Nowa ustawa deweloperska – prospekt informacyjny cz. II

04.05.2021 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W dzisiejszym alercie ponownie poruszymy tematykę proponowanych zmian w zakresie prospektu informacyjnego, która ma zostać uregulowana w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, dalej „Nowa ustawa deweloperska”. Tym razem wyjaśnimy, dlaczego dokument ten jest tak istotny i z jakimi konsekwencjami będą musieli się zmierzyć deweloperzy w przypadku niedoręczenia prospektu, zawarcia w nim błędnych informacji czy też niezaktualizowania mieszczących się w nim danych.

Na wstępnie przypomnijmy, że zgodnie z Nową ustawą deweloperską przepisy tej ustawy znajdą zastosowanie nie tylko jak dotychczas do umowy deweloperskiej, ale także szeregu innych umów w niej wymienionych, o czym pisaliśmy już o tym w alercie #40.

Dlatego zgodnie z Nową ustawą deweloperską, w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi prospektu informacyjnego nabywca będzie miał prawo odstąpić od umowy deweloperskiej, ale także od umowy (i) ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę, (ii) przeniesienia na nabywcę własności lokalu mieszkalnego oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu, (iii) przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Nieprawidłowości dotyczące prospektu informacyjnego, które uprawniać będą nabywcę do odstąpienia od umowy są następujące:

  • jeżeli deweloper nie doręczy klientowi prospektu informacyjnego wraz z załącznikami przed zawarciem umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej albo jednej z umów wymienionych w pkt. i-iii powyżej,
  • gdy deweloper nie doręczy klientowi informacji o zmianie danych lub informacji zawartych w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach,
  • jeżeli dane lub informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską albo umowę wymienioną w pkt. i-iii powyżej, są niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym w dniu zawarcia umowy,
  • gdy prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską albo umowę wymienioną w pkt. i-iii powyżej, nie zawierał danych lub informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego,
  • jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej albo umowie wymienionej w pkt. i-iii powyżej, nie będą zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach (z pewnymi wyjątkami).

W powyższych przypadkach nabywca uzyska prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej albo umowy wymienionej w pkt. i-iii powyżej, w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.

Dodatkowo, deweloper jest zobowiązany do informowania rezerwującego o zmianach wprowadzonych w prospekcie informacyjnym, przez cały okres trwania umowy rezerwacyjnej. Wobec tego, deweloper będzie zobowiązany niezwłocznie zwrócić rezerwującemu opłatę rezerwacyjną, gdy dokonał zmiany w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach i nie poinformował o tym rezerwującego.

Za niedopełnienie obowiązków związanych z prospektem informacyjnym, deweloper podlegać będzie także odpowiedzialności karnej. Za niesporządzenie prospektu informacyjnego mimo rozpoczęcia sprzedaży, deweloperowi grozić może grzywna, nakładana w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457). Ponadto, gdy deweloper poda w tym dokumencie nieprawdziwe lub zatai prawdziwe informacje czy dane, może podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

Podsumowując, sporządzanie i dokonywanie aktualizacji prospektu informacyjnego będzie jeszcze bardziej odpowiedzialnym zadaniem dewelopera. Ryzykiem niedopełnienia obowiązków związanych z tym dokumentem będzie zarówno możliwość odstąpienia od umowy przez klienta, obowiązek zwrotu opłaty rezerwacyjnej, jak i podleganie odpowiedzialności karnej przez dewelopera.

Ze względu na jeszcze większą złożoność informacji i danych, a także stopień sformalizowania obowiązków związanych z prospektem informacyjnym w Nowej ustawie deweloperskiej, zalecamy Państwu zachować jeszcze większą staranność i ostrożność, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zwrócić się do podmiotów świadczących profesjonalne usługi doradcze w tym zakresie.

Serdecznie zapraszamy do dalszego śledzenia naszych artykułów – już za tydzień przeanalizujemy dla Państwa zmiany Nowej ustawy deweloperskiej dotyczące niezbędnych elementów umowy deweloperskiej.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Jeżeli jeszcze nie są Państwo na naszej liście mailingowej zapraszamy do wysłania maila na social@kglegal.pl z informacją, że chcecie Państwo otrzymywać „Wtorkowe Poranki dla Budowlanki”.

autor:

Paulina Chołoniewska-Jadach

Radca prawny
+ 48 661 468 464 | p.choloniewska@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl