Postępowanie o zatwierdzenie układu

05.04.2023 | Compliance

W praktyce compliance oznacza cały szereg działań, które podejmują firmy, aby zapewnić sobie pewność działania w zgodzie z obowiązującym prawem i regulacjami. Tym samym wiąże się to z szeroko pojętą dbałością o firmę, w tym także w zakresie dotyczącym jej kondycji finansowej.

W obecnych czasach w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, a także z rosnącą inflacją kondycja prowadzonych przedsiębiorstw pogarsza się. Ceny energii, mediów, produktów i usług rosną nierzadko z miesiąca na miesiąc, co nie tylko wpływa na rosnące koszty prowadzenia działalności, ale także uniemożliwia długoterminowe planowanie działań, co często prowadzi do problemów finansowych przedsiębiorców i zagrożenia ich niewypłacalnością.

Przez najbliższe tygodnie postaramy się przybliżyć Państwu instytucję postępowania o zatwierdzenie układu jako sposób na uniknięcie bądź rozwiązanie problemów finansowych firm.

Czym jest zagrożenie niewypłacalnością przedsiębiorstwa?

Zagrożenie niewypłacalnością jest to stan, w którym sytuacja ekonomiczna firmy wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalna. Sytuacja ekonomiczna, to nic innego jak stan finansowy przedsiębiorstwa oraz jego zobowiązania. Na stan finansowy składa się aktualny bilans zysków i strat za dany rok obrotowy, który z kolei może być oparty na osiągniętym przychodzie oraz dochodzie. Można to również oprzeć na poniesionych kosztach operacyjnych.

Czym jest postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu to jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych przewidzianych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Skorzystanie z tej procedury umożliwia przedsiębiorcy zmagającemu się z problemami finansowymi, restrukturyzację zadłużenia poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Jest to najmniej sformalizowana procedura restrukturyzacyjna, pozwalająca dłużnikowi na zawarcie ugody z wierzycielami, bez konieczności udziału sądu w całym procederze. Istotnym warunkiem jest jednak konieczność działania przez doradcę restrukturyzacyjnego, który będzie pełnił rolę nadzorcy układu.

Osoba doradcy restrukturyzacyjnego jest kluczowa. Ma za zadanie przygotować plan restrukturyzacyjny wskazujący jak prowadzić działania naprawcze. Doradca restrukturyzacyjny przygotowuje także szczegółowy spis wierzycieli, czyli zadłużenia. Najważniejszym zadaniem doradcy restrukturyzacyjnego jest takie przygotowanie propozycji spłaty zadłużenia dla wierzycieli, aby wyrazili na nią zgodę. Dłużnik może liczyć na odroczenie spłaty, rozłożenie długu na raty, jego redukcję czy zmianę zabezpieczeń wierzytelności.

Kiedy może być przeprowadzone postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu może być prowadzone w przypadku, gdy suma wierzytelności spornych (których istnienie jest kwestionowane przez dłużnika) uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Nie ma możliwości, aby postępowanie o zatwierdzenie układu zostało przeprowadzone jeśli pułap ten jest wyższy. Niemożliwe jest także przeprowadzenie postępowania o zatwierdzenie układu wobec podmiotów mających status dewelopera lub emitenta obligacji, za wyjątkiem sytuacji, w której układ miałby charakter częściowy, tj. nie obejmowałby wierzytelności nabywców w ramach przedsięwzięć deweloperskich i wierzytelności zabezpieczonych na nieruchomości, na których takie przedsięwzięcia są prowadzone lub też w przypadku wierzytelności z tytułu emisji obligacji.

Ogłoszenie upadłości nie jest jedynym wyjściem z trudnej sytuacji finansowej firmy. Warto rozważyć również postępowanie restrukturyzacyjne przedsiębiorstwa, które ma zapobiec upadłości, w tym właśnie postępowanie o zatwierdzenie układu.

W kolejnych wpisach w tym miesiącu szczegółowo przybliżymy Państwu tę tematykę, przeprowadzając Państwa przez całą tę procedurę.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 05 kwietnia 2023 r.

autor:

Michał Sowiński

Doradca restrukturyzacyjny, wspólnik
+48 512 037 021 | m.sowinski@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl