„Aktywny rodzic”, czyli o świadczeniach wspierających rodziców aktywnych zawodowo

26.04.2024 | O pracy po pracy

18 kwietnia do Sejmu wpłynął dawno zapowiadany projekt ustawy, dotyczący świadczeń mających w założeniu wspierać rodziców, którzy muszą pogodzić rodzicielstwo z aktywizacją zawodową. Projekt zakłada rozpoczęcie wypłacania trzech różnych świadczeń, znanych pod hasłami „Aktywni rodzice w pracy”, „Aktywnie w żłobku” oraz „Aktywnie w domu”.

1. „Aktywni rodzice w pracy”

Pierwsze ze świadczeń będzie przysługiwało aktywnym zawodowo rodzicom, których dziecko nie jest objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu albo sprawowaną przez dziennego opiekuna.

Świadczenie będzie przy tym przysługiwać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia.

Przechodząc do kwot – rodzicom przysługiwać będzie na dziecko, co do zasady, 1500 zł miesięcznie. Wyższa kwota – 1900 zł – będzie przysługiwać w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dysponującego wskazaniami o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2. „Aktywnie w żłobku”

Świadczenie „Aktywnie w żłobku” przysługiwać będzie rodzicom na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3. rok życia, bądź 4. rok życia w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

Podobnie jak w przypadku świadczenia „Aktywni rodzice w pracy” świadczenie wypłacane będzie w kwocie 1500 zł miesięcznie, chyba że dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – wówczas w wysokości 1900 zł miesięcznie. Istotnym zastrzeżeniem jest jednak to, że wysokość świadczenia nie może być wyższa niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Warto przy tym podkreślić, że świadczenie nie będzie przysługiwało w przypadku, jeżeli wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców na placówki zajmujące się opieką dzieci będzie wyższa niż 120% uśrednionego kosztu pobytu dziecka, rozumianego jako uśrednione miesięczne wydatki ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienie jednemu dziecku opieki w takiej placówce. Ma to w założeniu zapobiegać wzrostowi cen za placówki świadczące opiekę.

Dodatkowo, zaznaczenia wymaga, że do opłaty za placówkę nie wlicza się kosztów wyżywienia.

Co istotne, świadczenie to będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy czy zatrudniającego dziennego opiekuna.

3. „Aktywnie w domu”

Ostatnie ze świadczeń – „Aktywnie w domu” przysługiwać będzie matce lub ojcu (bądź opiekunowi faktycznemu dziecka), od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia.

Wypłacane ono będzie w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Ciekawym rozwiązaniem jest również wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym na wypadek marnotrawienia środków z tego świadczenia, będzie ono przekazywane w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Istotnym jest, że rodzic pobierający którekolwiek ze świadczeń, nie będzie mógł pobierać innych świadczeń z zakresu pakietu „Aktywny rodzic”.

Podkreślamy przy tym, że wszystkie powyższe warunki wynikają z rządowego projektu ustawy – mogą więc ulec zmianie przed ich wprowadzeniem.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 25 kwietnia 2024 r.

autor:

Aleksandra Klukowska

Aplikant radcowski
+48 506 367 105 | a.klukowska@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Aleksandra Tomczyk

Aplikant radcowski
+48 22 856 36 60 | a.tomczyk@kglegal.pl