Nakaz informowania przedstawicieli spółek o przetwarzaniu danych osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął stanowisko dotyczące informowania spółek o przetwarzaniu danych osobowych. Nakazuje spółkom informowanie prezesów spółek, z którymi zawierają umowę, o tym, iż ich dane osobowe będą przetwarzane. Należy zatem stosować art. 13 i 14 RODO w sytuacjach, gdy w dokumentacji pojawiają się dane osób upoważnionych do reprezentowania spółek. Zmiany te mogą wiązać się z ogromnymi kosztami. Jest to znacząca zmiana dotychczasowego stanowiska UODO.