Zmiany w zakresie limitów płatności gotówkowych

02.06.2022 | Technoglogy

Zmiany w zakresie limitów płatności gotówkowych, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2023 roku

W obecnym stanie prawnym, limity gotówkowe dotyczą transakcji tylko pomiędzy przedsiębiorcami, jednak już od 1 stycznia 2023 roku zaczną obowiązywać również limity w płatnościach gotówkowych między konsumentami.

Limit transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami był już wielokrotnie zmieniany przez polskiego ustawodawcę. Zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców , rozliczenia pomiędzy przedsiębiorcami muszą być dokonywane z wykorzystaniem rachunków płatniczych, gdy wartość transakcji przekracza 15 000 zł. Oznacza to, że kwoty transakcji wykonywanych między przedsiębiorcami mogą być regulowane gotówką tylko do kwoty 15 000 zł. Natomiast od dnia 1 stycznia 2023 roku, za sprawą ustawy realizującej tzw. Polski Ład, wspomniany limit transakcji zostanie zmniejszony do 8 000 zł.

W związku z zastosowaniem nowych regulacji, transakcje muszą być wykonywane przy użyciu rachunku płatniczego w sytuacji, gdy:

  • drugą stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,
  • jednorazowa wartość zapłaty przekracza kwotę 8 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

W konsekwencji, niezastosowania się przedsiębiorcy do powyższego unormowania będzie utrata prawa do rozliczenia części kwoty wykraczającej ponad kwotę 8 000 zł.

Jak wspomniano wyżej – najnowsze zmiany dotyczyć będą również konsumentów. Z dniem 1 stycznia 2023 roku, obowiązywać będzie dodany nowelizacją przepis 7b** Ustawy o Prawach konsumenta, zgodnie z którym konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą – bez względu na liczbę wynikających z niej płatności – przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty wyrażonej w walucie obcej. Warto podkreślić, iż nowe przepisy nie przewidują konsekwencji prawnych dla konsumentów w przypadku, gdy za transakcję o wartości powyżej 20 tys. zł zapłacą gotówką. Skutki takiego działania dotkną natomiast odbiorcę tychże płatności, czyli przedsiębiorcę.

Wprowadzenie nowych regulacji ma na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu finansowego państwa, a także ograniczenie działalności, która jest niezgodna z przepisami prawa. Niewątpliwie, z uwagi na przedsiębiorców, jaki i konsumentów, takie rozwiązania będą wiązały się z szeregiem nowych utrudnień i ograniczeń.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

* Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Dz.U. z 2021 r. poz. 162
** Ustawa z dnia 30 maja 2014 r.- Ustawa o prawach konsumenta, Dz.U. z 2020 r. poz. 287

autor:

Kamila Nowak

Młodszy prawnik
+48 518 532 957 | k.nowak@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Magdalena Treger

Adwokat
+48 501 381 024 | m.treger@kglegal.pl