Jak przygotować spółkę do IPO?

03.02.2022 | Technoglogy

Kilka miesięcy temu pisaliśmy o plusach i minusach Oferty Publicznej Akcji (IPO – initial public offering). Tym razem opiszemy pokrótce czynności, które spółka musi lub powinna wykonać, po tym, gdy podejmie decyzję o wprowadzeniu po raz pierwszy na rynek giełdowy.

Obecnie rynek z większym niż przed kilkunastoma miesiącami dystansem podchodzi do debiutów na giełdzie, zatem oferta przygotowywana przez spółkę musi być wyjątkowo przemyślana i dobrze opracowana. Skuteczne IPO wymaga przede wszystkim zmiany myślenia o spółce, jej wewnętrznych procesach i organizacji. Z obserwacji rynku wynika, że najlepsze debiuty notują spółki, które dostosowują swoją strukturę nawet przez kilka lat, traktując IPO jako proces ogólnej transformacji.

Pierwszą i bardzo istotną dla późniejszych etapów czynnością, która będzie rzutować na ten kilku – kilkunastomiesięczny proces, powinno być stworzenie przejrzystego i realnego harmonogramu prac oraz planu IPO.

Kompletny i realny harmonogram, opisujący wszystkie kluczowe kroki, pozwoli z odpowiednim wyprzedzeniem wyłapać ewentualne problemy, które będzie można wówczas rozwiązać na wczesnym etapie, dzięki czemu zmniejszy się ryzyko i skala opóźnień i błędów.

Drugim krokiem będzie dostosowanie formy prawnej do tej, która jest wymagana przepisami prawa. Spółką publiczną może się stać wyłącznie spółka akcyjna, więc przy jakiejkolwiek innej formie prawnej, należy dokonać przekształcenia.

Dalszą czynnością będzie podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał, w tym m. in. dostosowującej statut do wymagań nakładanych na spółki publiczne (m.in. w zakresie składu rady nadzorczej), o emisji papierów wartościowych w drodze oferty publicznej, o ubieganiu się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, w sprawie dematerializacji, czy, przy nowej emisji akcji – o podwyższeniu kapitału zakładowego. Warto, aby na tym etapie wsparcia udzielił spółce doradca prawny, który będzie wspierał spółkę w procesie, a także Autoryzowany Doradca.

W dalszym etapie spółka musi przeprowadzić Due Diligence – rzetelne przeprowadzenie analizy spółki pod kątem prawnym, finansowym i handlowym jest istotnym elementem całego procesu. Prawdziwe i kompletne przeprowadzenie tego procesu m.in. pozwoli inwestorom na świadome podjęcie decyzji o inwestycji w akcje spółki, spółka będzie mogła także zidentyfikować ryzyka związane z jej działalnością, które powinny się później znaleźć w prospekcie.

W międzyczasie spółka powinna dokonać wyboru doradców, w zależności od charakteru IPO mogą to być: Autoryzowany Doradca, Dom Maklerski, Audytor, Menadżer Oferty, doradca prawny sporządzający prospekt, doradca PR/IR.

Następnym etapem będzie sporządzenie prospektu emisyjnego. Jest to najważniejszy dokument całego IPO, opisujący w sposób możliwie kompletny ogół informacji o spółce, oferowanych papierach wartościowych, czynnikach ryzyka, które mogą wpływać na spółkę i wycenę jej akcji, plany na przyszłość i plany na rozwój.

Po sporządzeniu prospektu przedstawia się go do zatwierdzenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zatwierdzony przez KNF prospekt jest ważny przez kolejne 12 miesięcy. Na jego podstawie spółka prowadza publiczną ofertę papierów wartościowych, a potem ubiega się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów do obrotu.

Następnie składa się wniosek do KDPW o rejestrację w depozycie akcji objętych ofertą publiczną. Akcje te są wówczas dematerializowane.

Kolejnym krokiem jest ustalenie przedziału cenowego oferty, a po przeprowadzeniu oferty, spółka składa wniosek do Zarządu GPW o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji. GPW wyznacza termin debiutu w ciągu 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Dźwięk giełdowego dzwonka symbolizuje wejście spółki w nowy etap jej działalności.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor/redaktor cyklu:

Magdalena Treger

Adwokat
+48 501 381 024 | m.treger@kglegal.pl