Zmiany w prawie podatkowym w 2024 roku cz. 2

08.01.2024 | Podatkowe to i owo

W dzisiejszym „Podatkowe to i owo” kontynuujemy przegląd zmian podatkowych w 2024 roku.

Podatek rolny

 1. Przekazanie 1,5% podatku

W 2024 r. podatnicy podatku rolnego będą mogli przekazać 1,5% płaconego przez siebie podatku na rzecz wybranego:

 • związku zawodowego rolników indywidualnych,
 • związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne,
 • Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Warunkiem przekazania części podatku jest złożenie w tym zakresie wniosku oraz zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma zostać przekazana.

Wniosek należy złożyć do urzędu gminy między 1 marca a 15 listopada danego roku. Może on być złożony zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej.

Jako, że podatek rolny stanowi dochód gminy, budżet państwa zwróci gminom utracony dochód w związku z przekazaniem 1,5% podatku.

 1. Stawka podatku

Wysokość podatku uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Cenę tę ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dla gruntów wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym podatek wynosi równowartość 2,5 kwintali żyta za hektar przeliczeniowy. Dla pozostałych gruntów podatek rolny wynosi równowartość 5 kwintali żyta za hektar. Zgodnie z ww. komunikatem Prezesa GUS stawka podatku rolnego za hektar przeliczeniowy wyniesie 224,08 zł, a za hektar 448,15 zł. W porównaniu z 2023 r. stawki wzrosną odpowiednio o 38,95 zł i 77,80 zł. Gminy mogą jednak obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Podatek leśny

Wysokość podatku uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Cenę tę ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna. Zgodnie z ww. komunikatem Prezesa GUS stawka podatku rolnego za hektar wyniesie w 2024 r. 72,03 zł (wzrost o 0,93 zł), średnia cena 1m3 drewna wyniosła bowiem 327,43 zł. Stawka podatku dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50%. Gminy mogą także obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

Podatek od nieruchomości

O wysokości podatku od nieruchomości decyduje samodzielnie każda gmina. Wysokość stawki podatku są jednak ograniczone do wysokości stawek maksymalnych ustalanych przez Ministra Finansów.

Stawki te w 2024 r. będą wynosić:

 • Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 1,34 zł/m2 (wzrost o 0,18 zł)
 • Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 6,66 zł/m2 (wzrost o 0,87 zł)
 • Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,71 zł/m2 (wzrost o 0,10 zł)
 • Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji 4,39 zł/m2 (wzrost o 0,68 zł)
 • Budynki mieszkalne lub ich części 1,15 zł/m2 (wzrost 0,15 zł)
 • Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 33,10 zł/m2 (wzrost o 4,32 zł)
 • Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 15,50 zł/m2 (wzrost 0 2,03 zł)
 • Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 6,76 zł/m2 (wzrost o 0,89 zł)
 • Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 11,17 zł/m2 (wzrost o 1,46 zł)

Podatek od środków transportowych

O wysokości podatku od nieruchomości decyduje samodzielnie każda gmina. Wysokość stawki podatku są jednak ograniczone do wysokości stawek maksymalnych ustalanych przez Ministra Finansów.

Stawki te w 2024 r. będą wynosić:

 • Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
  • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1173,19 zł (wzrost o 55,03 zł)
  • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1957,12 zł (wzrost o 255,28 zł)
  • powyżej 9 ton 2348,52 zł (wzrost o 306,33 zł)
 • Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 4481,57 zł (wzrost o 584,56 zł)
 • Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 2739,90 zł (wzrost o 357,38 zł)
 • Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
  • do 36 ton włącznie 3463,95 zł (wzrost o 451,82 zł)
  • powyżej 36 ton 4481,57 zł (wzrost o 584,56 zł)
 • Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 2348,52 zł (wzrost o 306,33 zł)
 • Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
  • do 36 ton włącznie 2739,90 zł (wzrost o 357,38 zł)
  • powyżej 36 ton 3463,95 zł (wzrost o 451,82 zł)
 • Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  • mniejszej niż 22 miejsca 2773,16 zł (wzrost o 361,72 zł)
  • równej lub większej niż 22 miejsca 3506,02 zł (wzrost o 457,31 zł).

Opłaty (targowa, klimatyczna, reklamowa)

O wysokości danej opłaty decyduje samodzielnie każda gmina (w przypadku opłaty klimatycznej – gmina, która posiada specyficzne warunki uzdrowiskowe). Wysokość opłat jest jednak ograniczona stawką maksymalną ustalaną przez Ministra Finansów.

W 2024 r. stawki maksymalne wyniosą:

 • Opłata targowa 1096,39 zł / dzień (wzrost o 143,01 zł)
 • Opłata klimatyczna
  • 3,22 zł / dobę w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach (wzrost o 0,42 zł),
  • 4,54 zł / dobę w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej (wzrost o 0,60 zł),
  • 6,21 zł / dobę w miejscowościach uzdrowiskowych (wzrost o 0,81 zł).
 • Opłata reklamowa 3,62 zł części stałej (wzrost o 0,48 zł) i 0,33 zł/m2 część zmienna (wzrost o 0,05 zł).

Jak widać, maksymalne stawki wszystkich podatków lokalnych i opłat wzrosną w 2024 roku. Podwyżka stawek maksymalnych może, aczkolwiek nie musi oznaczać wzrost podatku (opłaty). Ich wysokość uzależniona jest bowiem od decyzji danej gminy.

W następnym Podatkowo to i owo prześledzimy obowiązki, jakie nakładają w 2024 roku dyrektywy unijne (SUP, CBAM, PILLAR 2).

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 8 stycznia 2024 r.

autor/redaktor cyklu:

Rafał Knap

Radca prawny
+48 22 856 36 60 | r.knap@kglegal.pl