Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

23.01.2023 | Wiadomości

Rozporządzenie 2018/1860 w końcu wdrożone

Wracając do tematyki planowanej nowelizacji ustawy o cudzoziemcach – druk No. 2865, przystępujemy do omówienia zasadniczej treści celu i potrzeby pełnego wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 312 z 7.12.2018, str. 1 z późn. zm) i jego prawidłowego wprowadzenia w polskie normy prawne.

SIS

Stale rozwijany System Informacyjny Schengen (SIS) stanowi paneuropejskie i podstawowe narzędzie stosowania postanowień dorobku prawnego Schengen, który został włączony w ramy Unii Europejskiej. SIS zasadniczym elementem utrzymującym bezpieczeństwo UE i jej obywateli w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Narzędzie to służy do uszczelnienia kontroli pracy i pobytu obywateli państw trzecich na terenie Unii i zapewnia bieżącą współpracę między strażą graniczną, policją, organami celnymi i innymi organami imigracyjnymi oraz organami odpowiadającymi za zapobieganie, wykrywanie, ściganie i wykrywanie przestępstw.

Rekordy w SIS wskazują zarówno zobowiązania do powrotu obywateli państwa trzecich, jak również wymianę informacji uzupełniających. SIS ułatwia identyfikację obywateli państw trzecich objętych taką decyzją nakazującą powrót, którzy ukryli się i zostali zatrzymani w innym państwie członkowskim, a także w wymianie informacji na ich temat między państwami członkowskimi. W efekcie SIS umożliwia zapobieganie nielegalnej migracji na terenie UE niezależnie od faktycznego przekroczenia granicy i miejsca pobytu obywatela państw trzecich.

Z kolei rozporządzenie nr 2018/1861 przyjęto w wyniku oceny Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 4, z późn. zm.) oraz decyzją Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 205 z 07.8.2007, str. 63, z późn. zm.), przeprowadzonej po uruchomieniu SIS II.

Rozporządzenie nr 2018/1861 określiło warunki i procedury wprowadzania do Systemu Informacyjnego Schengen i przetwarzania wpisów w Systemie Informacyjnym Schengen dotyczących obywateli państw trzecich oraz wymiany informacji uzupełniających i danych dodatkowych na potrzeby odmowy wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich. Rozporządzenie to przewiduje, podobnie jak uchylany nim art. 25 Konwencji wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. UE L 239 z 22.09.2000, str. 19, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 2, str. 9, z późn. zm.), zwanej dalej: „Konwencją wykonawczą Schengen”, obowiązkowe zasady konsultowania się z organami krajowymi i ich powiadamiania w przypadku, gdy obywatel państwa trzeciego posiada ważny dokument pobytowy lub ważną wizę długoterminową, przyznane w jednym państwie członkowskim lub może je tam uzyskać, a inne państwo członkowskie zamierza dokonać lub już dokonało wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen dotyczącego odmowy wjazdu i pobytu odnoszącego się do danego obywatela państwa trzeciego. W takich sytuacjach straż graniczna, policja i organy imigracyjne mogą mieć poważne wątpliwości, stąd potrzeba wzajemnych konsultacji oraz wymiany informacji uzupełniających i danych dodatkowych dotyczących takich wpisów. Rozporządzenie nr 2018/1861 wprowadza szczegółowe uregulowania w tym względzie oraz obowiązkowe ramy czasowe dotyczące wymiany informacji dając efekt ostateczny, by obywatele państw trzecich, którzy są uprawnieni do legalnego pobytu na terytorium państw członkowskich, byli uprawnieni do wjazdu na to terytorium i mogli to zrobić bez szczegółowej, widocznej dla nich weryfikacji na samej granicy. Czyli minimalizacji czasu trwania formalności granicznych i odbioru powszechnego swobody i łatwości ruchu na terenie UE.

Docelowo kontrola legalności pobytu obywateli państw trzecich na terenie UE następować ma stale, często, ale w sposób niewidoczny dla tych osób; to właśnie zapewnia SIS.

O szczegółach proponowanych zmian (co do SIS) będziemy informować w kolejnych materiałach.

źródło: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2865

Adam Werner

Radca prawny
+48 667 870 433 | a.ciulkiewicz@kglegal.pl