Nowelizacja prawa budowlanego – sprawdź jak będzie wyglądał projekt budowlany po zmianach!

07.07.2020 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

Alert, który przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu, dotyczy jednej z najbardziej istotnych zmian wprowadzonych przez nowelizację, czyli nowego kształtu projektu budowlanego. Głównym celem ustawodawcy było ograniczenie ilości dokumentów składanych na potrzeby wniosku o pozwolenie na budowę oraz przyśpieszenie rozpatrywania takiego wniosku.

W świetle nowych przepisów projekt budowlany będzie się składał z:

 1. projektu zagospodarowania działki lub terenu, który obejmować będzie:
  1. określenie granic działku lub terenu,
  2. usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
  3. sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
  4. układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznym elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
  5. informację o obszarze oddziaływania obiektu;
 2. projektu architektoniczno-budowlanego, który obejmować będzie:
  1. układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
  2. zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych,
  3. charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,
  4. opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
  5. projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko,
  6. charakterystykę ekologiczną,
  7. informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  8. opis dostępności dla osób niepełnosprawnych,
  9. informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
  10. postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w przypadkach szczególnie uzasadnionych (jeżeli zostaną wydane);
 3. projektu technicznego, który obejmować będzie:
  1. projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
  2. charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,
  3. projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
  4. w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
  5. inne opracowania projektowe.

W zależności od potrzeb do projektu budowlanego konieczne może być dołączenie oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych (w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej) oraz wynikający z odrębnych ustaw obowiązek dołączenia opinii, uzgodnień i pozwoleń (np. wynikających z przepisów ustawy o ochronie zabytków, prawa wodnego, ustawy o ochronie przyrody).

Co istotne, po nowelizacji do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę konieczne będzie załączenie trzech, zamiast czterech, egzemplarzy projektu budowlanego. W ramach przyśpieszenia procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, organ administracji architektoniczno-budowlanej zwolniony będzie od obowiązku oceny projektu technicznego, co ma przełożyć się na szybsze wydawanie decyzji.

Bardzo ważną zmianą, o której powinni pamiętać deweloperzy mieszkaniowi to wprowadzenie obowiązku zawarcia w projekcie architektoniczno-budowlanym, dotyczącym budynków mieszkalnych wielorodzinnych, informacji o liczbie projektowanych do wydzielenia lokali wraz ze wskazaniem udziału lokali mieszkalnych. Powyższy obowiązek może rodzić w problemy, jeżeli już w toku budowy miałoby dojść do podziału jednego większego lokalu na dwa odrębne lub odwrotnie. Przepis ten ułatwi jednak organom wydającym zaświadczenie o samodzielności lokalu weryfikację zgodności zrealizowanych lokali z pozwoleniem na budowę, czego wymaga art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 532).

Nowelizacja przewiduje zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego na etapie rozpatrywania wniosku o pozwolenie na budowę. Trzecia część projektu budowlanego, czyli projekt techniczny, będzie przekazywany organowi nadzoru budowlanego na etapie składania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Nowelizacja nakłada również obowiązek dołączenia do projektu budowlanego załączników wskazujących na posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych oraz oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Również w tym tygodniu zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie umieściliśmy opracowane porównanie brzmienia przepisów projektu budowlanego według obowiązującego stanu prawnego z treścią znowelizowaną. Mamy nadzieję, że będzie ona pomocna w zrozumieniu zmian.

Jak zwykle zapraszamy do regularnego śledzenia naszych artykułów: w zeszłym tygodniu pisaliśmy o tym, jak będzie wyglądała legalizacja samowoli budowlanej po zmianach, zaś z kolejnego artykułu dowiedzą się Państwo, kiedy wymagany będzie projekt techniczny.

Pobierz tabelę zawierającą zmiany

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Patryk Grochowski

Adwokat
+ 48 533 305 899 | p.grochowski@kglegal.pl


redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl