Sytuacja wierzyciela w razie ogłoszenia upadłości jego kontrahenta będącego osobą fizyczną – skazanego za przestępstwo

23.08.2023 | Compliance

Z sytuacją, w której wobec kontrahenta została ogłoszona upadłość spotkał się niejeden przesiębiorca. Co więcej w praktyce zdarzają się sytuacje, w której wobec niewypłacalnych kontrahentów został wydany prawomocnie skazujący wyrok, na przykład za przestępstwo określone w art. 300 k.k. i następnych. Dłużnicy chcący uwolnić się od ciążących na nich zobowiązań m.in. wynikających z prawomocnego wyroku, decydują się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W przepisach regulujących upadłość konsumencką nie ma zakazów, które powodowałyby, że osoba prawomocnie skazana za przestępstwo nie mogłaby złożyć skutecznego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wskutek nowelizacji ustawy Prawo Upadłościowe („Pr.Pu”) z 2020 roku sądy upadłościowe nie biorą pod uwagę – na etapie wydania postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości – czy dłużnik doprowadził do stanu niewypłacalności ze swojej winy, czy też rażącego niedbalstwa (powyższe jest ocenienie na etapie ustalania planu spłaty).

Niemniej upadły powinien mieć świadomość, że jeżeli wobec niego został wydany prawomocnie skazujący wyrok, w którym sąd zobowiązał upadłego do zapłaty:

  • orzeczonych przez sąd kar grzywny;
  • nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie;
  • naprawienia szkód wynikajacych z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczniem,

to wówczas zgodnie z art. 491(21) ust. 2 Pr.Up nie będą one podlegać umorzeniu.

Powyższe ograniczenie stanowi wyjątek od generalnej zasady jaka panuje w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych, tj. zasady, jaką jest umożliwienie upadłemu umorzenie zobowiązań niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.

Z punktu widzenia wierzycieli upadłego uprawnionych do dochodzenia roszczeń z prawomocnego orzeczenia skazującego istotnym jest, że mimo ogłoszenia upadłości dłużnika przysługująca im wierzytelność nie podlega umorzeniu.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 22 sierpnia 2023 r.

autor:

Małgorzata Cender

Aplikant adwokacki
+48 22 856 36 60 | m.cender@kglegal.pl

autor/redaktor cyklu:

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl