Stwierdzenie przez organ braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

15.11.2022 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W dzisiejszych Wtorkowych Porankach dla Budowlanki, w ramach cyklu dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pragniemy przybliżyć Państwu kolejną już kwestię, tym razem dotyczącą stwierdzenia przez organ braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na wstępie należy wskazać, że obecnie w polskim porządku prawnym występują dwa rodzaje decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W pierwszym przypadku jest to decyzja, której wydanie było poprzedzone przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko, natomiast drugi rodzaj decyzji obejmuje takie przypadki, w których decyzja może być wydana bez tego etapu postępowania.

Niniejszy artykuł dotyczy właśnie drugiego rodzaju decyzji, który został wskazany w art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej jako: „ustawa środowiskowa”). W niniejszym przepisie określono, co powinno składać się na przedmiotową decyzję, w sytuacji, gdy postępowanie w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko nie zostało przeprowadzone.

Nie bez powodu wskazujemy na decyzję, bowiem po zmianach w ustawie środowiskowej, które weszły w życie w 2019 r., organ nie wydaje postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, lecz od razu wydaje decyzję kończącą postępowanie.

Należy podkreślić, że regulacja dotycząca stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest niezwykle lakoniczna, przez co percepcja art. 84 ustawy środowiskowej rodzi mnóstwo wątpliwości interpretacyjnych.

Z art. 84 ustawy środowiskowej wynika jedynie, iż stwierdzenie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesądza o tym, że przedsięwzięcie nie będzie wywierało znaczącego oddziaływania na środowisko, a co za tym idzie nie ma przeciwwskazań do jego realizacji. Największą trudnością jest stwierdzenie, czym powinien kierować się organ przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w momencie, gdy nie była ona poprzedzona postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Z pewnością ogromnym ułatwieniem jest objęcie danego terenu postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy środowiskowej – organ powinien kierować się przede wszystkim zgodnością lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z regulacją zawartą w powyższym akcie prawa miejscowego.

Zgodnie z tym, należy podkreślić, że łączna analiza art. 84 z art. 80 ust. 2 ustawy środowiskowej pozwala wyprowadzić wniosek, iż organ przy wydawaniu przedmiotowego rodzaju decyzji, powinien kierować się kryteriami, które są wskazane w innych aktach prawnych.

W tym miejscu należy poddać pod rozwagę kolejny problem, a mianowicie zastanowić się nad treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej bez przeprowadzenia oceny na środowisko. Tak jak już wskazywaliśmy, art. 84 ust. 1 ustawy środowiskowej wskazuje jedynie na konieczność stwierdzenia w takiej decyzji, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu opinii, o której mowa w art. 64 ust. 1 i 1a ustawy środowiskowej. Dla sprecyzowania treści przedmiotowej decyzji, należy skorzystać z ust. 1a omawianego przepisu, bowiem to właśnie tam wskazane są warunki i wymagania, jakimi powinien kierować się organ przy wydawaniu decyzji. Stąd też taka decyzja powinna zawierać: (i) warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, (ii) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub w projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27, (iii) nałożenie obowiązku unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jak również obowiązku monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Oznacza to, że niniejsza decyzja zawiera tożsame rozstrzygnięcia, jak te, które wynikają częściowo z art. 82 ust. 1 ustawy środowiskowej (dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko).

Art. 84 ustawy środowiskowej zawiera także ust. 2, który mówi o potrzebie dołączenia do omawianej decyzji charakterystyki przedsięwzięcia. Stąd też, zakres przedsięwzięć realizowanych bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w zasadzie zależeć będzie od charakterystyki przedsięwzięcia.

Podsumowując, należy podkreślić, że po zmianach wprowadzonych do ustawy środowiskowej, organ przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie wydaje już postanowienia, lecz decyzję kończącą postępowanie. Ponadto, treść niniejszej decyzji zawiera elementy, które występują w decyzji wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W kolejnym artykule przybliżymy Państwu zmiany w prawie, które zaszły w ostatnim miesiącu.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 15 listopada 2022 r.

autor:

Paweł Kopytowski

Aplikant adwokacki
+48 22 856 36 60 | p.kopytowski@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Michał Kijewski

Wspólnik
+48 502 047 489 | m.kijewski@kglegal.pl