Identyfikacja i ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w instytucji obowiązanej

05.08.2021 | Technoglogy

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej jako „ustawa AML”) nakłada na instytucje obowiązane szereg obowiązków. Jednym z nich jest wymóg dokonywania identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do profilu działalności danej instytucji obowiązanej, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klienta, państw lub obszarów geograficznych działania, rodzaju oferowanych produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw.

Jakkolwiek treść tego obowiązku została sformułowana dość jasno przez ustawodawcę, to w praktyce, jego wykonanie nastręcza wiele problemów praktycznych.

W pierwszej kolejności nasuwa się pytanie – od czego zacząć taką identyfikację i ocenę ryzyka?

Punktem wyjścia naszych rozważań powinien być art. 27 ustawy AML. Zgodnie z jego treścią:

 1. Instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te są proporcjonalne do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej.
 2. Przy ocenianiu ryzyka instytucje obowiązane mogą uwzględniać obowiązującą krajową ocenę ryzyka, jak również sprawozdanie Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 dyrektywy 2015/849.
 3. Oceny ryzyka, o których mowa w ust. 1, instytucje obowiązane sporządzają w postaci papierowej lub elektronicznej i w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co 2 lata, aktualizują, w szczególności w związku ze zmianami czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw albo dokumentów, o których mowa w ust. 2.
 4. Oceny ryzyka, o których mowa w ust. 1, instytucje obowiązane mogą udostępniać organom samorządów zawodowych lub stowarzyszeń skupiających te instytucje obowiązane.

Jak wynika z ww. przepisu ocena ryzyka to nic innego jak dokument, w którym instytucja obowiązana określa ryzyko w związku z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, a następnie wyznacza środki niezbędne do zapobiegania powyższym przestępstwom. Głównym celem takiej oceny jest uświadomienie sobie istnienia zagrożeń, ewentualnych luk w zabezpieczeniach, które wystawiają instytucję na możliwość wykorzystywania jej do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Ustawa AML wymaga, aby proces identyfikacji i oceny był dostosowany do rodzaju i charakteru instytucji obowiązanej pod względem czynników ryzyka, które jej dotyczą, a związanych z:

 • klientami,
 • państwami i obszarami geograficznymi działania,
 • oferowanymi produktami i usługami,
 • realizowanymi rodzajami transakcji,
 • kanałami dostaw produktów, usług i poszczególnych rodzajów transakcji.

Przytoczone wyżej wyliczenia stanowią minimalny katalog czynników ryzyka i muszą zostać każdorazowo uwzględnione w ocenie dokonanej przez instytucję obowiązaną. Wskazany w ustawie AML katalog czynników nie ma jednak charakteru zamkniętego, dlatego też przedmiotem analizy mogą być dodatkowe aspekty jak na przykład:

 • narzędzia i systemy informatyczne wykorzystywane przez instytucję obowiązaną,
 • stopień uzależnienia instytucji obowiązanej w obszarze związanym z AML/CFT od dostawców zewnętrznych,
 • adekwatność struktury organizacyjnej oraz liczby pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków AML/CFT w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka,
 • skala rotacji pracowników oraz kierownictwa jednostek odpowiedzialnych za procesy AML/CFT,
 • efektywność systemu kontroli wewnętrznej i jego adekwatność w stosunku do wielkości instytucji obowiązanej,
 • efektywność systemu szkoleń w zakresie AML/CFT.

Warto przy tym procesie korzystać z dodatkowych źródeł informacji. Ustawodawca wskazuje na dwa dokumenty – Krajową Ocenę Ryzyka, o której mowa w art. 29 ustawy AML oraz sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które ma wpływ na rynek wewnętrzny i dotyczy działalności transgranicznej (zwane dalej: Ponadnarodową Oceną Ryzyka). Warto także zainteresować się informacjami publikowanymi przez stosowne organy m.in. GIIF, UKNF, czy opracowaniami sporządzonymi przez Europejski System Nadzoru, jak również skorzystać z wiedzy ekspertów.

Ponieważ ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu nie jest tożsame dla każdej z instytucji obowiązanej, w ustawie o AML nie sposób znaleźć konkretnej metodyki sporządzania oceny takiego ryzyka. Cały proces, zgodnie z zaleceniem UKNF, składać się będzie z czterech zasadniczych elementów:

 • oceny ryzyka inherentnego, czyli ryzyka występującego w sytuacji braku działań podjętych w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i/lub ograniczenia jego efektów, w odniesieniu do każdego czynnika ryzyka wymienionego w art. 27 ust. 1 Ustawy o AML
 • wskazania mitygantów ryzyka oraz poddanie ocenie ich efektywności,
 • oceny ryzyka rezydualnego, czyli ryzyka pozostającego po wprowadzeniu procedur kontroli ryzyka, mitygantów oraz po dokonaniu oceny ich efektywności,
 • zdefiniowania planowanych przez instytucję obowiązaną działań w celu zarządzania ryzykiem rezydualnym (o ile są planowane).

Instytucje obowiązane, po dokonaniu oceny ryzyka inherentnego i rezydualnego związanego z poszczególnymi czynnikami ryzyka, o których mowa powyżej, powinny określić podatność instytucji na ryzyko związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

Na koniec warto przypomnieć, że przeprowadzona analiza musi zostać sporządzona w formie pisemnej lub elektronicznej i aktualizowana nie rzadziej niż raz na 2 lata.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Katarzyna Grajcar

Aplikant radcowski
+48 789 137 596 | k.grajcar@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Monika Antosik

Adwokat
+48 518 532 957 | m.antosik@kglegal.pl