Lex deweloper – nabywanie nieruchomości rolnych

15.03.2022 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W dzisiejszym artykule, z naszego cyklu, chcielibyśmy połączyć problematykę stosowania ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (dalej „lex deweloper” lub „specustawa mieszkaniowa”) z nabywaniem nieruchomości rolnych.

W pierwszej kolejności przypominamy, że nabywanie nieruchomości rolnych regulowane jest (co do zasady) przez ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego („UKUR”) i podlega szeregu ograniczeń (pisaliśmy o tym w alertach #60 i #61). Z tej też ustawy wynika, że ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych (z pewnymi zastrzeżeniami) nie stosuje się do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miast, jeżeli:

  1. w stosunku do nieruchomości rolnej została podjęta uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej,
  2. w stosunku do nieruchomości rolnej została podjęta uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej,
  3. zbycie nieruchomości rolnej następuje w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej.

Szczególnie ciekawy jest przypadek trzeci, który pozwala na nabycie nieruchomości rolnej bez zgód lub pierwokupu KOWR, jeżeli inwestor dopiero planuje uzyskać uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej. Celem tego przepisu jest usprawnienie realizacji inwestycji mieszkaniowych na nieruchomościach rolnych, które znajdują się w granicach administracyjnych miast. Nie dotyczy to zatem nieruchomości rolnych na terenie gminy wiejskiej. Lokalizację nieruchomości rolnej w granicach administracyjnych miasta ustala się na datę zdarzenia prowadzącego do nabycia własności tej nieruchomości.

Jednocześnie, wskazujemy, że UKUR przyznaje dodatkowe uprawnienia Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) celem weryfikacji, czy inwestycja w trybie specustawy mieszkaniowej została faktycznie zrealizowana. KOWR uzyskał bowiem prawo do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o nabyciu takiej nieruchomości w przypadkach, gdy:

  1. w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w granicach administracyjnych miast, w stosunku do której uchwalona została uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej, nabywca nie uzyskał pozwolenia na budowę zgodnie z tą uchwałą. W tym zakresie organ administracji architektoniczno- budowlanej ma obowiązek przekazać ostateczne pozwolenie na budowę do właściwego oddziału terenowego KOWR;
  2. w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w granicach administracyjnych miast, której zbycie następuje w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej, inwestor nie uzyskał zakładanej uchwały oraz nie uzyskał pozwolenia na budowę zgodnie z tą uchwałą,
  3. w terminie 5 lat od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nie zrealizował i nie oddał do użytkowania:
    1. W przypadku inwestycji składającej się z więcej niż jednego budynku mieszkalnego- co najmniej 50% budynków mieszkalnych wchodzących w skład inwestycji lub
    2. Infrastruktury towarzyszącej.

UKUR zatem co prawda pozwala na zakup nieruchomości rolnej, ale jednocześnie ustanawia stosunkowo krótkie terminy na realizację inwestycji w trybie specustawy mieszkaniowej. W zakresie punktu 3 ocena, czy został dochowany pięcioletni termin dokonywana jest w oparciu o przepisy prawa budowlanego – warunek ten będzie spełniony, jeżeli w tym terminie możliwe jest zgodne z przepisami prawa budowlanego użytkowanie obiektu budowlanego.

Terminy, o których mowa powyżej mogą być na wniosek inwestora przedłużone przez KOWR, nie dłużej jednak niż o rok licząc od dnia upływu tych terminów, jeżeli nie mogły zostać dotrzymane z przyczyn niezależnych od inwestora. Tutaj kwestie udowodnienia spoczywają oczywiście na inwestorze i podlegają ocenie KOWR. Warto podkreślić, że złożenie oświadczenia o nabyciu nieruchomości rolnej jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem KOWR.

Umowa przenosząca własność nieruchomości rolnej w oparciu o analizowany wyjątek powinna zawierać o tym pouczenie. Co więcej, notariusz sporządzający umowę ma obowiązek przekazać wypis aktu notarialnego do właściwego dyrektora oddziału terenowego KOWR w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. KOWR otrzymuje zatem taką informację i niewątpliwie weryfikuje, czy inwestor realizuje inwestycję.

W przypadku zatem, gdy inwestorowi nie uda się uzyskać uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub pozwolenia na budowę w terminie 2 lat lub zrealizować inwestycji w trybie specustawy mieszkaniowej w terminie 5 lat, KOWR ma prawo nabycia takiej nieruchomości. Nabycie następuje po cenie ustalonej na podstawie wartości rynkowej nieruchomości, o które mowa w przepisach o gospodarce nieruchomościami, określonej na dzień złożenia oświadczenia o nabyciu nieruchomości przez KOWR.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do nabycia udziałów lub ich części we współwłasności nieruchomości.

Warto przypomnieć, że lex deweloper wprowadza także wyłączenie stosowania ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w stosunku do inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej, znajdujących się w granicach administracyjnych miast.

Podsumowując, lex deweloper wprowadził nie tylko specjalny tryb realizacji inwestycji mieszkaniowych, ale i odstępstwa od stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, których celem jest ułatwienie w nabywaniu nieruchomości rolnych na tego rodzaju inwestycje mieszkaniowe. Wprowadzone terminy na uzyskanie uchwały, pozwolenia na budowę lub zakończenia inwestycji wydają się jednak na tyle krótkie, że zainteresowanie inwestorów w stosowaniu tych przepisów nie jest duże.

Za tydzień, przybliżymy Państwu jakie zmiany w specustawie mieszkaniowej planuje rząd w związku z reformą planowania przestrzennego.

Wspólnie z Rzeczpospolitą oraz Polskim Związkiem Firm Deweloperskich zapraszamy Państwa na szkolenie pt. „Branża deweloperska w obliczu nowej ustawy deweloperskiej”. Celem szkolenia jest omówienie zmian, na które muszą przygotować się deweloperzy od 1 lipca 2022 r. w związku z wejściem w życie nowej ustawy. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie konferencje.rp.pl.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 14 marca 2022 r.

autor:

Aleksandra Jastrzębska

Radca prawny
+ 48 514 585 772 | a.jastrzebska@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Michał Kijewski

Wspólnik
+48 502 047 489 | m.kijewski@kglegal.pl