Nowy departament w Ministerstwie Finansów

24.11.2020 | Wiadomości

Bez wątpienia dla każdego z nas prawidłowe rozliczenie z fiskusem stanowi wyzwanie. Regulacje przepisów prawa podatkowego w Polsce są skomplikowane, obszerne i często zmieniane. Dodatkowo, stosowane są niekonsekwentnie przez organy podatkowe, co powoduje liczne spory interpretacyjne i pogłębia brak zaufania podatników do organów podatkowych.

Sytuacja podatników ma ulec zmianie. Dnia 2 października 2020 roku w Ministerstwie Finansów powstał Departament Orzecznictwa Podatkowego, który będzie odpowiedzialny za realizację zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie nadzoru nad:

  • jednolitym stosowaniem przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe,
  • prawidłowością interpretacji indywidualnych oraz wiążących informacji stawkowych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Jak czytamy w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (t.j. Dz. Urz. Min. Fin. z 2020 r. poz. 80 ze zm.) do zadań nowego departamentu należeć będzie również sygnalizowanie potrzeb zmian legislacyjnych oraz wskazywanie na celowość wydania objaśnień podatkowych lub interpretacji ogólnych.

Nie ulega wątpliwości, że jednolite stosowanie przepisów podatkowych przyczyni się do ujednolicenia orzecznictwa. To z kolei pozwoli zapobiec sytuacjom, w których organy podatkowe w identycznych stanach faktycznych wydają rozbieżne interpretacje i umocni zaufanie podatników do organów podatkowych.

Dyrektorem Departamentu Orzecznictwa Podatkowego została pani Elżbieta Banaszewska-Miałkowska. Natomiast funkcję Zastępcy Dyrektora pełni pan Marcin Krawczyk.

Sprawami z zakresu orzecznictwa podatkowego zajmował się dotychczas Departament Poboru Podatków, który oprócz tej funkcji, realizował również zadania związane z poborem i egzekucją, współpracą międzynarodową, nadzorem nad funkcjonowaniem i rozwojem systemów informatycznych Krajowej Administracji Skarbowej. Jak mówi „Dziennikowi Gazecie Prawnej” Dyrektor nowego departamentu Elżbieta Banaszewska-Miałkowska, ze względu na tak szeroki zakres spraw, którymi zajmował się Departament Poboru Podatków, została podjęta decyzja o wyodrębnieniu nowego departamentu w strukturze KAS, któremu zostały przypisane zadania stricte związane ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego.

Katarzyna Grajcar

Aplikant radcowski
+48 789 137 596 | k.grajcar@kglegal.pl