Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

02.08.2023 | Compliance

W związku z ogłoszeniem w dniu 20 lipca 2023 r. upadłości Getin Noble Bank S.A. „GNB” lub „Upadły” wierzycielom (kredytobiorcom) Upadłego przysługuje uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności bezpośrednio do syndyka masy upadłości GNB.

Jaki jest termin na zgłoszenie wierzytelności?

W treści obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości GNB z dnia 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie wezwał wierzycieli GNB do zgłoszenia wierzytelności za pośrednictwem systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych „KRZ” w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w KRZ. Warto podkreślić, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości, które zostało opublikowane w KRZ jest natychmiast skuteczne. Zatem nie czekając na jego uprawomocnienie, wierzyciele chcący odzyskać należności od Upadłego, powinni do dnia 19 sierpnia 2023 r. zgłosić wierzytelność w KRZ. W związku z tym, że koniec terminu na zgłoszenie wierzytelności przypada na sobotę, to termin na zgłoszenie wierzytelności został przedłużony do 21 sierpnia 2023 r.

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia wierzytelności w terminie?

Zgłoszenie wierzytelności po terminie spowoduje, że wierzyciel (kredytobiorca) będzie wówczas zobowiązany uiścić opłatę w kwocie 1010,49 zł, która stanowi równowartość 15 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Opłata, o której mowa powyżej nie podlega zwrotowi.

W sytuacji, w której wierzyciel zgłosi wierzytelność po terminie, powinien również liczyć się z tym, że czynności podjęte w postępowaniu upadłościowym będą skuteczne wobec tego wierzyciela. Zgłoszenie wierzytelności po terminie nie ma także wpływu na złożone już plany podziału, a uznaną wierzytelność uwzględnia się tylko w planach podziału funduszy masy upadłości sporządzonych po jej uznaniu.

Wierzyciel powinien ponadto pamiętać, że powinien zgłosić swoją wierzytelność do momentu, w którym nie został zatwierdzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, albowiem zgłoszenie wierzytelności, które wpłynie po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału, pozostawia się bez rozpoznania.

W jaki sposób zgłosić wierzytelność?

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się za pośrednictwem systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Wierzyciel lub pełnomocnik reprezentujący wierzyciela powinien posiadać konto w systemie KRZ.

Po uzyskaniu dostępu do systemu KRZ do wierzciela (lub pełnomocnika) powinien zostać od razu przypisany nr ID użytkownika. Następnie wierzyciel powinien kliknąć w zakładkę „katalog dokumentów”, następnie kliknąć w zakładkę „upadłość przedsiębiorcy”, następnie wybrać zakładkę „pisma w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości”, następnie wybrać zakładkę „pisma związane z listą wierzytelności”, następnie wybrać zakładkę „30048 – zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym”.

Po wejściu w zakładkę „zgłoszenie wierzytelności” wierzyciel powinien przygotować sygnaturę postępowania upadłościowego GNB, tj. WA1M/Gup/44/2023. System powinien od razu przekierować wierzyciela do formularza zgłoszenia wierzytelności.

Zgłoszenie wierzytelności składa się bezpośrednio do syndyka, jako pozasądowego organu postępowania. W formularzu od razu powinno pojawić się uzupełnione okienko „pozasądowy organ postępowania – Syndyk Marcin Mirosław Kubiczek

Następnie wierzyciel lub pełnomocnik powinien uzupełnić rubrykę podmiotu składającego pismo oraz oznaczyć podmioty postępowania upadłościowego. Po kliknięciu w zakładkę „dodaj upadłego” w systemie od razu pojawi się nazwa Upadłego.

Kolejnym etapem jest określenie wierzytelności (tutaj radzimy Państwu określić wysokość wierzytelności oraz przypisać ją do poszczególnych kategorii w dokumencie stanowiącym odrębny załącznik – z uwagi na fakt, iż kategorie wierzytelności wskazane w systemie nie są dostosowane do upadłości banków.) Tak przygotowany dokument należy dodać do rubryki „VIII. Załączniki, „dodaj inny dokument”.

Jeżeli będziecie Państwo składać oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności (co wyjaśnimy Państwu w dalszej części artykułu), to ww. dokument, również powinien zostać załączony do rubryki rubryki „VIII. Załączniki, „dodaj inny dokument”.

Istnienie przysługującej Państwu wierzytelności wobec Upadłego, powinniście Państwo wykazać odpowiednimi dokumentami, tj. umowa kredytu, oświadczenie o spłatach etc.

Ponadto, system KRZ będzie wymagał od Państwa także wskazania numeru rachunku bankowego, na który wpłynie Państwa wierzytelność.

Na stronie KRZ w zakładce „instrukcje” – znajdującym się na dolnym pasku w kolorze niebieskim [link https://krz-info-prod.apps.ocp.prod.ms.gov.pl/ext/], znajduje się instrukcja w jaki sposób prawidłowo zgłosić wierzytelność.

Czy po ogłoszeniu upadłości wierzyciel może złożyć skuteczne oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności?

Istnieje prawdopodobieństwo, że syndyk w trakcie postępowania upadłościowego wytoczy powództwo przeciwko kredytobiorcom (wierzycielom) np. z uwagi na zaprzestanie płatności rat kredytu bez zabezpieczenia udzielonego przez sąd. Wierzyciel, chcąc skutecznie podnosić zarzut potrącenia wzajemnych wierzytelności, w postępowaniu zainicjowanym przez syndyka, powinien najpóźniej w dniu zgłoszenia wierzytelności, za pośrednictwem systemu KRZ, złożyć oswiadczenie o potrąceniu w postaci załącznika do zgłoszenia.

Zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 14 stycznia 2021 r., sygn. I CSKP 10/21, „zaniechanie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa potrącenia lub złożenie go po terminie przewidzianym w art. 96 Prawa upadłościowego i naprawczego ma ten skutek, że wierzyciel traci prawo do potrącenia wierzytelności w toku postępowania upadłościowego. W konsekwencji nie może bronić się w procesie skutecznie zarzutem potrącenia wierzytelności, której nie zgłosił sędziemu-komisarzowi, i obowiązany jest zapłacić swój dług w całości na żądanie syndyka, a sam może uzyskać zaspokojenie zgłoszonej wierzytelności tylko w ramach udziału razem z innymi wierzycielami upadłego w podziale funduszy masy upadłości.”

Zatem, w celu zminimalizowania ryzyka wierzyciel powinien złożyć oświadczenie o potrąceniu najpóźniej w chwili zgłaszania wierzytelności za pośrednictwem systemu KRZ.

Jeżeli potrzebujecie Państwo profesjonalnej pomocy prawnej przy wypełnieniu formularza zgłoszenia wierzytelności zapraszamy do kontaktu.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 2 sierpnia 2023 r.

autor:

Małgorzata Cender

Aplikant adwokacki
+48 22 856 36 60 | m.cender@kglegal.pl

autor/redaktor cyklu:

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl