Prawo wodne – pozwolenia wodnoprawne

12.03.2024 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W dzisiejszym artykule z cyklu „Wtorkowe Poranki dla Budowlanki” kontynuujemy omawianie Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (dalej ,,Ustawa”). Tym razem poddamy analizie pozwolenia wodnoprawne (dalej „Pozwolenia”), których uzyskanie przy rozpoczęciu niektórych inwestycji budowlanych jest konieczne.

W pierwszej kolejności wyjaśniamy, iż Pozwolenie to decyzja administracyjna, której uzyskanie jest warunkiem koniecznym przy dokonaniu niektórych inwestycji mogących mieć wpływ na stan wód podziemnych i/lub powierzchniowych. Zgodnie z art. 389 i art. 390 i dalej Ustawy, uzyskanie Pozwolenia jest wymagane m.in. w następujących przypadkach: (i) usługi wodne, tj. trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych, (ii) szczególne korzystanie z wód – odwadnianie gruntów i upraw, chowu ryb w stawach, korzystania z wody na potrzeby działalności gospodarczej, (iii) wykonanie urządzeń wodnych, (iv) zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mających wpływ na warunki przepływu wód, (v) prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych, (vi) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, (vii) rekultywacja wód powierzchniowych lub wód podziemnych, (viii) lokalizowanie nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub nowych obiektów budowlanych.

Podkreślamy, że inwestor, który zamierza wykonać urządzenia wodne, również będzie zobowiązany uzyskać Pozwolenie. W tym miejscu warto wskazać, że urządzenia wodne to: (i) sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związanych z tymi zbiornikami, (ii) stawy, (iii) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych, (iv) obiekty energetyki wodnej, (v) urządzenia służące do chowu/połowu ryb lub/i innych organizmów wodnych, (vi) bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie, (vii) wyloty urządzeń kanalizacyjnych.

Stosownie do przepisów ustawy Pozwolenie musi zawierać następujące informacje: (i) opis planowanego przedsięwzięcia, (ii) opis działań, których celem jest maksymalne ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne spowodowanego wydaniem Pozwolenia, (iii) termin, w którym wnioskodawca zacznie korzystać z wód lub rozpocznie wykonanie urządzeń, (iv) informacje, jaka ilość wody może być pobierana lub wprowadzana, (v) obowiązki względem innych podmiotów lub osób posiadających Pozwolenie oraz zakazy wykonywania czynności, które mogą mieć niekorzystny wpływ na gospodarkę wodną.

Niekiedy może okazać się, że uzyskanie Pozwolenia nie będzie konieczne, bowiem wystarczy dokonać zgłoszenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 394 Ustawy zgłoszenia wodnoprawnego wymagają m.in. budowy i czynności związane z: (i) wykonaniem pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m – stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów, (ii) postoju na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe, (iii) prowadzeniem przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych oraz telekomunikacyjnych, (iv) przebudową lub odbudową urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach, (v) wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych.

W art. 395 ustawy wprowadzono katalog przedsięwzięć, których realizacja nie wymaga Pozwolenia ani powyższego zgłoszenia, są to m.in: (i) uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, (ii) pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów, (iii) wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej, z wyjątkiem prowadzenia dróg rowerowych przez wody powierzchniowe, (iv) lokalizowanie na okres do 180 dni, tymczasowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Jeśli przedsięwzięcie wymaga uzyskania Pozwolenia, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do nadzoru wodnego, który jest właściwy miejscowo lub znajduje się najbliżej planowanej inwestycji. Do wniosku należy dołączyć: (i) operat wodnoprawny, który szczegółowo opisuje zamierzone przedsięwzięcie i składa się z części opisowej oraz graficznej, (ii) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana, (iii) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jeżeli go nie ma, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane, (iv) ocenę wodną, jeżeli jest wymagana.

Po tym jak inwestor złoży wniosek, jest on przekierowywany do właściwej instytucji, bowiem zależnie od rodzaju przedsięwzięcia, Pozwolenie może wydać: (i) dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, (ii) dyrektor regionalny zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich, (iii) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 Ustawy Pozwolenia są wydawane na określony czas, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym Pozwolenie stało się ostateczne. Niemniej nie wszystkie Pozwolenia mają tak długi okres obowiązywania, bowiem Pozwolenia na: (i) wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi – wydawane są na 10 lat, (ii) wprowadzenie do wód lub urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – wydawane są na 4 lata, (iii) wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, oraz wycinanie roślin z wód lub z brzegu – wydawane są na 5 lat.

Podsumowując, Pozwolenia i zgłoszenia mają szerokie zastosowanie, a ich uzyskanie jest niezbędne nie tylko przy budowie pomostów, stawów albo innych urządzeń wodnych, ale także planując i realizując inwestycje, które wymagają korzystania z wód lub mogą mieć wpływ na stan wód.

Już za tydzień będziemy również omawiać temat Pozwoleń, ale tym razem przedstawimy Państwu zasady ich przeniesienia.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 11 marca 2024 r.

autor:

Paweł Kopytowski

Aplikant adwokacki
+48 22 856 36 60 | p.kopytowski@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl