Planowanie przestrzenne – uproszczona procedura uchwalania MPZP cz. 1

18.07.2023 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W dniu 11 lipca 2023 r. ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”) wprowadzająca zasadnicze zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym („Ustawa”) została skierowana do podpisu Prezydenta. Na moment przygotowania tego artykułu nie została jeszcze podpisana. Dlatego dzisiejszy artykuł poświęcamy uproszczonemu trybowi uchwalenia albo zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie uregulowany w art. 27b Ustawy.

Nie ulega wątpliwości, że postępowanie uproszczone jest nowym trybem, który będzie mógł być wykorzystany nie tylko przy uchwalaniu, ale i w procedurze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzisiaj opiszemy, w jakich przypadkach ustawodawca pozwala na procedowanie planu miejscowego w trybie uproszczonym, zaś w przyszłym tygodniu jaka jest procedura jego uchwalenia i czym różni się od standardowej ścieżki.

Zastosowanie procedury uproszczonej będzie możliwe tylko w ściśle określonych w Nowelizacji przypadkach, czyli jeżeli:

 1. plan miejscowy albo jego zmiana dotyczyć będzie wyłącznie lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii innych niż elektrownie wiatrowe;
 2. zmiana MPZP dotyczyć będzie wyłączenie:
  • wprowadzenia ustaleń wynikających z uwarunkowań hydrologicznych, geologicznych, geomorfologicznych lub przyrodniczych dotyczących występowania powodzi i związanych z tym ograniczeń, określonych na podstawie przepisów odrębnych,
  • wprowadzenia ustaleń wynikających z decyzji dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji celu publicznego wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie lub organy administracji publicznej inne niż organy gminy,
  • wprowadzenia ustaleń wynikających z zakazów lub ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu, określonych w przepisach ustaw lub aktów, w tym aktów prawa miejscowego, wydanych na ich podstawie,
  • zmiany przeznaczenia terenu niepowodującej zmiany obowiązującego zakazu zabudowy lub ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu określonych na podstawie przepisów odrębnych oraz umożliwiającej realizację inwestycji niepowodującej: (i) zwiększenia oddziaływania na środowisko, (ii) zwiększenia uciążliwości dla terenów sąsiednich oraz (iii) – wprowadzenia ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenów sąsiednich,
  • zmiany ustaleń dotyczących kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu o wartość nie większą niż 10% wartości obowiązujących parametrów i wskaźników, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 6 lub ust. 3 pkt 10 Ustawy,
  • zmiany ustaleń dotyczących sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
  • zmiany ustaleń dotyczących kolorystyki obiektów budowlanych lub pokrycia dachów,
  • zmiany przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania lub linii zabudowy o nie więcej niż 1 m,
  • zmiany ustaleń w związku z wpisem obiektu lub obszaru do rejestru zabytków, skreśleniem obiektu lub obszaru z rejestru zabytków lub ujęciem zabytku w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków,
  • zmiany przebiegu sieci uzbrojenia terenu w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, która nie powoduje zwiększenia związanych z nimi ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • uchylenia zakazu lokalizacji zamontowanych na budynku instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystujących do wytwarzania energii wyłącznie energię promieniowania słonecznego lub mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 o odnawialnych źródłach energii,
  • uchylenia ustaleń uniemożliwiających lokalizowanie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Ponadto, nawet w sytuacjach wskazanych powyżej, postępowania uproszczonego nie będzie można stosować w przypadkach:

 1. lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 2. przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wymagającego zgody, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 3. obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
 4. obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;
 5. terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
 6. inwestycji lokalizowanych na obszarze parków narodowych i ich otulin, rezerwatów przyrody i ich otulin;
 7. obiektów i obszarów uznanych za pomniki historii;
 8. gruntów zmeliorowanych;
 9. jeżeli zmiany określone w pkt 2) lit. d) – l) powyżej, dotyczyć będą lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Warto też dodać, że procedura uproszczona zastosowanie znajdzie także do sporządzenia i uchwalenia planu miejscowego projektu relokacji (nowy art. 120zt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym).

Podsumowując, zastanawiając się nad wyborem procedury organy muszą pamiętać, że tylko i wyłączenie w powyższych przypadkach intencją ustawodawcy było przyspieszenie i uelastycznienie procedury uchwalania albo zmiany miejscowego planu. Postępowanie uproszczone będzie zatem wyjątkiem od reguły, jednak warto z niego korzystać, jeżeli ziszczą się warunki.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 17 lipca 2023 r.

autor:

Michał Szachniewicz

Prawnik
+48 22 856 36 60 | m.szachniewicz@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl