Krajowy Rejestr Zadłużonych

26.10.2022 | Compliance

W dzisiejszym wpisie z cyklu Compliance, omówimy kwestię związaną z Krajowym Rejestrem Zadłużonych („KRZ”). Z racji, że rejestr ten jest stosunkowo nowym narzędziem, kilka słów tytułem wprowadzenia.

Krajowy Rejestr Zadłużonych to jawny rejestr prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości, który został stworzony czyniąc zadość obowiązkowi wynikającemu z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, gdzie przewidziano, że każde z Państw Członkowskich jest zobowiązane do ustanowienia i prowadzenia co najmniej jednego rejestru, w którym ogłasza się informacje o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Informacje publikowanych w KRZ obejmują jednak zdecydowanie szerszy zakres. Co istotne, KRZ jest rejestrem jawnym i bezpłatnym. Każdy ma prawo zapoznać się z ujawnionymi w Rejestrze danymi, a także danymi objętymi treścią obwieszczeń.

Jakie informacje znajdziemy w KRZ?

Z Krajowego Rejestru Zadłużonych można korzystać bez zakładania konta w systemie. W ten sposób można uzyskać informacje o osobach fizycznych oraz osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których są lub były prowadzone:

 • postępowania upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe;
 • postępowania restrukturyzacyjne w rozumienia Prawa Restrukturyzacyjnego oraz postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w rozumieniu Prawa Upadłościowego;
 • postępowania w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto,

 • informacje o osobach i podmiotach, wobec których była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności,
 • informacje o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa. Kryterium jest także zaleganie przez osoby fizyczne ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.
 • informacje o masie upadłości, czyli zbywalnych prawach majątkowych upadłego służących do zaspokojenia wierzycieli.

W Rejestrze znajdziemy także informacje o doradcach restrukturyzacyjnych oraz tym jaką funkcję pełnią w danym postępowaniu.

Z perspektywy przedsiębiorców warto zaznaczyć, że w KRZ znajdziemy także informacje o wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

Jakie dokładnie informacje o dłużnikach znajdziemy w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

W KRZ nawet użytkownicy niezalogowani, (tak jak wspomnieliśmy na początku artykułu Rejestr nie wymaga logowania do uzyskania pewnego zakresu informacji), mają dostęp do następujących informacji:

 • imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej) lub nazwa (w przypadku osoby prawnej),
 • miejsce zamieszkania lub siedziba,
 • numer PESEL lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej,
 • nazwa sądu, przed którym toczy się postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
 • imię i nazwisko sędziego-komisarza i zastępcy sędziego-komisarza,
 • dane syndyka.

Ponadto, KRZ udostępnia informacje w następującym zakresie:

 • czy dłużnik złożył wniosek o ogłoszenie upadłości,
 • czy dłużnik złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • czy została ogłoszona upadłość dłużnika,
 • czy zostało wszczęte wtórne postępowanie upadłościowe,
 • czy zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne (a jeśli tak, to jakiego rodzaju).

Powyżej opisane funkcje KRZ to funkcje zdecydowanie informacyjne, jednakże nie można zapomnieć o drugiej, bardzo ważnej funkcji jaką pełni KRZ. Jest to także system, w którym toczą się wspomniane powyżej w artykule postępowania, a strony mogą zapoznawać się z zamieszczanymi w nim dokumentami. Od 1 grudnia 2021 r. zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego wnioski oraz pisma w tych postępowaniach wnoszone są wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem istniejących tam formularzy. W ramach portalu można również przeglądać akta prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, jednakże ta funkcja została jedynie udostępniona użytkownikom zalogowanym.

Podsumowując, system Krajowego Rejestru Zadłużonych daje możliwość weryfikacji zarówno naszych dłużników, ale także – do czego zdecydowanie zachęcamy – zweryfikować potencjalnych i obecnych partnerów biznesowych.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 26 października 2022 r.

autorzy:

Marta Stańdo

Prawnik/Doktorant
+48 536 226 845 | m.stando@kglegal.pl

Michał Sowiński

Doradca restrukturyzacyjny, wspólnik
+48 512 037 021 | m.sowinski@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl