AML

Oferujemy Klientom bieżące doradztwo prawne oraz wdrażanie procedur w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). W ramach naszej działalności dokonujemy pełnego audytu działalności Klienta, który polega na:

  • dokonania oceny, czy podlega on przepisom ustawy o przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wraz ze szczegółową analizą procedur wewnętrznych stosowanych przez Klienta;
  • ocenie ryzyka prowadzonej działalności przez Klienta, wraz z przygotowaniem raportu z oceny ryzyka,
  • opracowanie niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej działalności Klienta.

Nasze działania polegają na zastosowaniu mechanizmów prawnych skrojonych pod indywidualne potrzeby Klienta, w celu zapewnienia mu pełnej ochrony prawnej. W jasny i przejrzysty sposób przedstawiamy problematykę AML, by Klient mógł efektywnie stosować wdrożone przez nas procedury. Jednocześnie zapewniamy doradztwo prawne na każdym etapie wdrażania i stosowania procedury AML, w tym wsparcie eksperckie przy ocenie zgodności wprowadzonych regulacji z zmieniającymi się przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, wytycznymi regulatora oraz praktykami rynkowymi.

Oferujemy także szkolenia dla personelu zarządzającego oraz pracowników prowadzone przez praktyków na co dzień obcujących z zagadnieniami związanymi z AML.

W ramach ochrony prawnej związanej z AML, oferujemy Państwu także doradztwo w zakresie kwestii spornych z Klientami oraz kontrahentami oraz instytucjami zajmującym się nadzorem. Zapewniamy wsparcie w kontaktach z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej oraz na etapie postepowań sądowych.

Oferujemy również wykonanie audytu w celu właściwej identyfikacji Beneficjentów Rzeczywistych. Zapewniamy szczegółową analizę stanu prawnego badanego podmiotu oraz przygotowanie dokumentacji przeprowadzonych czynności, w celu wykazania słuszności dokonanej oceny. Posiadamy doświadczenie w identyfikacji Beneficjentów Rzeczywistych w skomplikowanych strukturach właścicielskich, z uwzględnieniem podmiotów zagranicznych działających w różnych formach prawnych.

Lider Zespołu

Zespół