Zmiany w ustawie o zakazie handlu w niedzielę

31.01.2022 | Wiadomości

Szanowni Państwo!
Od dnia 1 lutego 2022 r. nastąpią zmiany w zasadach dotyczących handlu w niedzielę. W tym dniu wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni (dalej „ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę”), przyjęta przez Sejm jeszcze w październiku 2021 r.

Projektodawcy wskazują w uzasadnieniu, że po wejściu w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę pojawił się problem omijania ustanowionych zakazów poprzez „powoływanie się przez przedsiębiorców na posiadanie statusu placówki pocztowej.” Z czasem tę lukę prawną zaczęły wykorzystywać także duże sieci handlowe, co w ocenie autorów projektu zmian wymagało koniecznej interwencji.

Nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące m.in. placówek pocztowych. Od wtorku 1 lutego zakaz handlu w niedzielę nie będzie dotyczył tylko placówek pocztowych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. Oznacza to, że przeważająca działalność przedsiębiorcy chcącego powołać się na ten wyjątek będzie musiała polegać na świadczeniu usług pocztowych (np. przyjmowaniu, sortowaniu, doręczaniu przesyłek pocztowych).

Co więcej, ustawa zmieniająca szczegółowo określa jak należy interpretować działalność przeważającą. Po wejściu w życie nowelizacji, w przypadku kwiaciarni lub placówek handlowych prowadzących handel pamiątkami lub dewocjonaliami, handel prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych, placówek pocztowych, piekarni, cukierni, lodziarni oraz placówek gastronomicznych o przeważającej działalności będzie można mówić, jeżeli ten rodzaj przeważającej działalności wskazany został we wniosku o wpis do rejestru REGON. Dodatkowo, ta działalność będzie musiała być faktycznie wykonywana w danej placówce handlowej i stanowić co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej. W przypadku rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego wynajmujących i zarządzających nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno- spożywczymi przepis ten będzie stosowany odpowiednio.

By dodatkowo utrudnić wykorzystywanie wyjątków, ustawodawca wprowadził obowiązek prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży z podziałem na przychód z działalności podlegającej wyłączeniu z zakazu handlu w niedzielę oraz przychód z pozostałej działalności. Jest to niestety kolejna ewidencja, którą będą zobligowani prowadzić przedsiębiorcy, oprócz m.in. ewidencji podatkowych. W toku kontroli inspektorzy pracy będą mieli prawo żądania przedłożenia tejże ewidencji. Należy również wskazać, że do dziś nie zostało opublikowane rozporządzenie zawierające wzór ewidencji. Może spowodować to komplikacje w zastosowaniu wyłączeń spod zakazu handlu po dniu 1 lutego 2022 r.

Ustawodawca zezwolił również na korzystanie przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność wyłącznie osobiście na korzystanie z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci, rodziców, macochy, rodzeństwa, wnuków i dziadków. Jest to de facto usankcjonowanie sytuacji, które w rzeczywistości bardzo często miały miejsce.

Należy również przypomnieć, że do dnia 31 stycznia 2022 r. obowiązują limity osób, które mogą przebywać w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000m2, w placówkach handlowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, na stacjach paliw płynnych oraz w miejscu prowadzenia sprzedaży na targowisku (straganie), wprowadzone z dniem 1 grudnia 2021r. i wynoszą one 1 osoba na 15 m2.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 25 stycznia 2022 r.

Michał Kijewski

Wspólnik
+48 502 047 489 | m.kijewski@kglegal.pl

Aleksandra Jastrzębska

Radca prawny
+ 48 514 585 772 | a.jastrzebska@kglegal.pl