Nowe przepisy ułatwiające uzyskanie Karty Polaka

22.07.2022 | Wiadomości

W ciągu najbliższych tygodni wejść w życie mają przepisy umożliwiające uzyskanie Karty Polaka na terenie RP dla obywateli: Ukrainy, Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej. Regulacja ta wprowadzona została w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 1498). Wprowadzenie tych przepisów związane jest z utrudnieniem działalności polskich konsulatów w związku z wojną na terytorium Ukrainy. Wedle nowych przepisów właściwymi organami do prowadzenia spraw w związku z wydaniem Karty Polaka, będą wojewodowie właściwi miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Dzięki temu w celu uzyskania Karty Polaka nie będzie konieczne opuszczenie terytorium RP. Wnioski będą mogły składać zarówno osoby, które posiadały już wcześniej Kartę Polaka, jak i również osoby występujące z wnioskiem o wydanie Karty Polaka po raz pierwszy.

Posiadanie Karty Polaka niesie za sobą szereg korzyści, posiadacze tej karty są zwolnieni z konieczności posiadania zezwolenia na pracę, a także mogą podejmować działalność gospodarczą na takich samych warunkach jak obywatele Polski. Ponadto umożliwia ona również korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz z systemu edukacji na takich samych zasadach ja obywatele polscy. Dodatkowo posiadanie Karty Polaka umożliwia korzystanie z wielu zniżek.

Do uzyskania Karty Polaka wymagane jest spełnienie łącznie kilku przesłanek, takich jak:

  • wykazanie podstawowej znajomości języka polskiego oraz uznanie go za swój język ojczysty,
  • znajomość polskich tradycji i kultury,
  • złożenie pisemnej deklaracji o przynależności do Narodu Polskiego,
  • wykazanie, że jest się narodowości polskiej lub jedno z Twoich rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej, ewentualnie udowodnienie aktywnego zaangażowania w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub mniejszości narodowej w okresie co najmniej ostatnich 3 lat,
  • osoba składająca wniosek o wydanie Karty Polaka ani jej przodkowie nie był repatriowani z Polski,
  • nieposiadanie polskiego obywatelstwa albo zezwolenia na pobyt stały.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autorzy:

Zuzanna Nowak

Specjalista ds. zatrudnienia cudzoziemców
+48 885 779 696 | z.nowak@kglegal.pl

Paweł Józefowicz

Prawnik
+48 22 856 36 60 | p.jozefowicz@kglegal.pl