Pomoc dla przedsiębiorstw energochłonnych – czy warto składać wniosek?

23.08.2023 | Wiadomości

Kto może liczyć na dofinansowanie?

Przedsiębiorstwa energochłonne mogą liczyć na pomoc rządu z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej i gazu. Rząd przyjął program pomocy w dniu 8 sierpnia br., a obecnie oczekuje się na start naboru wniosków przez operatora programu, czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O dofinansowanie będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa przemysłu energochłonnego, a więc te:

a) których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. stanowiły co najmniej 3% ich wartości produkcji sprzedanej oraz
b) które uzyskały min. 50% przychodu lub wartości produkcji z działalności w jednej lub wielu podklasach PKD zawartych w sekcjach B (górnictwo i wydobywanie) i C (przetwórstwo przemysłowe).

Kiedy zacznie się nabór?

Pierwszy nabór wniosków w formie elektronicznej prawdopodobnie ruszy w drugiej połowie sierpnia br. Będzie on obejmował koszty za pierwsze półrocze 2023 r.

Przedsiębiorcy będą mieli 14 dni od dnia ogłoszenia naboru na złożenie wniosku o dofinansowanie i przedłożenie niezbędnych dokumentów.

Co należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku o pomoc podstawową należy dołączyć m.in.: zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków i składek, sprawozdanie beneficjenta, a także raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny przedmiotowego sprawozdania.

Z uwagi na dość krótki termin na złożenie wniosku wraz z niezbędnymi danymi i dokumentacją, zachęcamy do jak najszybszego kompletowania danych jak i wskazanych dokumentów, które będą stanowić podstawę uzyskania dofinansowania.

Czy warto składać wniosek?

Budżet aktualnego programu wynosi 5,5 mld zł. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie nawet do 40 mln EUR. Rząd szacuje, że na pomoc może liczyć ok. 3 tysiące przedsiębiorstw energochłonnych dotkniętych znacznym wzrostem cen energii elektrycznej i gazu.

Wysokość przyznanego wsparcia będzie zależała od wydatków poniesionych na zakup gazu i prądu w kolejnych kwartałach. Pomoc zakłada też ustanowienie limitów maksymalnego wsparcia. Na ten moment trudno jest przewidzieć wysokość przyznanej pomocy, gdyż jest ona obliczana indywidualnie, a w poprzedniej edycji pomoc ta była dość mocno limitowana.

Kto już otrzymał pomoc?

Nie jest to pierwszy taki program, ponieważ w 2022 r., pomoc została udzielona 208 przedsiębiorstwom, w tym 14 mikro i małym, 55 średnim i 139 dużym. W poprzedniej edycji programu, do przedsiębiorstw trafiła kwota 2 mld 409 mln zł.

Największymi beneficjentami poprzedniego programu była spółka z branży nawozowo – chemicznej, która dla grup kapitałowych uzyskała maksymalną łączną pomoc w wysokości 234,2 mln zł. Natomiast firmą z najniższą przyznaną kwotą wsparcia, która wynosi zaledwie 3,6 tys. zł, jest firma zajmująca się produkcją perlitu (kruszyw z minerałów wulkanicznych).

Jak wynika z powyższego, otrzymanie dofinansowania jest jak najbardziej możliwe i wysoce opłacalne. Jako Kancelaria zapewniamy kompleksowe wsparcie w całym procesie pracy nad wnioskiem i złożenia go z zachowaniem terminu.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 22 sierpnia 2023.

Aleksandra Tomczyk

Aplikant radcowski
+48 22 856 36 60 | a.tomczyk@kglegal.pl