Pracownik musi wiedzieć, dlaczego został wybrany przez pracodawcę do zwolnienia

13.10.2023 | O pracy po pracy

Dziś zapoznamy się z niedawnym postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 03 sierpnia 2023 roku, sygn. akt III PSK 90/22. W przytoczonym orzeczeniu, Sąd Najwyższy stwierdził, że pracodawca musi wskazać przyczynę wyboru pracownika do zwolnienia z pracy. Przepis art. 30 par 4 kodeksu pracy wskazuje, że w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

Spór sądowy między pracownikiem a pracodawcą miał swój początek w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Pracownik wnosił o zasądzenie na jego rzecz od byłego pracodawcy odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony. Sąd ten podzielił stanowisko pracownika i zasądził mu stosowne odszkodowanie. Pracodawca nie zgodził się jednak z wyrokiem sądu rejonowego i wniósł apelację do sądu odwoławczego, którą następnie Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił. To jednak nie zakończyło sporu, ponieważ pracodawca zdecydował się złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Pracodawca w skardze kasacyjnej wskazał, że doszło do naruszenia prawa materialnego, tj. art. 30 par. 4 w zw. z art. 45 par. 1 kodeksu pracy. Według pracodawcy prawidłowa wykładnia tych przepisów powinna prowadzić do uznania, że w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika wystarczy wskazać samą przyczynę wypowiedzenia oraz zastosowane, znane pracownikowi kryteria doboru do zwolnienia i przyznaną w ramach tych kryteriów punktację.

Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpatrzenia i orzekł, że w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony, z powodu likwidacji jednego z analogicznych stanowisk pracy powinna być wskazana przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia z pracy, chyba że jest ona oczywista lub znana pracownikowi z innych względów.

Sąd podkreślił ponadto, że przyczyna wypowiedzenia powinna być tak sformułowana, by pracownik wiedział i rozumiał, z jakiego powodu dokonano wypowiedzenia oraz wybrano właśnie jego do zwolnienia. To sprawi, że pracownik będzie mógł podjąć decyzję o ewentualnym wniesieniu odwołania do sądu.

W przywołanej sprawie ostatecznie sąd zasądził na rzecz powoda (byłego pracownika) kwotę 16.099,62 złotych tytułem odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

W przypadku pojawienia się wątpliwości czy pytań związanych z powyższą problematyką, jak i szeroko rozumianym prawem pracy, zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą Kancelarią.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 12 października 2023 r.

autor:

Jakub Klijewicz

Radca prawny
+48 502 469 739 | j.klijewicz@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Marta Chodzińska

Adwokat
+48 22 856 36 60 | m.chodzinska@kglegal.pl