Interpretacje podatkowe dotyczące fundacji rodzinnych cz. 1

20.05.2024 | Podatkowe to i owo

Ustawa o fundacjach rodzinnych obowiązuje w polskim systemie prawnym już od roku. W tym czasie zarejestrowano ich ponad 800. Przyczyną popularności tej formy akumulacji majątku jest między innymi korzystny sposób opodatkowania. Co do zasady bowiem obowiązek podatkowy fundacji rodzinnej nie jest związany z uzyskaniem dochodu, a z wypłatą świadczeń na rzecz beneficjentów. Dla celów podatkowych nie jest więc istotne jaki fundacja osiągnie dochód, ważne natomiast jest w jakiej wysokości wypłaci świadczenia beneficjentom. Od ich wysokości bowiem zapłaci 15% CIT. Zasada ta dotyczy jednak sytuacji osiągania dochodów z działalności dozwolonej przez ustawę. W innych przypadkach fundacja płaci sankcyjną stawkę podatku – 25% od osiągniętego dochodu.

Powyższe wprost wynika z ustawy. Jak jednak powszechnie wiadomo „diabeł tkwi w szczegółach”. Szczegóły te często są przedmiotem indywidualnych interpretacji podatkowych. W ten i kolejny poniedziałek przedstawimy państwu najciekawsze interpretacje podatkowe dotyczące fundacji rodzinnych, wydane w ciągu ostatniego roku.

Wniesienie wierzytelności fundatora o wypłatę zysku bez podatku

Wniesienie do fundacji rodzinnej wierzytelności fundatora, będącego udziałowcem spółki, z tytułu wypłaty zaległego zysku oraz wypłata zaległego zysku na rzecz fundacji nie będzie dla niej stanowiło przychodu do opodatkowania. Zdarzenie takie stanowi bowiem wniesienie mienia do fundacji, które nie podlega opodatkowaniu. Nie można go natomiast uznać za działalność gospodarczą.

Interpretacja z 11 kwietnia 2024 r. sygn. 0114-KDIP2-1.4010.30.2024.1.KW

Opodatkowanie wniesienia wierzytelności pożyczkowej

Nabywanie przez fundację rodzinną wierzytelności pożyczkowej wykracza poza działalność gospodarczą dopuszczoną przez ustawę. Dochód z takiej wierzytelności opodatkowany będzie stawką sankcyjną.

Interpretacja z 29 grudnia 2023 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.317.2023.2.DP

Dochód z obrotu walutami z podatkiem

Działalnością dozwoloną dla fundacji rodzinnej jest obrót zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej wyłącznie w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej. Jeżeli fundacja nabywa walutę, którą później sprzedaje, dodatnie różnice kursowe podlegają opodatkowaniu stawką sankcyjną.

Interpretacja z 29 grudnia 2023 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.317.2023.2.DP

Kryptowaluty nie dla fundacji

Kryptowaluty nie są papierami wartościowymi, instrumentami pochodnymi ani prawami o podobnym charakterze. Obrót nimi w ramach fundacji rodzinnej nie będzie więc stanowił działalności gospodarczej dozwolonej przez ustawę, a tym samym dochód będzie opodatkowany stawką sankcyjną.

Interpretacja z 4 sierpnia 2023 r. sygn. 0114-KDIP2-1.4010.312.2023.1.KS

Czynsz za najem siedziby fundacji od fundatora nie jest ukrytym zyskiem

W przypadku wynajęcia od fundatora lokalu na siedzibę fundacji rodzinnej, wypłacony czynsz nie będzie stanowił ukrytego zysku. Fundacja nie będzie zatem zobowiązana do zapłacenia podatku. Istotne jednak jest to, że stosunek najmu wynika jedynie z umowy, fundacja nie jest zobowiązana w statucie do wynajęcia lokalu od fundatora, a wysokość czynszu odpowiada warunkom rynkowym. Dochód uzyskany w ten sposób od fundacji rodzinnej fundator będzie zobowiązany opodatkować, jak każdy inny dochód z najmu.

Interpretacja z 11 sierpnia 2023 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.291.2023.1.EJ

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 17 maja 2024 r.

autor/redaktor cyklu:

Rafał Knap

Radca prawny
+48 22 856 36 60 | r.knap@kglegal.pl