wnioskiem o rejestrację jako pochodzących od określonego przedsiębiorstwa i tym samym odróżniać towary lub usługi od towarów lub usług innych przedsiębiorców”, natomiast „odróżniający charakter” znaku należy oceniać przede wszystkim w świetle zgłoszonych towarów i usług, a ponadto w świetle postrzegania danego znaku przez właściwy krąg odbiorców.

Jeśli chodzi o posiadanie charakteru odróżniającego znaku, to Izba Odwoławcza stwierdziła, iż o ile zwykle wystarczy aby oznaczenie pozbawione charakteru odróżniającego zawierało odróżniające elementy słowne (lub graficzne), aby całość oznaczenia miała charakter odróżniający, to zasada ta nie ma zastosowania jeżeli elementy te są nieistotne. W przedmiotowej sprawie bowiem stwierdzono, że element słowny „CZ BREN 2” był właśnie elementem całkowicie nieistotnym ze względu na jego niewielki rozmiar, mając na uwadze i tak miniaturowy rozmiar całego znaku, a także brak kontrastu pomiędzy elementem werbalnym a jego tłem. Izba odwoławcza stwierdziła, że znaczna część społeczeństwa nie byłaby w stanie zidentyfikować elementu słownego bez znacznego wysiłku, a badanie charakteru odróżniającego dla innych konsumentów, w tym samym kręgu odbiorców, nie było konieczne. W odniesieniu do wizualnego przedstawienia znaku, Izba Odwoławcza stwierdziła, iż odwołujący w żaden sposób nie wykazał, że przedmiotowy znak nie jest, naturalnie i automatycznie, bez głębszego zastanowienia, typowym przedstawieniem karabinu (wirtualnego lub rzeczywistego) który jako taki byłby postrzegany przez konsumentów. W związku z powyższym, Izba Odwoławcza uznała, że przedmiotowy znak nie odbiega w znaczący sposób od norm i zwyczajów właściwego sektora rynku i nie zawiera istotnych elementów jakich zwykli konsumenci mogliby oczekiwać od wirtualnej broni dostępnej na rynku. Jeśli chodzi natomiast o ustalenie właściwego kręgu odbiorców, to Izba Odwoławcza uznała w przedmiotowej sprawie, że kręgiem odbiorców jest tu przede wszystkim ogół społeczeństwa, a poziom uwagi przeciętnego konsumenta różni się w zależności od kategorii danych towarów lub usług. Nie można co prawda wykluczyć, że część odbiorców posiadałaby szerszą wiedzę na temat broni, lecz niewłaściwe byłoby zdefiniowanie kręgu odbiorców jako jedynie tej wąsko zdefiniowanej grupy. Uznano, że konsument (odbiorca) towarów i usług nie musi być specjalistą od broni wirtualnej, wobec czego słusznie uznano że poziom uwagi takich konsumentów musiałby być średni lub wysoki.

Reasumując, Izba Odwoławcza stwierdziła, że przedmiotowy znak stanowi zbyt oczywiste przedstawienie danego przedmiotu, co uniemożliwia właściwemu kręgowi konsumentów (odbiorców) określenie pochodzenia takowych towarów lub usług, wobec czego odwołanie zostało oddalone.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor/redaktor cyklu:

Natalia Serwińska-Deles

Adwokat
+48 22 856 36 60 | n.serwinska@kglegal.pl