Cyfryzacja – zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

24.11.2020 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

Zgodnie z zapowiedziami, przygotowaliśmy dla Państwa alert dotyczący cyfryzacji w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym („Ustawa”). Zmiany te wprowadzają nowe, w założeniu, korzystne rozwiązania dla podmiotów prywatnych, w tym także dla inwestorów, dlatego szczególnie warto się z nimi zapoznać. Dziś analizujemy dla Państwa nowe rozwiązania zakładające przekształcenia wszystkich aktów planowania przestrzennego do postaci cyfrowej oraz skutki, jakie za sobą niosą.

Dotychczas w Polsce nie istniały standardy dotyczące zasad tworzenia cyfrowych danych planistycznych. W efekcie powstające do tej pory studia zagospodarowania i plany miejscowe, często okazywały się niejednolite i niespójne, a dostęp do nich był utrudniony. Część gmin do tej pory nie publikuje przyjętych planów zagospodarowania na swoich stronach internetowych, a starsze numery dzienników wojewódzkich nie są dostępne w formie elektronicznej. Było to rozwiązanie wyjątkowo niekorzystne z punktu widzenia inwestorów. Tym trudnościom ma zaradzić zmiana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z dniem 31 października 2020r. w związku z wejściem w życie nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, wprowadzony został obowiązek cyfryzacji aktów planowania przestrzennego. Szczegółowe regulacje w tym zakresie określono w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Przede wszystkim do Ustawy została wprowadzona kategoria aktów planowania przestrzennego (APP). Zgodnie z art. 67a ust. 2 Ustawy akty te to:

  1. plany zagospodarowania przestrzennego województwa („PZWP”),
  2. studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego („SUIKZP”),
  3. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego („MPZP”),
  4. miejscowe plany odbudowy („MPZP”),
  5. miejscowe plany rewitalizacji („MPZP”).

Nowo powstałe rozwiązania w zakresie cyfryzacji nakładają na organy wydające akty planowania przestrzennego obowiązek tworzenia cyfrowych danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (zarówno nowopowstających aktów, jak i tych już obowiązujących). Przepisy te nakładają także na organy samorządu terytorialnego obowiązek prowadzenia internetowo odpowiednich zbiorów danych (można wyróżnić trzy zbiory, których kody zostały wskazane w nawiasach powyżej). Warto jednak zwrócić uwagę na zakres tego obowiązku, który dotyczy utworzenia granicy aktów planowania przestrzennego w postaci wektorowej wraz z rysunkiem danych aktów w postaci rastra z odniesieniem przestrzennym (georeferencją) oraz odwołaniem do treści dokumentu poprzez łącze internetowe. W ramach zmian dotyczących cyfryzacji aktów planowania przestrzennego przewidziano bowiem konieczność umieszczania projektów dokumentów planistycznych na stronie internetowej urzędu gminy (SUIKZP i MPZP) lub województwa (PZWP) w Biuletynie Informacji Publicznej, a także publikacji informacji o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzania studium, czy planu miejscowego. Ponadto, pojawiła się także możliwość prowadzenia procedury uchwalenia dokumentu planistycznego przez odpowiedni organ za pośrednictwem internetu, a prace nad projektami aktów planowania przestrzennego będą mogły toczyć się od tej pory online, co tworzy możliwość wniesienia uwag i wniosków przez zainteresowanych obywateli drogą elektroniczną. Dzięki takiemu ułatwionemu dostępowi do projektów zawierających informację o zasięgach przestrzennych obowiązujących na terenie całej Polski inwestorzy zyskają możliwość dostępu do informacji o obowiązujących na interesujących ich terenie aktów planowania przestrzennego. Przyjęte rozwiązanie powinno mieć więc korzystny wpływ na cały proces inwestycyjny, a także z pewnością ułatwi podejmowanie decyzji przez potencjalnych inwestorów.

Obowiązek utworzenia zbiorów danych wraz z danymi przestrzennymi dla już obowiązujących aktów planowania aktów planowania przestrzennego został nałożony na samorządy gmin/miast i województw. Ma on zostać zrealizowany terminie 2 lat od momentu wejścia w życie art. 5 ustawy nowelizującej, czyli do dnia 31 października 2022 r. Powstające zbiory podlegać będą natomiast aktualizacji i udostępnianiu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zaistnienia jednego z zdarzeń wskazanych w art. 67c ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Podsumowując, w efekcie zmian, dokumenty planistyczne będą mieć swoje elektroniczne wersje. W związku z czym pojawia się możliwość łącznego wykorzystania danych pochodzących z różnych źródeł oraz ich porównywania. Nastąpi także ujednolicenie tworzenia i prowadzenia zbiorów w zakresie aktów planowania przestrzennego, których parametry zostały określone w przywołanym rozporządzeniu. Na pewno będzie obserwować, czy w praktyce przepisy te spełnią pokładane w nich oczekiwania.

Już w przyszły wtorek przygotujemy dla Państwa informacje o zmianach związanych z cyfryzacją w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Karolina Nałęcz

Praktykantka
+48 22 856 36 60 | k.nalecz@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl