Nowelizacja Prawa Budowlanego: istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu – sprawdź co się zmieni!

21.07.2020 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W tym tygodniu przygotowaliśmy dla Państwa zagadnienia nowelizacji Prawa budowlanego związane ze zmianami dotyczącymi istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę oraz postępowania w przedmiocie ich legalizacji.

Po pierwsze należy ponownie zwrócić uwagę na zmiany w Prawie budowlanym w zakresie katalogu prac, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla całego zamierzenia budowlanego albo dokonanie ponownego zgłoszenia. Przypomnijmy, że do tego katalogu należą następujące inwestycje:

 1. wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
 2. sieci: elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne oraz gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa,
 3. wolnostojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
 4. przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany,
 5. instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych.

Ponadto zmianie podlega katalog istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków w odniesieniu do których wymagana jest zmiana tylko w zakresie dokonanego odstępstwa, a zawierają się w nim zmiany:

 1. projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany,
 2. charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących w szczególności:
  • wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%,
  • liczby kondygnacji,
 3. warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne,
 4. zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 5. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 6. wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub do dokonania zgłoszenia.

Ustawodawca wyłączył przy tym stosowanie przepisu dotyczącego istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany, jeżeli dotyczy to urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury. W tym zakresie odstąpienie nie będzie uznawane za odstąpienie istotne.

Co więcej, w stosunku do opisanych powyżej prac, co do których wymagane jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę dla całego zamierzenia budowlanego albo dokonaniu ponownego zgłoszenia, ustawodawca dokonał pewnych ułatwień uznając, że w określonych przypadkach wyłączony jest również obowiązek projektanta w zakresie kwalifikacji charakteru odstępstwa. Przypadki te dotyczą:

 1. projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione pod względem ochrony przeciwpożarowej,
 2. wymagań zawartych w pozwoleniu właściwego konserwatora zabytków wydanego na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków,
 3. projektowanych warunków higienicznych i zdrowotnych, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione z właściwym państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

Pamiętać należy, iż w rozumieniu ustawy Prawo budowlane zgody na odstępstwo udziela bądź odmawia właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Zapraszamy do regularnego śledzenia naszych artykułów: w zeszłym tygodniu pisaliśmy o projekcie technicznym, a już za tydzień przybliżymy wam temat zmiany definicji obszaru oddziaływania obiektu, a więc kto będzie stroną postępowania po nowelizacji Prawa Budowlanego.

Pobierz tabelę zawierającą zmiany

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Piotr Tobolski

Prawnik
+ 48 505 030 072 | p.tobolski@kglegal.pl


redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl