Obowiązki informacyjne pracodawcy i PIT dla przedsiębiorcy

29.01.2024 | Podatkowe to i owo

Początek roku to nie tylko czas planowania, ale też podliczania roku minionego. Przedsiębiorcy muszą spełnić szereg obowiązków dotyczących rozliczeń podatkowych. Jednym z nich jest przesłanie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach (PIT-4R) oraz o dochodach i pobranych zaliczkach (PIT-11).

Pomimo, że nazwy obydwóch formularzy brzmią podobnie, są między nimi znaczące różnice.

PIT-4R

Składany jest do urzędu skarbowego przez pracodawcę, także zatrudniającego na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło. Na tym formularzu pracodawca wykazuje spełnienie swoich obowiązków jako płatnika podatku dochodowego, który realizuje poprzez pobór zaliczek na podatek dochodowy pracowników. Wskazuje się w nim ogół podatników, na rzecz których dokonano poboru zaliczek oraz ich wysokość. Składa się go wyłącznie do urzędu skarbowego właściwego dla pracodawcy.

W związku jednak z licznymi ulgami, z których pracownik może skorzystać oraz wyższą kwotą wolną od podatku, pracodawca nie zawsze musi pobierać zaliczki na podatek. Pojawia się wówczas pytanie, czy w takiej sytuacji również powinien sporządzać PIT-4R. Odpowiedź jednak nie jest jednoznaczna. Jeżeli bowiem pracodawca nie pobierał w ciągu roku zaliczek, z tego względu, że pracownik korzysta ze zwolnienia podatkowego dla młodych, dla seniorów, dla wracających z zagranicy, bądź dla pracownika posiadającego co najmniej 4 dzieci, pracodawca nie musi uwzględniać go w PIT-4R, o ile przychód nie przekroczy kwoty zwolnienia (85 528 zł). PIT-4R należy jednak złożyć jeżeli pracodawca nie pobierał zaliczki na podatek dochodowy z uwagi na to, że pracownik osiągnął zbyt niskie dochody. Podobnie PIT-4R należy złożyć, gdy w 2023 r. płatnik nie zatrudniał żadnych pracowników, lecz wynagrodzenie za grudzień 2022 r. wypłacił w styczniu 2023 roku.

PIT-11

Składany jest do urzędu skarbowego oraz doręczany pracownikowi. W przeciwieństwie do PIT-4R urzędem właściwym do złożenia tego formularza jest urząd skarbowy pracownika. Formularz jest sporządzany dla każdego pracownika oddzielnie. Zamieszcza się w nim informacje o przychodach, kosztach uzyskania przychodu, dochodzie, w tym także zwolnionym z podatku oraz o pobranej zaliczce.

Obowiązek sporządzenia PIT-11 powstaje niezależnie od tego, czy pracodawca pobierał w ciągu roku zaliczki, czy też nie. Istotne jest jedynie osiągnięcie przychodu przez pracownika. Jeżeli zatem wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie z góry, w przypadku zatrudnienie pracownika od grudnia, należy sporządzić dla niego informację. Jeżeli natomiast w takiej sytuacji wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu, wówczas pracodawca nie będzie do tego zobowiązany.

Terminy

Zarówno PIT-4R, jak i PIT-11 należy przesłać do urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia. Wysyłka jest możliwa tylko w postaci elektronicznej, np. przez e-Deklaracje. PIT-11 należy doręczyć pracownikowi (w wersji papierowej lub elektronicznej) do końca lutego.

Niedotrzymanie terminów zagrożone jest sankcją karnoskarbową w postaci grzywny. W takim przypadku, w celu uniknięcia kary, należy jak najszybciej przesłać wymagane formularze oraz złożyć tzw. czynny żal.

Twój e-PIT dla przedsiębiorców

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów, w tym roku po raz pierwszy dostępna będzie uzupełniona deklaracja roczna dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (jdg). Dostępne będą deklaracje PIT-36 dla przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej, PIT-36L dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo oraz PIT-28 dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem. W przeciwieństwie do deklaracji składanych przez osoby uzyskujące dochody z umowy o pracę (PIT-37), deklaracje dla przedsiębiorców będą wypełnione jedynie częściowo. Urząd skarbowy nie ma bowiem informacji o przychodzie uzyskanym w roku podatkowym, czy kosztach uzyskania przychodu. Samodzielnie będzie trzeba też wpisać składki na ubezpieczenia społeczne oraz dostępne ulgi. Rozliczenie roczne za 2023 rok należy złożyć w terminie między 15 lutym, a 30 kwietnia 2024 roku.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 29 stycznia 2024 r.

autor/redaktor cyklu:

Rafał Knap

Radca prawny
+48 22 856 36 60 | r.knap@kglegal.pl