Interpretacje podatkowe dotyczące fundacji rodzinnych cz. 2

27.05.2024 | Podatkowe to i owo

W związku z pierwszą rocznicą obowiązywania przepisów dotyczących fundacji rodzinnych, kontynuujemy omówienie najciekawszych interpretacji podatkowych dotyczących tej instytucji.

Fundacja vatowcem

Jeżeli zbycie bądź udostępnienie mienia przez Fundację będzie miało charakter ciągły i będzie dokonane dla celów zarobkowych, to w powyższym zakresie Fundacja powinna być uznana za podatnika VAT. Opodatkowanie przez Fundację podatkiem VAT zbycia lub udostępnienia określonego mienia będzie uzależnione od tego, czy będzie ono dokonane w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy (odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów).

Interpretacja z 8 listopada 2023 r. sygn. 0112-KDIL1-3.4012.473.2023.1.MR

Dochód z udziału w spółkach transparentnych będzie opodatkowany

Działalnością gospodarczą dopuszczoną dla fundacji rodzinnej jest udział w spółkach handlowych. Udział fundacji rodzinnej w spółce cywilnej, a także w spółkach zagranicznych w których podatnikami są wyłącznie wspólnicy (spółki transparentne podatkowo), wykracza poza dozwoloną działalność gospodarczą fundacji rodzinnej. W związku z tym otrzymane zyski opodatkuje stawką 25%.

Interpretacja z 7 grudnia 2023 r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.413.2023.2.AR

Wniesienie przedsiębiorstwa do fundacji rodzinnej bez VAT

Wniesienie darowizny w postaci przedsiębiorstwa do fundacji rodzinnej, tak jak każde inne zbycie przedsiębiorstwa, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja z 5 marca 2024 r. sygn. 0112-KDIL3.4012.77.2024.1.KFK

Wniesienie udziałów spółki po wyjściu z estońskiego CIT nie wpływa na termin zapłaty podatku

Spółka opodatkowana ryczałtem musi zapłacić podatek w skróconym terminie w dniu poprzedzającym:

  • postawienie w stan likwidacji,
  • postawienie w stan upadłości,
  • przejęcia przez inny podmiot,
  • zaprzestania prowadzenia działalności z jakiejkolwiek innej przyczyny,
  • znacznego ograniczenia zakresu działalności.

Wniesienie udziałów wspólnika do fundacji rodzinnej nie stanowi podstawy do skrócenia terminu zapłaty dla zryczałtowanego podatku. W szczególności czynność ta nie stanowi przejęcia przez inny podmiot.

Interpretacja z 8 marca 2024 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.36.2024.1.AK

Najem krótkoterminowy nie jest działalnością dozwoloną

O ile najem nieruchomości korzysta ze zwolnienia w CIT dla fundacji rodzinnych, to wynajem krótkoterminowy wykracza poza dozwoloną działalność gospodarczą. Dochód z tytułu wynajmu świadczonego podmiotom powiązanym, jest opodatkowany po stronie fundacji na zasadach ogólnych, tj. stawką wynoszącą 19%.

Interpretacja z 4 marca 2024 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.53.2024.1.ANK

Samochód dla prezesa zarządu bez podatku

Korzystanie z pojazdu przez prezesa zarządu fundacji rodzinnej, będącego jej beneficjentem, nie jest opodatkowane CIT, o ile nie stanowi świadczenia przyznanego temu beneficjentowi.

Interpretacja z 19 marca 2024 r. sygn. 0114-KDIP2-1.4010.69.2024.2.MR1

Brak unikania opodatkowania

Utworzenie fundacji, wniesienie do niej mienia, prowadzenie działalności gospodarczej oraz otrzymywanie świadczeń przez beneficjentów, w przypadku gdy głównymi celami działań jest zabezpieczenie przyszłości członków rodziny, ułatwienie sukcesji majątku rodzinnego, prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację oraz gromadzenie i zarządzanie mieniem w interesie beneficjentów, nie stanowi unikania opodatkowania.

Opinia zabezpieczająca z 21 grudnia 2023 r. sygn. DKP3.8082.5.2023

Jeżeli zastanawiają się Państwo czy fundacja rodzinna będzie dobrym rozwiązaniem w Państwa przypadku, zachęcamy do konsultacji z naszą Kancelarią.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 26 maja 2024 r.

autor/redaktor cyklu:

Rafał Knap

Radca prawny
+48 22 856 36 60 | r.knap@kglegal.pl