Dofinansowanie rejestracji praw własności przemysłowej

22.02.2024 | Technoglogy

W bieżącym roku Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) po raz kolejny uruchomił program przyznawania dotacji w celu wsparcia praw własności intelektualnej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – Fundusz dla MŚP The Ideas Powered for Business.

Fundusz MŚP będzie działał do wyczerpania środków, których ilość jest ograniczona, w związku z czym środki będą przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 

Korzyści związane z rejestracją praw własności intelektualnej

Rejestracja praw własności intelektualnej pozwala na powstrzymanie innych, w szczególności konkurencyjnych przedsiębiorców, przed używaniem naszych produktów, czy pomysłów bez zgody.

Podmioty uprawnione do skorzystania z dofinansowania

Do skorzystania z dofinansowania uprawnione są wyłącznie podmioty, które mają siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, należące do kategorii małych i średnich przedsiębiorców zgodnie z definicją przedstawioną w poniższej tabelce:

Kategoria przedsiębiorstwaLiczba pracownikówRoczny obrótCałkowita suma bilansowa
Średnie przedsiębiorstwo< 250≤ 50 mln EUR≤ 43 mln EUR
Małe przedsiębiorstwo< 50≤ 10 mln EUR≤ 10 mln EUR
Mikroprzedsiębiorstwo< 10≤ 2 mln EUR≤ 2 mln EUR

 

Na jakie działania można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie pochodzące z Funduszu MŚP umożliwia:

 • 90% zwrot kosztów usług wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan);
 • 75% zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu UE;
 • 75% zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu krajowym i regionalnym;
 • 50% zwrot podstawowych opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za wyznaczenie oraz kolejne wyznaczenie poza UE. Opłaty za wyznaczenie uiszczane w państwach członkowskich są wyłączone, podobnie jak opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd pochodzenia;
 • 75% zwrot opłat za „Raport z badania stanu techniki”; Raport, przed dokonaniem zgłoszenia patentowego, jest wykonywany na całym świecie i musi być prowadzony lub koordynowany przez krajowy urząd ds. własności intelektualnej państwa członkowskiego UE i/lub Wyszehradzki Instytut Patentowy. Aby dowiedzieć się, jakie procedury obowiązują w danym kraju, należy skontaktować się z krajowym urzędem ds. własności intelektualnej;
 • 75% zwrot kosztów opłat przed udzieleniem patentu (zgłoszenie, poszukiwanie i badanie), opłat za udzielenie patentu i opłat za publikację w przypadku ochrony krajowej w państwie członkowskim UE;
 • 75% zwrot opłat za zgłoszenie i poszukiwanie patentów europejskich złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO); wszystkie inne opłaty za patent europejski są wyłączone;
 • 50% zwrot kosztów prawnych za sporządzenie i złożenie europejskiego wniosku patentowego w maksymalnej wysokości 2 000 EUR; zwrot kosztów podlega następującym warunkom:
  • usługa dotyczy sporządzenia i dokonania europejskiego zgłoszenia patentowego,
  • usługa została wykonana przez profesjonalnego pełnomocnika lub stowarzyszenie profesjonalnych pełnomocników z siedzibą w UE i wpisane na oficjalną listę EPO,
  • wniosek o zwrot kosztów musi zostać złożony online w ustalonym terminie,
  • wszystkie inne opłaty za patent europejski są wyłączone;
 • dla wspólnotowych odmian roślin:
  • 75% zwrot opłaty za zgłoszenie i badanie online wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin (poziom UE).

Sposób uzyskania dofinansowania

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w pierwszej kolejności będą zobligowani do złożenia wniosku o dofinansowanie, w którym przedsiębiorca w szczególności określi, na jakie działania chce uzyskać dofinansowanie oraz dołączy do wniosku wymagane dokumenty (wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorcy, zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji wydanego przez właściwy organ krajowy oraz pełnomocnictwo, jeżeli MŚP jest reprezentowany przez przedstawiciela). W następnej kolejności przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek o uzyskanie wsparcia w zakresie IP scan lub wniosek o rejestrację praw własności intelektualnej, o których dofinansowanie się ubiega. Po otrzymanym wsparciu w zakresie IP scan lub dokonaniu rejestracji wybranych praw własności intelektualnej, przedsiębiorca będzie zobowiązany do złożenia wniosku o zwrot poniesionych kosztów. Co więc istotne, przedsiębiorca będzie musiał pokryć opłaty urzędowe z własnych środków, a dopiero następnie odzyska poniesione koszty.

Pomoc w uzyskaniu dofinansowania

Kancelaria Graś i Wspólnicy w poprzednich edycjach pomogła już wielu podmiotom w uzyskaniu dofinansowania z Funduszu MŚP na różne działania sponsorowane przez ten program. Pomoc Kancelarii obejmuje w szczególności ustalenie, na jakie działania z punktu widzenia przedsiębiorcy warto uzyskać dofinansowanie, jak również przygotowanie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz wszystkich dokumentów. Po przyznaniu dofinansowania Kancelaria może również w imieniu przedsiębiorcy złożyć wniosek o rejestrację praw własności intelektualnej, na które przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie. Na koniec całego procesu, jesteśmy również w stanie w Państwa imieniu wystąpić o zwrot poniesionych kosztów.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt pod adresem mailowym: p.filipek@kglegal.pl.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 22 lutego 2024 r.

autor:

Paweł Filipek

Aplikant adwokacki
+48 784 643 344 | p.filipek@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Natalia Serwińska-Deles

Adwokat
+48 22 856 36 60 | n.serwinska@kglegal.pl