Transakcje na udziałach w spółce z o.o. – czyli jak skutecznie podpisać umowę sprzedaży udziałów (Share Purchase Agreement)

05.05.2022 | Technoglogy

W dzisiejszym wpisie omówimy temat, który pozornie wydaje się być prosty, ale niejednokrotnie w praktyce okazuje się, że może nastręczać wiele problemów, wątpliwości i niejasności.

Co zatem jest konieczne do poprawnego i sprawnego przeprowadzenia sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?

W pierwszej kolejności kupujący powinien zapoznać się z treścią umowy spółki. Jest to ważne, chociażby z uwagi na to, że w umowie spółki mogą znajdować się zapisy ograniczające możliwość zbywania udziałów, może być w niej przykładowo zastrzeżone prawo pierwszeństwa pozostałych wspólników, czy konieczność uzyskania zgody spółki do dokonania takiej transakcji zbycia udziałów przez wspólnika. Podobne ograniczenia mogą być również zawarte w umowie inwestycyjnej, która jest często podpisywana przy większych transakcjach na udziałach spółek. Należy także zbadać, czy sprzedający nie podpisał żadnego zobowiązania lock-up, czyli ograniczającego zbywanie udziałów.

Jeśli zbywanie udziałów nie jest ograniczone, strony mogą podpisać umowę sprzedaży.

Należy pamiętać, że, co do zasady, umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. wymaga dla swojej ważności formy pisemnej z podpisami poświadczonymi przez notariusza. Wyjątkiem, kiedy obecność notariusza nie jest wymagana, jest sytuacja sprzedawania udziałów w spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Wówczas zbycie przez wspólnika udziałów jest możliwe również przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Umowa sprzedaży udziałów powinna zawierać co najmniej następujące postanowienia:

• oznaczenie stron umowy,
• przedmiot umowy,
• ilość udziałów stanowiących przedmiot zbycia,
• cenę nominalną udziału,
• cenę za udziały oraz zasady i termin jej płatności,
• wskazanie momentu przejścia własności udziałów.

Oczywiście warto, aby umowa, oprócz powyższych zawierała dodatkowe ustalenia i oświadczenia stron, takie jak przykładowo potwierdzenie sprzedającego, że udziały są wolne od roszczeń osób trzecich i może nimi swobodnie rozporządzać, oświadczenie kupującego, że zapoznał się z dokumentacją spółki, dodatkowe warunki sprzedaży.

Po zawarciu umowy strony powinny zawiadomić spółkę o dokonaniu takiej transakcji, warto zatem sporządzić umowę w co najmniej trzech egzemplarzach, jeden przekazując spółce. Spółka po otrzymaniu tej informacji będzie uprawniona do złożenia wniosku o zmianę wpisu w KRS. Co jednak istotne – przy sprzedaży udziałów wpis ten ma charakter deklaratoryjny, więc jest jakoby potwierdzeniem faktu sprzedaży.

Strony transakcji muszą dodatkowo pamiętać o tym, że sprzedaż udziałów generuje obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego PIT przez sprzedającego udziały (gdy jest osobą fizyczną) lub CIT (gdy zbywcą jest osoba prawna). Z drugiej strony nabywca także musi pamiętać o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 1% wartości rynkowej nabywanych udziałów.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor/redaktor cyklu:

Magdalena Treger

Adwokat
+48 501 381 024 | m.treger@kglegal.pl