Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia, bez winy pracownika

29.03.2024 | O pracy po pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia jest inaczej nazywane wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym, z uwagi na fakt, że jego rezultatem jest niezwłoczne ustanie stosunku pracy. Wypowiedzenie to, jak każde oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy, musi mieć formę pisemną i zawierać przyczyny, z powodu których stosunek pracy ustał. Tego typu wypowiedzenie może dotyczyć każdego rodzaju umowy o pracę, jednak muszą zaistnieć wyjątkowe powody, a strona rozwiązująca umowę o pracę musi spełnić wskazane w kodeksie warunki.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy (art. 53 KP), w określonych sytuacjach pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia, pomimo że pracownik nie dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, nie popełnił przestępstwa i nie utracił uprawnień.

Dzieje się tak, kiedy pomimo braku winy pracownika jego nieobecność w pracy jest zbyt długa lub uporczywa.

Pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy o pracę pracownika bez okresu wypowiedzenia bez winy pracownika w następujących przypadkach:

  • jeżeli pracownik jest niezdolny do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • jeśli pracownik jest niezdolny do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż łączny okres pobierania z tytułu choroby wynagrodzenia i zasiłku (182 dni lub 270 dni w przypadku gruźlicy) oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,
  • jeśli usprawiedliwiona nieobecność w pracy, z innych przyczyn niż wymienione wyżej, trwa dłużej niż 1 miesiąc.

Pracodawca nie będzie mógł jednak wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi bez wypowiedzenia, jeśli pracownik:

  • jest nieobecny w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku,
  • jest odosobniony ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

Pracodawca nie może też wypowiedzieć umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli pracownik stawi się do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności. Kodeks pracy nakazuje także pracodawcy, by w miarę możliwości zatrudnił ponownie pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia zgłosi się ponownie do pracy po ustaniu przyczyn zwolnienia.

Konsekwencją rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia jest natychmiastowe ustanie stosunku pracy. Pracownik może jednak zwrócić się z odwołaniem do właściwego sądu pracy, a w przypadku, gdy orzeczenie sądu przywróci go na poprzednie stanowisko pracy, przysługuje mu wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc.

Jeśli nie chcą Państwo narażać się na niepotrzebne koszty sądowe, w przypadku wystąpienia wątpliwości przy rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem, warto skontaktować się w tym temacie z kancelarią prawną.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 28 marca 2024 r.

autor:

Jakub Klijewicz

Radca prawny
+48 502 469 739 | j.klijewicz@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Aleksandra Tomczyk

Aplikant radcowski
+48 22 856 36 60 | a.tomczyk@kglegal.pl