Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DZ.U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.) na szereg przedsiębiorców zostały nałożone obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Oznacza to między innymi obowiązek wdrożenia odpowiednich procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i spoczywa on na podmiotach, które posiadają status instytucji obowiązanych w rozumieniu ww. ustawy.