Nowelizacja Prawa budowlanego – projekt techniczny – kiedy będzie wymagany?

14.07.2020 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W poprzednim tygodniu dowiedzieliście się Państwo o jednej z najbardziej istotnych zmian wprowadzonych przez nowelizację Prawa budowlanego – całkowicie nowym kształcie projektu budowlanego. W drodze przypomnienia, w świetle nowych przepisów będzie się on składał z:

  1. projektu zagospodarowania działki lub terenu – składanego w momencie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłaszania budowy,
  2. projektu architektoniczno-budowlanego – składanego w momencie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłaszania budowy wymagającego jego przedłożenia,
  3. projektu technicznego – przekazywanego organowi nadzoru budowlanego na etapie składania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót.

W dzisiejszym alercie przyjrzymy się trzeciej części projektu budowlanego – tj. projektowi technicznemu. Zgodnie z Nowelizacją, będzie się składał z:

  1. projektowanych rozwiązań konstrukcyjnych obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
  2. charakterystyki energetycznej – w przypadku budynków,
  3. projektowanych niezbędnych rozwiązań technicznych i materiałowych,
  4. w zależności od potrzeb – dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,
  5. innych opracowań projektowych.

Na pytanie „kiedy projekt techniczny będzie wymagany?”, zdecydowanie łatwiej odpowiedzieć na odwrót – kiedy nie będzie wymagany. Projektu tego nie trzeba sporządzać w przypadku budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu (nowe brzmienie art. 34 ust. 3b ustawy Prawo budowlane), oraz oczywiście wtedy, kiedy wykonywane są roboty niewymagające ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę.

Projekt techniczny nie będzie zatwierdzany przez organ architektoniczno-budowlany. Trzeba go będzie przekazać organowi nadzoru budowlanego, w momencie składania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Tak więc, projekt techniczny będzie weryfikowany pod kątem jego zgodności z poprzednimi częściami projektu budowlanego dopiero na etapie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nie oznacza to jednak, że inwestor będzie mógł zwlekać z jego sporządzeniem do samego końca prac budowlanych – zgodnie bowiem z art. 42 ust. 1 pkt 4) znowelizowanego Prawa budowlanego, przed rozpoczęciem robót do obowiązków inwestora należy przekazanie kierownikowi budowy projektu budowlanego wraz z projektem technicznym, o ile jest wymagany.

Z uwagi na następczą procedurę weryfikacji projektu technicznego, w branży pojawiają się wątpliwości na tle przyszłej praktyki organów administracji dotyczącej sytuacji, w której już po wybudowaniu obiektu i w trakcie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie może okazać się, że projekt techniczny zawiera nieprawidłowości i nie będzie odpowiednio skoordynowany z pozostałymi elementami projektu budowlanego. Zgodnie z założeniami nowelizacji, organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie posiadał kompetencji do oceny rozwiązań technicznych zastosowanych w projekcie budowlanym, jednakże nie sposób wykluczyć, iż organy będą próbowały takiej oceny dokonywać, choćby na podstawie znowelizowanego art. 59a ust. 2 Prawa budowlanego.

Mimo, że projekt techniczny będzie przedstawiany po zakończeniu inwestycji, nie można go uznać za projekt wykonawczy. Takie stanowisko przyjęła także Polska Izba Inżynierów Budownictwa podkreślając, że zakres i forma projektu technicznego nie będą się pokrywały z projektem wykonawczym. W związku z tym pojęć tych nie można używać zamiennie.

Jak co tydzień, na naszej strony internetowej umieściliśmy opracowane porównanie brzmienia przepisów prawa budowlanego według obowiązującego stanu prawnego z treścią znowelizowaną.

Zapraszamy do regularnego śledzenia naszych artykułów – już za tydzień wskażemy zakres zmian co do możliwych istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu.

Pobierz tabelę zawierającą zmiany

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

autor:

Paulina Chołoniewska-Jadach

Radca prawny
+ 48 661 468 464 | p.choloniewska@kglegal.pl


redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl