ESG – co to oznacza dla twojej firmy?

28.02.2024 | Compliance

Termin ESG po raz pierwszy wykorzystany został w 2004 roku w raporcie pt. Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World, którego autorzy zwrócili uwagę na fakt, że uwzględnianie czynników ESG w strategiach firm poprawia sytuację na rynkach inwestycyjnych i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju w perspektywie globalnej. Zaangażowanie w kwestie ESG jest coraz bardziej postrzegane jako niezbędny element długoterminowego sukcesu przedsiębiorstw, ponieważ może przyczynić się do zarządzania ryzykiem, poprawy reputacji, zwiększenia efektywności operacyjnej oraz przyciągnięcia inwestorów i klientów.

ESG, to termin który powstał od pierwszych liter kategorii czynników, wykorzystywanych przy ocenie zrównoważonego prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo – są to: environmental, social responsibility i corporate governance.

Environmental (Środowiskowy): Dotyczy to sposobu, w jaki firma zarządza swoim wpływem na środowisko naturalne. Obejmuje to między innymi emisję gazów cieplarnianych, zużycie wody, zarządzanie odpadami, ochronę bioróżnorodności, korzystanie z odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważone wydobycie surowców.

Social (Społeczny): Ten aspekt odnosi się do sposobu, w jaki firma wpływa na społeczność, w której działa, oraz na jej pracowników i interesariuszy. Obejmuje to kwestie związane z prawami człowieka, praktykami pracy, zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników, różnorodnością i równością, zaangażowaniem społecznym oraz relacjami z lokalnymi społecznościami.

Governance (Zarządczy): Ten czynnik dotyczy struktury zarządzania w firmie oraz jej praktyk zarządczych. Obejmuje to takie aspekty jak przejrzystość i uczciwość w działaniu, niezależność organów nadzoru, skuteczność zarządzania ryzykiem, etyka biznesu, zapobieganie korupcji, stosowanie się do przepisów prawa oraz odpowiedzialność zarządu przed akcjonariuszami.

Rola czynników ESG

Inwestorzy, a także coraz częściej banki oczekują od spółek przejrzystości w odniesieniu do istotnych dla nich kwestii związanych z ESG. Skuteczne zarządzanie czynnikami ESG lub słabe zarządzanie czynnikami ESG może bowiem wpływać na działalność operacyjną firmy.

Wdrożenie ESG (Environmental, Social, Governance) w spółce może przynieść wiele korzyści, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Oto kilka głównych zalet:

 1. Zwiększenie wartości firmy: Wdrażanie praktyk ESG może przyczynić się do zwiększenia wartości spółki poprzez lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi oraz poprawę wizerunku firmy w oczach inwestorów, klientów i społeczności.
 2. Lepszy dostęp do kapitału: Firmy, które skutecznie wdrażają praktyki ESG, mogą mieć łatwiejszy dostęp do kapitału na korzystniejszych warunkach. Wzrasta zainteresowanie inwestorów ESG, a coraz więcej funduszy inwestycyjnych preferuje inwestowanie w spółki, które mają silne zasady ESG.
 3. Zwiększona innowacyjność i efektywność: Wdrażanie strategii ESG może promować innowacje, zachęcając do poszukiwania bardziej zrównoważonych i efektywnych sposobów prowadzenia biznesu. Obejmuje to poprawę efektywności energetycznej, zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych oraz rozwój produktów i usług zorientowanych na zrównoważony rozwój.
 4. Lepsze zarządzanie ryzykiem: ESG może pomóc w identyfikowaniu i zarządzaniu różnorodnymi rodzajami ryzyka, w tym ryzykiem regulacyjnym, operacyjnym, reputacyjnym i finansowym. Długoterminowe podejście do zarządzania ryzykiem ESG może ograniczyć potencjalne straty i koszty związane z niekorzystnymi zdarzeniami.
 5. Poprawa relacji z interesariuszami: Wdrażanie praktyk ESG może zwiększyć zaufanie interesariuszy, w tym klientów, pracowników, dostawców i społeczności lokalnych. Zorientowanie się na kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze może przyczynić się do budowy silniejszych i bardziej trwałych relacji.
 6. Zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko i społeczność: Wdrażanie praktyk ESG pozwala firmom minimalizować negatywny wpływ swoich operacji na środowisko naturalne oraz społeczności lokalne, co może zapobiec potencjalnym konfliktom i ograniczyć negatywne skutki dla środowiska.

Raport ESG – kogo dotyczy?

Obowiązek sporządzenia raportu ESG od 2025 roku będzie ciążył na wszystkich dużych przedsiębiorstwach i spółkach notowanych na unijnych rynkach, zatrudniających co najmniej 500 osób (o ile ich suma bilansowa przekroczy 85 mln złotych lub roczne przychody przekroczą pułap 170 mln złotych. Obowiązek ten obejmować będzie konieczność sporządzenia raportu już za rok 2024.

Z kolei od roku 2026 obowiązek sporządzenia raportu(za rok 2025) spoczywać będzie na podmiotach, które spełnią 2 z 3 przesłanek:

 • zatrudniają co najmniej 250 pracowników;
 • suma bilansowa przekracza 85 mln złotych;
 • roczne przychody wynoszą co najmniej 170 mln złotych.

Raport ESG za rok 2026 zobowiązane sporządzić będą małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające łącznie 2 z 3 warunków:

 • zatrudniają co najmniej 10 pracowników;
 • suma bilansowa przekracza 1,5 mln złotych;
 • osiągnęły przychody powyżej 3 mln złotych.

Podsumowując, wdrożenie strategii ESG przynosi wiele korzyści, zarówno dla samej spółki, jak i dla jej interesariuszy, oraz przyczynia się do budowy bardziej zrównoważonej i efektywnej działalności gospodarczej.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 28 lutego 2024 r.

autor/redaktor cyklu:

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl