Cyfryzacja Prawa budowlanego – Elektroniczna książka obiektu budowlanego

24.01.2023 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W dzisiejszym artykule w ramach kontynuacji tematyki związanej z cyfryzacją Prawa budowlanego, przybliżymy Państwu kwestię dotyczącą Elektronicznej książki obiektu budowlanego. Nowelizacja umożliwiająca założenie i prowadzenie książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej (cyfrowej) (,,c-KOB’’), weszła w życie w dniu 1 stycznia 2023 r.

C-KOB to niewątpliwie novum w polskim Prawie budowlanym. Za jej wprowadzenie odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), który w lutym ubiegłego roku podpisał umowę na wykonanie systemu c-KOB i aplikacja ta dostępna jest pod adresem https://c-kob.gunb.gov.pl.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów, tradycyjna papierowa książka obiektu budowlanego będzie obowiązywać jeszcze do dnia 31 grudnia 2026 r., to jednak już teraz GUNB zachęca do prowadzenia równolegle dwóch książek, co zdecydowanie ma ułatwić i umożliwić pełne zapoznanie się z systemem c-KOB przez użytkowników i organy.

W myśl art. 60a Prawa budowlanego – c-KOB jest aplikacją, w której właściciel bądź zarządca dokonuje wpisów dotyczących: (i) informacji o obiekcie budowlanym, (ii) informacji o właścicielach i zarządcach obiektu budowlanego, (iii) informacji o przeprowadzonych kontrolach, (iv) ekspertyz i opinii technicznych dotyczących obiektu budowlanego, (v) robót budowlanych związanych z obiektem budowlanym po oddaniu do użytkowania, (vi) katastrof budowlanych, (vii) decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów wydawanych przez organy administracji publicznej, dotyczących obiektu budowlanego. Poza dokonywaniem wpisów, system ten będzie przechowywał dane przez 10 lat od dnia zamknięcia książki obiektu budowlanego.

Zgodnie z art. 60b Prawa budowlanego – elektroniczna książka obiektu budowlanego nie będzie wymagana dla takich inwestycji jak: (i) budynki mieszkalne jednorodzinne, (ii) budynki garażowe i gospodarcze w zabudowie jednorodzinnej, (iii) obiekty budownictwa zagrodowego i letniskowego, (iv) budynki nie wymagające pozwolenia a jedynie zgłoszenia, z wyłączeniem sieci gazowych, (v) drogi lub obiekty mostowe, dla których jest prowadzona książka drogi lub książka obiektu mostowego.

Wskazujemy, że każdy właściciel, zarządca lub osoba wskazana w książce obiektu budowlanego do jej prowadzenia, która zdecyduje się na prowadzenie książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej oraz dokonywania w niej wpisów będzie zobowiązana do założenia konta w systemie c-KOB. Dostęp do konta będzie możliwy poprzez Profil Zaufany, bankowość elektroniczną lub e-dowód. Każdy kto skorzysta z tego systemu otrzyma indywidualny numer w c-KOB. Podczas rejestracji trzeba będzie podać następujące dane: (i) dotyczące właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, (ii) dotyczące osoby fizycznej działającej w imieniu właściciela lub zarządcy, (iii) dotyczące obiektu budowlanego, (iv) dokument, z którego wynika tytuł prawny właściciela lub zarządcy do obiektu budowlanego.

Przypominamy, że niektóre organy będą mogły ubiegać się o dostęp czasowy lub trwały do systemu c-KOB. Dostęp czasowy będzie udzielany przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, organy nadzoru budowlanego, właścicieli i zarządców obiektów budowlanych. Dostęp ten dotyczyć może przeprowadzonych kontroli lub do prowadzenia działań ratowniczych. Odnośnie zaś dostępu stałego, będzie udzielany przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – w zakresie wszystkich książek obiektu budowlanego lub niektórych książek obiektu budowlanego.

Należy także podkreślić, że jeśli dojdzie do zbycia obiektu budowlanego, to dotychczasowy właściciel lub zarządca jest zobowiązany do przekazania książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej nowemu właścicielowi lub zarządcy. Przedmiotowe przekazanie będzie następować w systemie c-KOB. Jeśli zaś nie dojdzie do takiego przekazania, dotychczasowemu właścicielowi lub zarządcy grozi kara grzywny.

Podsumowując, uważamy, że cyfryzacja Prawa budowalnego to bardzo dobry kierunek zmian przepisów budowlanych. System c-KOB zdecydowanie ułatwi dostęp do dokumentacji obiektów budowlanych, umożliwi pełną kontrolę właściciela lub zarządcy, a także automatyczne dokonywanie wpisów. Bez wątpienia ogromną zaletą tego sytemu jest jego pełna interaktywność użytkownika z całą dokumentacją.

W kolejnym artykule dalej pozostaniemy w tematyce cyfryzacji Prawa budowlanego i tym razem zaprezentujemy Państwu najważniejsze aspekty Elektronicznego dziennika budowy.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 24 stycznia 2023 r.

autor:

Paweł Kopytowski

Aplikant adwokacki
+48 22 856 36 60 | p.kopytowski@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl